6/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 127 §:n 1 momentin ja 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 197 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan harjoittaman vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat säännökset mainittujen eläkelaitosten ja niiden konsernien tuloslaskelma- ja tasekaavoista, tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-erittelystä sekä toimintakertomuksessa annettavista tiedoista.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1340/2002) (ministeriön asetus).

2 §
Tuloslaskelmaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan tuloslaskelmassa noudatetaan lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa koskevan toiminnan osalta lakisääteistä eläkevakuutusta koskevaa vakuutusteknistä laskelmaa ja muuta kuin vakuutusteknistä laskelmaa seuraavin poikkeuksin:

1) Merimieseläkekassa esittää erikseen valtion osuuden maksetuista korvauksista tuloslaskelman pääryhmässä "Korvauskulut";

2) Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää vakuutusmaksutulon ja lakisääteiset rahoitusosuudet eriteltyinä vakuutusmaksutuloon sekä valtion ja Kansaneläkelaitoksen osuuteen;

3) Merimieseläkekassan vastuuvelan muutosta ei eritellä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutokseen sekä

4) eläkelaitosten vastuuvelan muutos esitetään korvauskulujen jälkeen erillisenä eränä.

3 §
Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkana esitetään maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastuuvelka ja Merimieseläkekassan vastuuvelkana merimieseläkelain (1290/2006) 200 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka.

Merimieseläkekassa ei erittele vastuuvelkaa vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen.

4 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Ministeriön asetuksen 7 §:n 3―12 kohdan mukaiset liitetiedot saa jättää esittämättä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa lisäksi jättää esittämättä ministeriön asetuksen 7 §:n 13 kohdan mukaiset tiedot.

Liitetietoina tulee esittää:

1) selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteista; ja

2) selvitys maatalousyrittäjän eläkelain 127 §:n 6 momentissa tarkoitetuista määräajaksi myönnetyistä poikkeuksista tai merimieseläkelain 198 §:ssä tarkoitetuista poikkeuksista, niiden vaikutuksesta toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

5 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta tuloslaskelman liitetietoina ministeriön asetuksen 8 §:n 1 momentin 1, 3―6 ja 10 kohdan mukaiset tiedot.

Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina esitetään:

1) vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;

2) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja hallintokuluihin.

Merimieseläkekassa esittää vakuutusmaksutulon lisäksi eriteltynä työnantajan ja työntekijän osuuteen.

6 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta taseen vastaavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 9 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohdan mukaiset tiedot.

7 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saavat jättää ilmoittamatta taseen vastattavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset tiedot sekä 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

8 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää ilmoittamatta tilinpäätöksen liitetietoina ministeriön asetuksen 11 §:n 3―6 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut tiedot.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkelaitoksen kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.