43/2007

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007

Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1101/2006, verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1145/2005, sekä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/1976) 4 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 567/2004, määrännyt:

1 §
Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat seuraavien yhteisöjen verotusta koskevat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt tehtävät:

1) vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja vastaavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetut luottolaitokset ja vastaavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat kiinteät toimipaikat;

3) tuloverolain (1535/1992) 8 a §:ssä tarkoitetut eurooppayhtiöt ja eurooppaosuuskunnat;

4) julkisesti noteeratut yhtiöt;

5) ne emoyhtiöt, jotka nimetään Verohallituksen erillisessä päätöksessä; sekä

6) ne yksittäiset yhtiöt, jotka nimetään Verohallituksen erillisessä päätöksessä.

Jos edellä 1―5 kohdissa tarkoitettu yhteisö kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan saman lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konserniin, Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluu myös konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen verotus lukuun ottamatta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.

2 §
Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvan yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Kun yhteisö alkaa harjoittaa edellä 1 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa tai yhteisöstä tulee 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu yhteisö, yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on samoin annettava ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

1) konserniin tulee muu uusi yhteisö tai yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö,

2) yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin,

3) konsernissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettu yritysjärjestely, tai

4) konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, se on otettu julkisen kaupan käynnin kohteeksi, yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty, taikka muu muutos on toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutoksen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä, tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

3 §
Konserniverokeskuksen toimivallan alkaminen

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995), tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamista annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998) säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 5 ja 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallituksen nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka sen tilikauden alusta, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden jälkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen myös aikaisempien tilikausien osalta toimivallan alkamisesta lukien.

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallituksen nimeämispäätöksessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka ilmoituksen antamista seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

4 §
Konserniverokeskuksen toimivallan päättyminen

Konserniverokeskus on toimivaltainen verotusmenettelystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotulon verottamista annetussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta 1 §:n 5 tai 6 kohdissa tarkoitetussa Verohallituksen nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen tilikauden loppuun saakka, joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamisen jälkeen.

Konserniverokeskus on toimivaltainen muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta Verohallituksen nimeämispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan saakka taikka sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin ilmoitus muutoksesta on annettu.

5 §
Konserniverokeskuksen toimivaltaa koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 1―4 §:ssä määrätään

1) Uudenmaan verovirasto on toimivaltainen veronkantolaissa (609/2005) tai muualla säädetyissä tai määrätyissä veronkantoon liittyvissä tehtävissä kuitenkin niin, että Konserniverokeskus on toimivaltainen veronhuojennus- ja lykkäysasioissa sekä veronkantolain 40 §:ssä tarkoitetuissa verovastuuasioissa;

2) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa virheellisesti perityn määrän palauttamista ja lailla 719/2004 kumotussa 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöveron hyvityksen myöntämistä koskevissa asioissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka toimialueella veron perimiseen velvollisen tai osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on; ja

3) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

6 §
Savo-Karjalan veroviraston toimivalta

Savo-Karjalan verovirasto myöntää eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun veronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan Savo-Karjalan verovirasto on kielilain (423/2003) mukaisesti kaksikielinen viranomainen.

7 §
Kunnan tai sen osan siirtyminen toisen veroviraston virka-alueelle

Kun kunta tai sen osa on siirtynyt kuntajaon muuttamisen tai muun syyn vuoksi toisen veroviraston virka-alueelle, on tämä verovirasto ja sen verotuksen oikaisulautakunta toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat, jotka koskevat ennen kunnan tai sen osan siirtymistä toimitettujen verotusten muuttamista.

8 §
Kaakkois-Suomen, Lapin sekä Oulun ja Kainuun verovirastojen toimivalta

Kaakkois-Suomen veroviraston Etelä-Savon verotoimiston, Lapin veroviraston Meri-Lapin verotoimiston tai Oulun ja Kainuun veroviraston Kainuun verotoimiston toimivaltaan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2006 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan kuuluvat henkilönumeroväliin 0,0―235000,9, Kainuun verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 235001,0―462500,9 ja Etelä-Savon verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 462501,0―999999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät.

Toimivalta verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä helmikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2007.

Toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Edellä 1―4 §:ssä määrätty Konserniverokeskuksen toimivalta ja 2 §:ssä määrätty ilmoittamisvelvollisuus alkaa 1 päivänä marraskuuta 2007.

Edellä 1 §:n tarkoitettujen sellaisten yhteisöjen verotuksessa, joiden verotuksessa Konserniverokeskus ei tämän päätöksen voimaantulohetkellä ole toimivaltainen, Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta ensimmäistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy 1 päivänä lokakuuta 2007 tai sen jälkeen. Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen myös aikaisempien tilikausien osalta 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen. Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta 1 päivänä tammikuuta 2008 alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista 20 päivänä syyskuuta 1999 annettu Verohallituksen päätös (975/1999) ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista 15 päivänä syyskuuta 2005 annettu Verohallituksen päätös (794/2005).

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennusasioissa toimivaltaisesta verovirastosta 20 päivänä syyskuuta 2004 annettu Verohallituksen päätös (873/2004).

Tällä päätöksellä kumotaan toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan tai sen osan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle 16 päivänä maaliskuuta 1999 annettu Verohallituksen päätös (360/1999).

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Projektipäällikkö
Timo Räbinä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.