1421/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2002) 17 ja 18 § sekä

muutetaan 5 luvun otsikko sekä 15 ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 15 § asetuksessa 1356/2003 ja 16 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

5 luku

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen ja maksaminen

15 §
Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Työllisyyspoliittisen avustuksen (avustus) myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella toiminta toteutetaan. Jos toimintaa on useamman keskuksen toimialueella, tuen myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella toiminta on tarkoitus pääasiallisesti toteuttaa. Avustuksen sosiaalisen yritystoiminnan perustamiseen ja vakiinnuttamiseen sekä uusosuuskunnan perustamiseen myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuen hakijan kotipaikka on. Avustuksen myöntää työministeriö, jos toiminta on valtakunnallista.

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan sisältö ja tavoitteet, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja rahoitussuunnitelman toteuttamiseen liittyvät jo tehdyt päätökset sekä muut avustuksen myöntämisen ja hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

16 §
Avustuksen maksaminen

Avustus tai, jos avustusta on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen työvoima- ja elinkeinokeskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua toteutuneisiin kustannuksiin tai vastaaviin sosiaaliseen yritystoimintaan liittyviin kustannuksiin. Muiden kuin työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kolme kalenterikuukautta, jollei avustuksen myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty. Työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kalenterikuukausi.

Maksatushakemus on toimitettava kuukauden kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota hakemus koskee. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi kuitenkin erityisestä syystä päättää, että avustus maksetaan maksatushakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksatushakemuksessa avustuksen saajan on selvitettävä ne kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksujakson aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.