1448/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1316/2006) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävät

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa (1316/2006) säädetään:

1) osallistua koulutusta ja työelämää palvelevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kehittää alan henkilöstökoulutusta;

2) tuottaa ja julkaista koulutukseen tarvittavaa opetusaineistoa;

3) antaa vuosittain kertomus toiminnastaan;

4) osallistua rikosseuraamusalan ammattikorkeakouluopetuksen järjestämiseen; sekä

5) huolehtia muista tehtävistä, jotka sille on erikseen säädetty.

Koulutuskeskus voi tuottaa rikosseuraamusalan opetuspalveluja muille oppilaitoksille.

2 luku

Hallinto

2 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) päättää koulutuskeskuksen toimintalinjoista sekä neuvottelutavoitteista oikeusministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten;

2) seurata ja edistää koulutuskeskukselle asetettujen tulostavoitteiden toteutumista; sekä

3) käsitellä ja ratkaista muut laajakantoiset ja tärkeät koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat.

3 §
Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai koulutuskeskuksen johtajan kutsusta.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat koulutuskeskuksen johtajan tai hänen määräämänsä virkamiehen esittelystä. Johtajan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset esittelee johtokunnalle muu koulutuskeskuksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättää oikeusministeriö.

4 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) tehdä esitys oikeusministeriölle koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;

2) päättää koulutuskeskuksen resurssien käytöstä;

3) valmistella ja esitellä koulutuskeskuksen johtokunnassa käsiteltävät asiat johtajan päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia lukuun ottamatta;

4) päättää henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta;

5) käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuksen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsittelystä tai ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin säädetty tai määrätty.

5 §
Työjärjestys

Koulutuskeskuksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin koulutuskeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, johtamisesta, virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta koulutuskeskuksessa.

3 luku

Ammatillinen tutkintokoulutus

6 §
Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa järjestettävä ammatillinen tutkinto on vankeinhoidon perustutkinto. Vankeinhoidon perustutkinto antaa ammatillisen koulutuksen vankeinhoitoalan ohjaus- ja valvontatehtäviin.

7 §
Vankeinhoidon perustutkinnon tavoitteet

Vankeinhoidon perustutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet vankeinhoidon ohjaus- ja valvontatehtävissä toimimista varten;

2) edellytykset rikosseuraamusalan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen;

3) yleiskuva vankeinhoidon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa;

4) valmiudet jatkuvaan koulutukseen; sekä

5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

8 §
Tutkinnon laajuus ja rakenne

Vankeinhoidon perustutkinnon laajuus on 53 opintoviikkoa.

Vankeinhoidon perustutkintoon kuuluu:

1) perus- ja ammattiopintoja;

2) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; sekä

3) opinnäytetyö.

9 §
Tutkintosääntö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään tarkemmin tutkinnosta, opetussuunnitelmasta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.

10 §
Opetussuunnitelma

Vankeinhoidon perustutkinnon opetussuunnitelmassa määrätään kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintoviikkoina, opetuksen ja harjoittelun määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen mukaan kuin koulutuskeskuksen tutkintosäännössä määrätään.

4 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Koulutuskeskuksen henkilöstö

Koulutuskeskuksessa on johtajan viran lisäksi muita koulutuskeskuksen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia virkoja.

12 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) yliopettajalla opetusalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) opettajalla opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tutkinto;

4) koulutuspäälliköllä ja koulutussuunnittelijalla ylempi korkeakoulututkinto;

5) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto ja kirjasto- tai informaatioalan koulutus, sekä

6) talousjohtajalla korkeakoulututkinto.

Yliopettajan ja opettajan virkaan voidaan nimittää pysyvästi vain henkilö, joka on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuisen opettajankoulutuksen. Opettajankoulutus on suoritettava kolmen vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta.

13 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Muut koulutuskeskuksen virkamiehet kuin johtajan nimittää johtaja. Johtaja ottaa myös työsopimussuhteisen henkilökunnan. Sivutoimisen henkilöstön ottamisesta päättää johtaja tai työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se, jonka toimivaltaan kuuluu nimittää virkamies kyseiseen virkaan.

14 §
Virkavapaus

Virkavapauden johtajalle myöntää oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja muulle virkamiehelle johtaja.

15 §
Kirjasto

Koulutuskeskus ylläpitää kriminologista kirjastoa, joka toimii valtakunnallisena erikoiskirjastona. Kirjaston tehtävät ja tavoitteet määrätään työjärjestyksessä.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen tullessa voimaan Vankeinhoidon koulutuskeskuksen virat ja sinne sijoitetut virat muuttuvat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen viroiksi.

Tämän asetuksen tullessa voimaan koulutuskeskuksen virkaan nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa virkaan asetuksen voimaan tulon jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut vankeinhoidon perustutkinnon opinnot suoritetaan loppuun tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.