40/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 67 §:n 1 momentti sekä liite 1 ja 2, sellaisena kuin niistä ovat liite 1 asetuksessa 35/2006 ja liite 2 asetuksessa 341/2006, seuraavasti:

67 §
Maahantuontitilasto

Rajaeläinlääkärin on pidettävä ajan tasalla olevaa tilastoa kaikista tämän asetuksen mukaisista varastoilla tehtävistä tarkastuksista. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tilastoon merkittävistä tiedoista. Rajatarkastusasemalla tehtävistä tarkastuksista ei laboratoriotutkimusten tuloksia lukuunottamatta pidetä erillistä tilastoa, vaan tiedot kirjataan TRACES-järjestelmään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Komission päätös 2006/414/EY (32006D0414); EYVL N:o L 164, 16.6.2006, s. 27
Komission päätös 2006/590/EY (32006D0590); EYVL N:o L 240, 2.9.2006, s. 11

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET
Rajanylityspaikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastusasemansijaintikunta Aukioloajat Tarkastettavat elintarvikkeet Tarkastettavat muut tuotteet TRACES-koodi
Helsinki/satama Helsinki 8.00― 15.45 ma―pe Vain pakatut elintarvikkeet Huoneenlämmössä säilytettävät muut tuotteet 14.001.99
Helsinki-Vantaa/ lentoasema Vantaa 8.00― 15.45 ma―pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet 14.101.99
Hamina/satama Hamina 8.00― 15.45 ma―pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet 14.205.99
Vaalimaa/maantie Virolahti 8.00― 15.45 ma―pe Vain pakatut elintarvikkeet Kaikki muut tuotteet 14.105.99

Liite 2

TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen. Fyysisten tarkastusten tiheyden osalta noudatetaan komission päätöksen 94/360/EY, siten kuin se on viimeksi muutettuna, liitteiden I ja II määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Asiakirjojen tarkastus

Asiakirjojen tarkastuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä I.

B. Tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakirjojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraavasti:

1. Konteissa tuotavien tuontierien osalta tarkastetaan, että viejämaan tai sellaisen jäsenvaltion, jonka alueen kautta tuontierä on kuljetettu, viranomaisten kiinnittämät sinetit ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat mukana seuraavien tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

2. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjen tietojen kanssa.

3. Pakkaamattomana irtotavarana tuotavan rehuraaka-aineen osalta tarkastetaan, että tuote vastaa tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

C. Fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetun tuontierän kuljetusolosuhteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuontierän säilyvyyttä ja laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mitään poikkeuksellista, millä voisi olla vaikutusta tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.

Lisäksi tuontierän määränpäästä riippumatta tarkastetaan, etteivät kuljetusolosuhteet aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

2. Tarkastetaan silmämääräisesti, että tuontierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaavat tuontiasiakirjoissa ja rajatarkastustodistuksessa annettuja tietoja.

3. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät yhteisön elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetut tuontierät tutkitaan sen varmistamiseksi, että erä täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Suoraan kolmanteen maahan, vapaavarastoon, vapaa-alueelle, muonituselintarvikevarastoon tai suoraan ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuontierille, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan tehdä fyysinen tarkastus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi otetaan tuontieristä näytteitä:

a) tuontierä on tarvittaessa purettava osittain tai kokonaan kattavan näytteenoton mahdollistamiseksi;

b) näytteeksi otetaan vähintään yksi prosentti niistä yksiköistä, jotka muodostavat erän. Näytteitä otetaan vähintään kaksi ja enintään kymmenen kappaletta tutkittavasta tuontierästä. Rajaeläinlääkäri voi kuitenkin tarvittaessa ottaa tätä useampiakin näytteitä;

c) irtotavarana tulevasta tuontierästä otetaan vähintään viisi, erän eri osista otettua näytettä;

d) rajaeläinlääkäri tekee tuontierästä otetuille näytteille vähintään aistinvaraisen arvioinnin rajatarkastusasemalla;

e) rajaeläinlääkäri toimittaa näytteet tutkittaviksi laboratorioon Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden mukaisesti.

5. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pakkaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysisen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero merkitään rajatarkastustodistukseen.

D. Laboratoriotutkimukset ja virallisten näytteiden analyysit

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksista ja virallisten näytteiden analyyseistä säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä II.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.