55/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (27/2007) 3 luvussa sekä vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (32/2007) 4 luvussa tarkoitetun kasvihuonetuotannon tuen täytäntöönpanoon.

2 §
Kasvihuoneiden hallinta

Kasvihuoneiden, joissa tapahtuvan viljelyn perusteella tukea haetaan, on oltava hakijan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 2007.

Jos hakijan hallintaan tulee tai hallinnasta siirtyy pois helmikuun 28 päivän jälkeen kasvihuone, hallinnan siirrosta on ilmoitettava välittömästi tilan sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella. Tuki maksetaan aina sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 1 päivänä toukokuuta 2007.

3 §
Kasvihuoneiden rakenteita koskevat tekniset vaatimukset

Kasvihuoneiden rungon ja katteen on oltava viljelykauden edellyttämässä kunnossa ja paikoillaan ympäri vuoden lukuun ottamatta kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvia ajanjaksoja. Katteena voi olla lasi, kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy tai kaksinkertainen muovikalvo.

Poikkeusten hakemisesta kasvihuoneiden rakenteita koskeviin teknisiin vaatimuksiin säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 27 §:n 3 momentissa ja vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (35/2007) 8 §:ssä.

4 §
Kasvihuoneiden viljelykautta koskevat tekniset vaatimukset

Jos tukea haetaan lyhyen viljelykauden eli vähintään kaksi kuukautta ja enintään 7 kuukautta kestävästä viljelystä, tulee kasvihuoneiden olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti.

Jos tukea haetaan pitkän viljelykauden eli yli 7 kuukautta kestävästä viljelystä, tulee kasvihuoneiden olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Lisäksi kasvihuoneiden tulee olla varustettu lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatiikalla.

5 §
Viljelykäyttö

Kasvihuonepinta-ala on viljelykäytössä, kun tukikelpoinen viljelykasvi on sijoitettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen 1 päivänä toukokuuta 2007 sekä kasvihuoneessa on ajankohtaan ja viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila.

Ruukkusalaatin, -tillin ja -persiljan viljelyssä viljelykäytöksi katsotaan myös taimituotantovaihe, vaikka se tapahtuisi erillisessä taimikasvatushuoneessa.

Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulkopuolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sellaisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lopputuotteiden varastointia tai esilläpitoa eikä myöskään monivuotisena viljeltävien ruukku- ja ryhmäkasvien sekä viherkasvien säilyttämistä tai varastointia.

6 §
Kasvihuonepinta-alan laskeminen ja ilmoittaminen

Kasvihuonepinta-ala lasketaan kasvihuoneen ulkomittojen perusteella. Pinta-alaan ei sisällytetä myymälätiloja, kasvihuonerakenteisia puutarhakeskuksia, varsinaisten kasvihuoneiden yhdyskäytäviä, pakkaamo-, varastotiloja tai muita vastaavia tiloja. Myyntikasvihuoneen pinta-aloista lasketaan tukikelpoiseksi ainoastaan ne alat ja viljelyajat, jolloin myyntikasvihuone on 5 §:ssä tarkoitetussa viljelykäytössä.

Kasvihuonepinta-ala ilmoitetaan hakemuksessa vain kerran sen pinta-alan mukaan, joka on tukikelpoisessa viljelyssä 1 päivänä toukokuuta 2007.

Kasvihuoneiden viljelypinta-alat ilmoitetaan viljelysuunnitelmassa kasvihuoneittain ja viljelykasveittain eriteltyinä. Viljelysuunnitelmaan on merkittävä myös viljelyssä olevien taukojen ja poikkeusjärjestelyjen, kuten kasvihuoneen muovinvaihdon, ajankohdat ja kesto. Viljelysuunnitelmaan ei tarvitse merkitä enintään kahden viikon ajanjaksoja, jolloin kasvihuoneessa tehdään järjestelyjä tai kasvustoja vaihdetaan. Niiden kasvien osalta, joille tukea haetaan tuoteryhmänä, merkitään viljelysuunnitelmaan tuoteryhmässä viljeltävät keskeisimmät kasvit.

7 §
Viljelykauden määrittely

Viljelykauden pituus koostuu niistä tukikelpoisten kasvien viljelyajanjaksoista, jotka on ilmoitettu viljelysuunnitelmassa.

Ajanjakso, jolloin kasvihuone ei ole viljelyssä, vähennetään viljelykauden pituutta arvioitaessa. Enintään kaksi viikkoa kestäviä taukoja, jotka johtuvat kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneessa tehtävistä järjestelyistä, ei tarvitse vähentää viljelykauden pituudesta.

Jos viljelysuunnitelmassa on tauko 1 päivänä toukokuuta 2007 taikka viljelyssä on avomaankurkkua, kiinankaalia tai rapealehtistä keräsalaattia, voidaan pitkän viljelykauden mukainen tuki myöntää, jos tukikelpoista viljelyä on ennen 1 päivää toukokuuta 2007 ollut vähintään kaksi kuukautta ja viljely muuten kokonaisuudessaan täyttää pitkän viljelykauden mukaisen tuen myöntämisen edellytykset vuoden 2007 aikana.

8 §
Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Kasvihuonetuotannossa on noudatettava paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa, johon kuuluu korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen kasvihuoneviljelyyn soveltuvien kasvilajien- ja lajikkeiden käytöllä, laadultaan ja määrältään riittävän taimimäärän käyttö istutuksessa sekä kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista huolehtimalla. Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu myös sadonkorjuu.

Satovahingon tai vastaavan syyn vuoksi korjaamatta jäänyt sato ei ole este kasvihuonetuotannon tuen myöntämiselle, jos muista paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu asianmukaisesti. Satovahingosta on kuitenkin tehtävä välittömästi vahingon ilmaannuttua kirjallinen ilmoitus tilan sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle. Ilmoituksessa on yksilöitävä satovahinko tai vastaava syy.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2007. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.