1433/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (1032/1992) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan myös muun viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka perustuu tai kohdistuu Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään rekisteriin tai tiedostoon.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekä integroidun piirin piirimallihakemusten käsitteleminen;

2) patenttien ja patenttihakemusten voimassapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistaminen;

4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten käsitteleminen; ja

5) merkinnän tekeminen patentti-, tavaramerkki-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen tällaisesta rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaisia suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden keskimääräisen kokonaiskustannuksen perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten ja hakemusasioiden käsitteleminen;

2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinnitysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä tilinpäätös- ja tasetiedoista;

3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoituksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen puhelimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti; ja

4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsitteleminen.

3 §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen;

3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;

4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen säätiörekisteristä, yhdistysrekisteristä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä;

5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat sekä hakemusasiat; ja

6) uskonnollisen yhdyskunnan perustamis- ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat sekä rekisteröityjen paikallisyhteisöjen ja seurakuntien perustamis- ja muutosilmoitusasiat.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;

5) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinonharjoittajan osoitteenmuutoksen merkitseminen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista ja yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;

10) yhdistyksen purkautumista koskeva ilmoitus yhdistysrekisteriin;

11) uskonnollisen yhdyskunnan sekä rekisteröidyn paikallisyhteisön ja seurakunnan purkautumista koskeva ilmoitus; sekä

12) yrityskiinnityksen kuolettaminen.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat muun muassa seuraavat suoritteet:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluva muu kuin asian vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutkimukset;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) muut Patentti- ja rekisterihallituksen kustantamat julkaisut;

6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu jäljennös;

7) pienlaskutuslisä ja kassapalvelumaksu;

8) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; ja

9) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5 §

Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisältyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 250 €
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 25 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Painatusmaksu
perusmaksu painatuksesta 85 €
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 10 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 25 €
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista
yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 150 €
4. vuosi 125 €
5. vuosi 140 €
6. vuosi 165 €
7. vuosi 200 €
8. vuosi 235 €
9. vuosi 265 €
10. vuosi 300 €
11. vuosi 350 €
12. vuosi 400 €
13. vuosi 450 €
14. vuosi 500 €
15. vuosi 535 €
16. vuosi 585 €
17. vuosi 645 €
18. vuosi 705 €
19. vuosi 755 €
20. vuosi 805 €
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 150 €
muut patenttiasiat 150 €
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+ 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 250 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 25 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 250 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Lähettämismaksu 135 €
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 250 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1a mukaan 1 615 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2a mukaan 1 615 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1b mukaan 550 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3a mukaan 550 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b, 71.2b ja 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus 945 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta, jos Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt aiemmin kansallisen uutuustutkimuksen hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään prioriteettia ja virastolle on ollut hyötyä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 250 €
Palautus aiemmasta tutkimusmaksusta hakemukselle, jossa pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin tehnyt kansainvälisen uutuustutkimuksen tai ITS-tutkimuksen. Mahdollinen palautuksen määrä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon Patentti- ja rekisterihallitus hyötyy aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 50 tai 100 %
3 §
Eurooppapatentti
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan
Perusmaksu painatuksesta 85 €
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 10 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan.
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
4 §
Lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu 250 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 805 €
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut
asiat 150 €
muut asiat 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Uudelleenkäsittelymaksu 35 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu
neljäksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 40 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu
kahdeksi vuodeksi 135 €
Uudistamismaksun korotus 30 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 50 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 15 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 250 €
Lausuntomaksu 70 €
Lykkäysmaksu 40 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
Kansainväliset hyödyllisyysmallihakemukset
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 80 €
Lähettämismaksu 135 €
6 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 165 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 185 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 215 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 235 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 265 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 285 €
Lisämaksu
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 65 €
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 100 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 45 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 40 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Jos pyyntö rekisteröidyn merkin muuttamisesta tai tavaramerkkirekisteriin tehtävästä muusta merkinnästä esitetään tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 %:lla alennettuna.
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 40 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 125 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 50 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 154 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 40 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 36 €
Uudelleenkäsittelymaksu 40 €
Uudistamismaksu
ensimmäiseltä kerralta 229 €
toiselta kerralta 325 €
kolmannelta kerralta 350 €
neljänneltä kerralta 360 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä
luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 40 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 84 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 40 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden
päätyttyä 40 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 36 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 154 €
Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä esitetään mallin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50 %:lla alennettuna.
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen vastaanottamismaksu 50 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
8 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 250 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
9 §
Patenttiasiamiesrekisteri
Rekisteröintimaksu 215 €
Muutos tai muu erillinen merkintä 40 €
Ote patenttiasiamiesrekisteristä 15 €
10 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut
yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 65 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 155 €
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 330 €
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 330 €
muu muutosilmoitus 57 €
aputoiminimen rekisteröinti 60 €/nimi
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 430 €
Sulautumis- ja jakautumisasiat
sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 330 € + 57 €/seuraava yhteisö
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 57 €/yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 330 € +
+ 175 €/seuraava yhteisö
ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 57 €/yhteisö
Muut hakemusasiat
hakemus sijoitusosuuspääoman, sidotun oman pääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamiseksi, liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanoon, toimiluvasta luopumiseen, yhteisömuodon muuttamiseen tai voiton jakamiseksi 430 €
hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 175 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 175 €
hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 100 €
hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 57 €
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 57 €
Otteet, todistukset ja jäljennökset
ote kaupparekisteristä 10 €
rekisteröintitodistus 15 €
diaaritodistus 5 €
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 10 €
Tilinpäätösasiat
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 10 €
todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 5 €
Mikrofilmit
kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €
kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi
kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi
vuosien 1976―1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 1 690 €
tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981―1998 1 350 €/vuosi
tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1999― (sis. 20 000 tilinpäätöstä) 2 020 €/vuosi
lisämaksu / alkava 10 000 tilinpäätöstä 840 €
Muutoksenhakumaksu
kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 150 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
11 §
Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat
Otteet ja todistukset
saapumistodistus 5 €
oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisötunnusrekisterin otetuloste 5 €
12 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
diaaritodistus 5 €
rasitustodistus 25 €
muu yrityskiinnitysrekisteriin perustuva todistus 30 €
Hakemukset ja ilmoitusasiat
kiinnityshakemus 135 €
kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 190 €
vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 190 €
kiinnityksen yhdistäminen 190 €
kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 190 €
ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 17 €
ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €
hakemus kiinnityksen jakamiseksi yrityksen jakautumisen yhteydessä 500 €
ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 50 €
kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 35 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
13 §
Säätiörekisteriasiat
Todistukset
ote, säännöt, tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä tilikaudelta) 10 €
diaaritodistus 5 €
Lupa- ja suostumusasiat
säätiön perustaminen 840 €
säätiön lakkauttaminen 255 €
säätiön sulautuminen 255 €
säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 255 €
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §) 100 €
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 50 €
Muutoksenhakumaksu
säätiön perustamislupaa, sääntöjen vahvistamista tai säätiörekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 150 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
14 §
Yhdistysrekisteriasiat
Todistukset ja jäljennökset
ote yhdistysrekisteristä tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 10 €
oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä tai paikallissäännöistä 10 €
diaaritodistus 5 €
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhdeltä tilikaudelta 10 €
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen ja uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön ja seurakunnan asiakirjasta 10 € + 1 €/sivu
Ennakkotarkastusasiat
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 60 €
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 200 €
Yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut
yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 10 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) 10 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 60 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 60 €
Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 10 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 35 €
Muutoksenhakumaksu 150 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.