1413/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 11 §:n 2 momentin ja samana päivänä annetun työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 30 §:n 1 momentin, 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 12 §:n ja samana päivänä merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain (1291/2006) 31 §:n, 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun yrittäjän eläkelain (1272/2006) 8 §:n 2 momentin ja samana päivänä annetun yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1273/2006) 29 §:n 4 momentin sekä 22 päivänä joulukuuta annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 31 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan:

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) piiriin kuuluneen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

3) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) piiriin kuuluneen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

4) merimieseläkelain (72/1956) mukaisen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

5) yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaan vakuutetun yrittäjätoiminnan perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

6) maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mukaan vakuutetun maatalousyrittäjätoiminnan perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

7) edellä 1―6 kohdassa mainittujen lakien mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

8) työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

9) merimieseläkelain (1290/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

10) yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

11) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/ 2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen.

Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen.

2 §
Eläkkeen muuntaminen vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeellesiirtymisikää

Jos vanhuuseläke alkaa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta

1) työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin, sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006, perusteella,

2) 1 kohdassa mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006, perusteella,

3) yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2006, perusteella, tai

4) yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1273/2006) 29 §:n 2 ja 3 momentin perusteella,

muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää siten kuin 5 ja 6 momentissa säädetään.

Jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke alkaa merimieseläkelain 8 §:n 2 momentin perusteella aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta vakuutusmatemaattisesti vastaamaan merimieseläkelain 8 §:n 2 momentin mukaista eläkkeellesiirtymisikää siten kuin 5 ja 6 momentissa säädetään.

Jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke, jossa merimieseläkelain 8 §:n 2 momentissa säädetty eläkeikä on alempi kuin 62 vuotta, alkaa varhennettuna, myönnetään 1 §:ssä tarkoitettu eläke merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta vanhuuseläkkeenä merimieseläkelain 8 §:n 2 momentin mukaisesta eläkeiästä ja se muunnetaan vakuutusmatemaattisesti vastaamaan mainittua eläkeikää siten kuin 5 ja 6 momentissa säädetään.

Jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke merimieseläkelain 12 §:n perusteella alkaa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu merimieseläkelain mukainen eläke vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeellesiirtymisikää siten kuin 5 ja 6 momentissa säädetään.

Eläkkeen alkaessa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, eläkkeen määrä varhennetaan ensin vastaamaan 62 vuoden ikää siten, että eläkkeen määrää vähennetään 7,2 prosentilla. Näin saatu eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää kertomalla se 62 vuoden ikää vastaavalla 6 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella ja jakamalla tulo eläkkeelle siirtymisikää vastaavalla kertoimella. Eläkkeelle siirtymisikä määrätään kuukauden tarkkuudella ja tätä ikää vastaava kerroin lasketaan edellä mainitusta taulukosta tuhannesosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Eläkkeelle siirtymisiän kertoimet ovat:

Eläkkeellesiirtymisikä Kerroin Eläkkeellesiirtymisikä Kerroin
50 tai alempi 1,891 58 1,391
51 1,823 59 1,333
52 1,757 60 1,276
53 1,693 61 1,168
54 1,630 62 1,078
55 1,568 63 1,000
56 1,508 64 1,000
57 1,449 65 1,000

Jos vanhuuseläke 1 momentin 3 tai 4 kohdan perusteella alkaa ennen 62 vuoden ikää, samaan yrittäjien eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaiseen yrittäjätoimintaan liittyvä perusturvan mukainen eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iässä. Samaan yrittäjätoimintaan liittyvä perusturvan mukainen eläke myönnetään myös teknisen katkaisun soveltamisen johdosta muodostuneiden vapaakirjojen osalta aikaisintaan 60 vuoden iässä.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös työntekijää, jonka 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitussa voimaantulosäännöksessä tarkoitettu työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen 62 vuotta alemman iän täyttämistä, sekä yrittäjää, jonka 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainitussa voimaantulosäännöksessä tarkoitettu yrittäjätoiminta päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen 62 vuotta alemman iän täyttämistä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetusta sovelletaan eläkkeisiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt muun kuin merimieseläkelain mukaisen eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2005 tai jos ennen 1 päivää tammikuuta 2005 päättyneeseen, muuhun kuin merimieseläkelain mukaiseen työsuhteeseen liittyvän täysitehoisen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen 1 päivää tammikuuta 2006, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden työeläkelakien mukaista vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti ja 1 §:ssä tarkoitettu merimieseläkelain mukainen eläke 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden merimieseläkelain mukaisten vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 1 §:n mukaisesti.

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt merimieseläkelain mukaisen eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2005 tai jos merimieseläkelain mukaisen täysitehoisen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen 1 päivää tammikuuta 2006, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden työeläkelakien mukaista vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää tai ikää, johon tuleva aika on laskettu.

Jos ennen vuotta 1947 syntynyt, osa-aikaeläkkeellä oleva eläkkeenhakija siirtyy varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 63 vuoden iän täyttämistä, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden työeläkelakien mukaista vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti. Edellä 1 §:ssä tarkoitettu merimieseläkelain mukainen eläke muunnetaan vastaavasti soveltaen 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden merimieseläkelain mukaisten vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 1 §:ää. Eläkkeenhakijan siirtyessä merimieseläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 §:ssä tarkoitettuun merimieseläkelain mukaiseen eläkkeeseen tehdään tällöin kuitenkin varhennusvähennys 65 vuoden iästä tai sitä alemmasta merimieseläkelain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta eläkeiästä eläkkeen alkamiseen 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleen merimieseläkelain 22 §:n 2 momentissa säädetyn varhennuskertoimen mukaisesti.

Jos eläkkeen hakija on täyttänyt vanhuuseläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja vanhuuseläke alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, lasketaan eläkkeeseen, siltä osin kuin eläke on laskettu ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, vanhuuseläkkeen lykkäytymisen perusteella tuleva korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jos kuitenkin eläkkeenhakija on täyttänyt vanhuuseläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2000, korotus ajalta ennen mainittua päivää lasketaan 31 päivänä joulukuuta 1999 voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.