50/2007

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) liite 1,

muutetaan 1, 1 a, 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 1 a § asetuksessa 79/2000 sekä

lisätään päätökseen uusi 22 a §, seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdot, joilla eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda kolmansista maista Suomeen joko suoraan tai Euroopan unionin toisen jäsenvaltion (jäsenvaltio) kautta.

Kolmannesta maasta Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elävien eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa. Tässä asetuksessa säädetään lisäksi ehdot, joita sovelletaan kolmansista maista Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon kuljetettaviin eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta annetun direktiivin 2004/68/EY liitteen I mukaisiin kavio- ja sorkkaeläimiin.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuontia koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

1 a §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta eläinten eikä niiden alkioiden ja sukusolujen tuontiin Norjasta. Tällaiseen tuontiin sovelletaan eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annettuja maa- ja metsätalousministeriön säädöksiä.

Tätä asetusta ei sovelleta myöskään hevosen- tai aasinsukuisten eläinten eikä näiden lajien risteytysten jälkeläisten tuontiin eikä kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon. Hevosen- tai aasinsukuisten eläinten ja näiden lajien risteytysten jälkeläisten tuonnista kolmansista maista on säädetty Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (468/2006).

3 §
Nautaeläimet

Nautaeläimiä saadaan tuoda kolmansista maista Suomeen luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY 3 artiklan mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että terveystodistuksessa tai sen liitteessä on maininta neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta annetun komission päätöksen 2004/558/EY mukaisten, Suomelle nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

Nautaeläimet on tuonnin jälkeen eristettävä määränpäätilalla 30 päivän ajaksi. Lisäksi nautaeläimistä on otettava eristysaikana näytteitä tarttuvien tautien varalta Elintarviketurvallisuusviraston erikseen antamien määräysten mukaisesti.

4 §
Siat

Sikoja saadaan tuoda kolmansista maista Suomeen luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY 3 artiklan mukaisesti.

Tuonnin ehtona on lisäksi, että terveystodistuksessa tai sen liitteessä on maininta:

1) Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2001/618/EY mukaisten, Suomelle sikojen Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä; sekä

2) EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-taudin (transmissible gastroenteritis) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

Siat on tuonnin jälkeen eristettävä määränpäätilalla 30 päivän ajaksi. Lisäksi sioista on otettava eristysaikana näytteitä tarttuvien tautien varalta Elintarviketurvallisuusviraston erikseen antamien määräysten mukaisesti.

22 a §
Eräiden sorkka- ja kavioeläinten tuontia Suomeen ja kuljetusta Suomen alueen kautta koskevat vaatimukset

Direktiivin 2004/68/EY liitteen I mukaisten sorkka- ja kavioeläinten tuonti Suomeen suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista toisen jäsenvaltion kautta ja kuljetus Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon on sallittua vain, jos hyväksytyn kolmannen maan virkaeläinlääkäri on ennen yhteisöön lähettämistä tarkastanut eläimet sen varmistamiseksi, että eläimet ovat terveitä ja että eläinten kuljetuksia koskevia eläinsuojeluvaatimuksia noudatetaan erityisesti juottamisen ja ruokinnan osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Neuvoston direktiivi 2004/68/EY (32004L0068); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 128

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Joni Haapanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.