46/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 8 §:n 1, 4 ja 5 momentin ja 10 §:n 3 ja 4 momentin, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 3 momentti laissa 618/2006 nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005), jäljempänä tilatukilaki, mukaisen tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirtoja ja kansallisen varannon käyttöä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

2) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

3) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

4) tilatukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa hehtaarikohtaista tukioikeutta, jäljempänä tukioikeus, neuvoston tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta, jäljempänä kesannointioikeus ja neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta, jäljempänä erityistukioikeus;

5) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta;

6) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan;

7) tukikelpoisella maatalousmaalla neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa;

8) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa;

9) tilakohtaisella lisäosalla tilatukilain 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua lisäosaa;

10) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien arvon korotusta tai tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa;

11) tukioikeusrekisterillä neuvoston tilatukiasetuksen 21 artiklassa tarkoitettua rekisteriä.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on toimivaltainen viranomainen komission asetuksen II 25 artiklassa tarkoitetuissa tilatukioikeuksien siirroissa.

Manner-Suomessa työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia tai tilatukioikeuksien arvon korotuksia haetaan kansallisesta varannosta neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan ja komission asetuksen II 16, 18―23 ja 23 a artiklan perusteella sekä laskettaessa tilatukioikeuksien arvo uudelleen komission asetuksen II 7 ja 16 artiklan nojalla. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia palautetaan kansalliseen varantoon neuvoston tilatukiasetuksen 45 artiklan ja 42 artiklan 8 kohdan perusteella sekä kun sovelletaan komission asetuksen II 41 artiklan 3 kohtaa.

Ahvenanmaan maakunnassa 2 momentissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

2 luku

Tilatukioikeuksien siirrot

4 §
Tilatukioikeuksien siirron edellytykset

Tilatukioikeuksia vastaanottavan henkilön tulee olla neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklan a alakohdan määritelmän täyttävä viljelijä. Tilatukioikeudet voidaan siirtää, jos siirto täyttää neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 8 kohdassa, 46 ja 49 artiklassa sekä komission asetuksen II 6 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset.

Tilatukioikeuksien vastaanottajan tulee ilmoittaa henkilöt, joiden omistukseen tilatukioikeudet rekisteröidään tukioikeusrekisterissä. Neuvoston tilatukiasetuksen 55 artiklan a alakohdassa tarkoitettua vapautusta kesannoinnista voidaan soveltaa siirrettyihin kesannointioikeuksiin vain, jos kesannointioikeuksia siirrettäessä siirtoilmoituksella on ilmoitettu siirtyvän tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Vuokrattujen tilatukioikeuksien siirroista ilmoitettaessa liitteenä tulee olla kirjallinen maanvuokrasopimus tai kirjallinen selvitys suullisen maanvuokrasopimuksen sisällöstä.

Tilatukioikeuksien siirrosta tulee ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta, jos tilatukioikeuksien uusi haltija haluaa hakea hänelle siirrettyjen tilatukioikeuksien perusteella tilatukea kyseisenä vuotena.

5 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisen luvan siirtäminen

Kesannointioikeuteen liitetty neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukainen lupa voidaan viljelijän hakemuksesta siirtää tukioikeuteen liittyväksi komission asetuksen II 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 luku

Kansallisen varannon käyttö

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille

Neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta myönnetään hakemuksesta tilatukioikeuksia komission asetuksen II 2 artiklan k alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille. Hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

Maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on komission asetuksen II 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama ja kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta hänen hallintaansa tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta. Tukikelpoisen maatalousmaan on tullut olla tukikelpoista 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle aloittavalle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tilatukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella.

7 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta erityistilanteessa oleville viljelijöille

Komission asetuksen II 20 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla perusteilla tukikelpoista maatalousmaata saaneelle viljelijälle kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittaman, komission asetuksen II 20 ja 22 artiklan nojalla hänen hallintaansa tulleen tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala.

Tilatukioikeuksiin oikeuttavan maatalousmaan on tultava tilatukioikeuksia hakevan viljelijän hallintaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta.

Komission asetuksen II 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan vuokrasopimuksen päättymistä seuraava varantohakemuksen viimeinen jättöpäivä.

8 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 5 kohdan nojalla

Neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rajoite huomioon ottaen myönnetään hakemuksesta neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa lisää tukikelpoista maatalousmaata vähintään viisi aaria tilusjärjestelyjen tai viimeistään vuonna 2007 toteutetun peruslohkokarttojen ajantasaistamisen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tilatukioikeuksien lukumäärässä.

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) lunastuslain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 a §:n mukaista tilusjärjestelyä; tai

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Tukikelpoista maatalousmaata saaneelle viljelijälle kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä on enintään yhtä suuri kuin viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittama, 1 momentin perusteella hänen hallintaansa kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta tuleva tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala. Hakemuksen liitteenä tulee olla luotettava kirjallinen selvitys tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta.

9 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien arvo

Kansallisesta varannosta 6―8 §:n nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien arvo on kyseisen tukikelpoisen maatalousmaan sijainnin mukaisen tukialueen alueellisen tasatuen suuruinen, sellaisena kuin se on varannosta myöntöhetkellä.

10 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta komission asetuksen II 16 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Komission asetuksen II 16 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a alakohdan mukaisesti viljelijä voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksensa päätyttyä sille tukikelpoiselle maatalousmaalle, jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien vahvistamista ja tilatukioikeuksien yksikköarvon mukauttamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

11 §
Tilatukioikeuksien vahvistaminen komission asetuksen II 23 a artiklassa tarkoitetuissa erityistilanteissa

Komission asetuksen II 23 a artiklan mukaiset tilatukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lopullista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lopullista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

12 §
Tilatukioikeuksien arvon laskeminen uudelleen komission asetuksen II 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Jos viljelijälle on vahvistettu tilakohtaisia lisäosia ja jos viljelijän hallinnassa viimeistään 30 huhtikuuta kyseisenä vuonna olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilusjärjestelyjen seurauksena enintään 50 prosenttia vuonna 2006 maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomakkeella numero 102A ilmoitetusta tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alasta, viljelijä voi hakea tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa siten kuin siitä säädetään komission asetuksen II 7 artiklassa.

Hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

4 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.