1427/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti ovat:

1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulkuneuvoselvitystä, luovutusta vapaaseen liikkeeseen, vientimenettelyyn asettamista ja tullivarastointimenettelyn päättämistä, sekä muut maksutaulukossa mainitut tullitoimenpiteet;

2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;

3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta;

4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

5) muut maksutaulukossa mainitut suoritteet.

2 §

Maksullisen valvontasuoritteen edellyttämästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peritään erillinen korvaus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdistetaan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä. Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta tunnin kuluessa.

Ennakkoratkaisut
3 §

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja tullilaitoksen maksullisia suoritteita ovat Tullihallituksen valmisteverotusta ja muuta verotusta koskeva ennakkoratkaisu sekä päätös olla antamatta ennakkoratkaisua. Näistä peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa määrätty käsittely- tai päätösmaksu.

Muut suoritteet
4 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan tai toisen viranomaisen tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä koulutus;

3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja -tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta tilauksesta, jollei suoritetta muualla säädetä maksuttomaksi;

4) tilastot ja julkaisut;

5) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;

6) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja välineiden käyttö;

7) muulle kuin asianosaiselle annettavat otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista, tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;

8) lomakkeet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Tullihallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §

Viisumeista peritään viisumihakemuksen käsittelyn hallinnollisia kuluja vastaavia maksuja koskevan yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta annettuun neuvoston päätökseen 2006/440/EY perustuva käsittelymaksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksu peritään myös päätöksestä olla myöntämättä viisumia.

Maksua ei kuitenkaan peritä:

1) 1 momentissa mainitun neuvoston päätöksen mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta;

2) koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta tai mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi;

3) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

4) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

5) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen virkatehtävissä;

6) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen tai siihen rinnastettavan edustuston tai Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

7) siltä, joka otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

8) siltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta;

9) Suomen taikka muun Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle;

10) Yhdistyneiden kansakuntien tai sen alajärjestön, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin taikka Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettävään kokoukseen osallistuvalta;

11) Suomen kunniakonsulilta;

12) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta; sekä

13) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistoimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, jos humanitaariset syyt puoltavat;

2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- tai nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskelijavaihtoon sekä kansalaisjärjestön yhteistyöhön liittyen;

4) jos asialla tai vierailulla on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; sekä

5) jos jollekulle annetaan uusi viisumi aikaisemman viisumin antamisessa tapahtuneen teknisen tai muun virheen johdosta.

Viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaiselta maksu voidaan jättää perimättä tai sen määrää alentaa, jos Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdyssä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavassa, viisumimenettelyjen helpottamista koskevassa sopimuksessa niin määrätään.

6 §

Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antamisesta peritään yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 11 artiklassa tarkoitetut erityiskustannukset.

Erinäiset säännökset
7 §

Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta euroiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finanssineuvos
Sakari Alasalmi

Liite

MAKSUTAULUKKO

tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

I TULLITOIMENPITEET
1. Kulkuneuvoselvitys
Lentoliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina viikon päivinä:
1.1 Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 23.00-07.00 38 euroa
1.2 Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00-07.00 75 euroa
1.3 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 87 euroa
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys paikan päällä kaikkina viikon päivinä:
1.4 Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00-07.00 45 euroa
1.5 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta 75 euroa
Alusliikenne
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä satamissa kaikkina viikon päivinä:
1.6 klo 16.00-07.00 30 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa:
1.7 Maanantaista perjantaihin klo 07.00-16.00 73 euroa/tunti
1.8 Muuna aikana 94 euroa/tunti
2. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausmenettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutusmääräystä
2.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana 16 euroa
2.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä 20 euroa
3. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun viejän suorittamaa sekä sähköisesti suoritettua menettelyyn asettamista
3.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana sekä Helsinki-Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Vaasan lentoasemilla muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloaikana 7 euroa
3.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä 9 euroa
4. Tullivarastointimenettelyn päättäminen muutoin kuin sähköisesti
4.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti 7 euroa
4.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti 9 euroa
4.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti 11 euroa
5. EMOTR-vienti
5.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti 15 euroa
5.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti 21 euroa
5.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti 25 euroa
6. Muut tullitoimenpiteet
6.1 Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilaitoksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varastossa 73 euroa/tunti
6.2 Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-aikana 9 euroa
6.3 Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikelvottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet 73 euroa/tunti
6.4 Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulkuneuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut yli 10 kilometriä 34 senttiä/km
6.5 Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta 73 euroa/tunti
7. Kasvisten (hedelmät, marjat ja vihannekset) vaatimusten- mukaisuuden ja terveyden valvonta
7.1 Vaatimustenmukaisuustarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
7.1.1 ensimmäisestä tavaraerästä 66 euroa/tavaraerä
7.1.2 seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 16 euroa/tavaraerä
7.2 Terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
7.2.1 ensimmäisestä tavaraerästä 57 euroa/tavaraerä
7.2.2 seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 16 euroa/tavaraerä
7.3 Vaatimustenmukaisuustarkastus sekä terveystarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille:
7.3.1 ensimmäisestä tavaraerästä 58 euroa/tavaraerä
7.3.2 seuraavista tarkastettavista tavaraeristä 29 euroa/tavaraerä
7.4 Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille kasviksille, kun tuontitarkastuksessa on havaittu puutteita 183 euroa/tavaraerä
7.5 Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöstä että muualta tuoduille kasviksille 90 euroa/tavaraerä
7.6 Venäjän Federaatiosta tuotavien havupuutavaraerien terveystodistustarkastus 1,60 euroa/todistus
7.7 Jalostustodistus 20 euroa/tavaraerä
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
1. Ennakkoratkaisut
1.1 Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.1.1 Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen 450 euroa/tavara
1.1.2 Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta 350 euroa/tavara
1.2 Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu:
1.2.1 Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta 350 euroa
1.2.2 Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta 110 euroa
1.3 Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua 30 euroa
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset
2.1 Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskevat päätökset:
2.1.1 Tavanomainen rekisteröidyn asiakkaan päätös 670 euroa
2.1.2 Päätös, jossa vakuusluokka on F ja tullipiiri on määrännyt vakuuden 310 euroa
2.1.3 Päätös, jossa vakuusluokka on F eikä vakuutta ole määrätty 96 euroa
2.1.4 Päätöstyypin muuttaminen kohtien 2.1.1 - 2.1.3 ryhmien välillä:
Muutos halvemmasta päätöksestä kalliimpaan päätökseen: maksu on päätösten hintojen erotus.
Muutos kalliimmasta päätöksestä halvempaan päätökseen: ei maksua.
2.1.5 Edellä mainittujen päätösten vähäinen muuttaminen 150 euroa, kuitenkin enintään päätöksestä menevä maksu
2.1.6 Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä päätös 150 euroa, kuitenkin enintään päätöksestä menevä maksu
2.2 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskevat päätökset:
2.2.1 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva päätös 1 300 euroa
2.2.2 Edellä mainitun päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 150 euroa
2.2.3 Edellä mainittua rekisteröintihakemusta koskeva hylkäävä päätös 150 euroa
2.3 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää koskevat luvat:
2.3.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa 600 euroa
2.3.1.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 160 euroa
kuitenkin yhteensä enintään 920 euroa
2.3.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 470 euroa
2.3.2.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta, 160 euroa
kuitenkin yhteensä enintään 790 euroa
2.3.3 Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa 50 euroa
2.4 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa ja veroedustajaa koskevat luvat:
2.4.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa 440 euroa
2.4.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa 330 euroa
2.5 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, veron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat 250 euroa
2.6 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimassa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 130 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
2.7 Edellä 2.3.1 - 2.6 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hylkäävä päätös 150 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset
3.1 Vapaa-alueen ja vapaavaraston perustamislupa 450 euroa
3.2 Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös 73 euroa
3.3 Keskitetyn tullauksen lupa 280 euroa
3.4 Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 130 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat
1.1 Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa 300 euroa
1.2 Jaksotullauslupa 42 euroa
1.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös 110 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
1.4 Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös 100 euroa
2. Muut luvat ja viisumit
2.1 Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen erotteluun 150 euroa
2.2 Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä liikennepaikkaa koskeva poikkeuslupa 100 euroa
2.3 Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menettelyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa 36 euroa
2.4 Tullivarastotavaran käsittelylupa 130 euroa
2.5 Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat 115 euroa
2.6 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 55 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu
2.7 Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 39 euroa
2.8 Moottoriajoneuvoverosta vapautus 30 euroa
2.9 Väylämaksun vapautustodistus 20 euroa
2.10 Tullauskirja 15 euroa
2.11 Viisumit
2.11.1 Kertaviisumi enintään 15 pv 60 euroa
2.11.2 Kauttakulkuviisumi 60 euroa
2.11.3 Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv 60 + 1 euro/ henkilö
2.11.4 Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina 60 + 1 euro/ henkilö
IV TULLILABORATORION SUORITTEET
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta; elintarvikelaki (23/2006) sekä kulutustavaroiden turvallisuudesta annettu laki (75/2004)
1.1 Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat 420 euroa/tavaraerä
1.2 Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta 420 euroa/tavaraerä
1.3 Muut tavarat 300 euroa/tavaraerä
V MUUT PALVELUT
1. Asianosaisille annettavat
1.1 Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista:
1.1.1 ensimmäiseltä sivulta 7,60 euroa/sivu
1.1.2 seuraavilta sivuilta 70 senttiä/sivu
1.2 Edellä mainitut oikeaksi todistettuina:
1.2.1 ensimmäiseltä sivulta 8,40 euroa/sivu
1.2.2 seuraavilta sivuilta 1 euro/sivu
1.3 Tulli- ja muut todistukset 22 euroa/todistus
1.4 Lähettäminen:
1.4.1 Kirjelähetys 3,30 euroa +postimaksu
1.4.2 Pakettilähetys 5,20 euroa +postimaksu
1.4.3 Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähettämisestä 5,80 euroa +postimaksut
1.5 Telefax-lähetys:
1.5.1 ensimmäiseltä asiakirjasivulta 9,80 euroa/sivu
1.5.2 seuraavilta sivuilta 1,20 euroa/sivu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.