92/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 8, 9, 25, 32 ja 44 §, seuraavasti:

8 §
Yksiköt ja tulosalueet

Koulutus- ja tiedepolitiikan osastossa on yleissivistävän koulutuksen yksikkö, ammatillisen koulutuksen yksikkö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö sekä aikuiskoulutuksen tulosalue. Korkeakoulu- ja tiedeyksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue.

Aikuiskoulutuksen tulosalueeseen sovelletaan, mitä osaston yksiköstä säädetään.

Yksikön ja tulosalueen päällikkönä on johtaja tai muu ministerin määräämä virkamies.

9 §
Yksiköiden ja tulosalueiden tehtävät

Yleissivistävän koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat esiopetusta, perusopetusta, perusopetuslain (628/1998) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, lukiokoulutusta ja taiteen perusopetusta sekä ylioppilastutkintoa, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat musiikki- ja muita taideoppilaitoksia sekä muuta taideopetusta.

Ammatillisen koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammatillista koulutusta, jollei asia kuuluu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan.

Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, korkeakouluopintoja ja -tutkintoja, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, tutkijakouluja, toimialan tietohuoltoa ja arkistotointa sekä CSC-Tieteellinen laskenta Oy -nimistä yhtiötä, jollei asia kuulu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan. Yksikkö käsittelee lisäksi yliopistojen henkilöstöasiat siltä osin kuin ne kuuluvat ministeriön toimialaan.

Aikuiskoulutuksen tulosalue käsittelee asiat, jotka koskevat aikuiskoulutusta, vapaata sivistystyötä ja elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan koulutuspolitiikan edistämistä.

Yksiköiden ja tulosalueiden tehtävistä, työnjaosta ja yhteistyöstä määrätään tarkemmin osaston päällikön antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

25 §
Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön sekä yksikön tulosalueen päällikön tehtävät

Osaston yksikön, aikuiskoulutuksen tulosalueen ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 24 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

Yksikön tulosalueen päällikkö johtaa ja valvoo tulosalueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä huolehtii, että tulosalueelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

32 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies, osaston yksikön päällikön sijaisena osaston päällikön määräämä saman yksikön virkamies ja yksikön tulosalueen päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies.

44 §
Tutkimuksen tulosalueen päällikön ratkaistavat asiat

Tutkimuksen tulosalueen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan apujäsenten määräämistä sekä virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan puheenjohtajan kuukausipalkkion, koetehtävien laadinnasta maksettavan palkkion, oikaisuvaatimuksen käsittelijän palkkion ja virallisen kääntäjän tutkinnon arvostelupalkkion määräämistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät ammattikorkeakouluyksikössä, yliopistoyksikössä ja tiedepolitiikan yksikössä vireillä olevat asiat korkeakoulu- ja tiedeyksikölle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.