1408/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) nojalla:

1 §
Maksuperiaatteen soveltaminen työansion kohdentamisessa

Työansion kohdentamisessa maksuperiaatetta sovelletaan kalenterivuoden viimeisenä päivänä nostettavissa olleeseen työansioon, joka on maksettu seuraavan kalenterivuoden tammikuussa, siten, että mainittu työansio katsotaan sen maksamista edeltäneen kalenterivuoden työansioksi.

2 §
Eläkkeen ja hautausavustuksen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa eläkehakemuslomakkeen ja työkyvyttömyyseläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

Kun työntekijä hakee merimieseläkelain (1290/2006) 11 §:n 3 momentin mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen todistus siitä, että hän on saanut työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden. Eläketurvakeskus vahvistaa eläkkeen hakemista varten tarvittavan työttömyyskassan ja Kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan.

Merimieseläkelain 63 §:n mukaista hautausavustusta haetaan eläkekassan vahvistamalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

3 §
Päätöksen antaminen ja allekirjoittaminen

Eläkekassan tai muun toimivaltaisen eläkelaitoksen päätös voidaan antaa automaattisessa tietojen käsittelyssä tai muuten ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti.

4 §
Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä merimieseläkelain 152 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 15 päivänä.

Valtion osuuden ennakko maksetaan eläkekassalle kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että ennakkoerä on eläkekassan käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus on palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan joulukuun kolmantena pankkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä merimieseläkelain 152 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Edellä 1 ja 3 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläkekassan on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys viimeistään toimenpidettä edeltävän kalenterikuukauden 20 päivänä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetuksen 4 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.