1405/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 111 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Toimivaltainen yksityisten alojen eläkelaitos

Jos työntekijän eläketurva oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi sitä ennen järjestetty samanaikaisesti kahdessa tai useammassa työntekijän eläkelain (395/2006) 106 §:n 1 momentissa tarkoitetussa yksityisten alojen työeläkelaitoksessa, mainitussa pykälässä tarkoitettu eläkelaitos määräytyy alla olevan luettelon mukaista eläketurvaa hoitavista eläkelaitoksista luettelon mukaisessa järjestyksessä:

1) työntekijän eläkelaki;

2) merimieseläkelaki (1290/2006);

3) yrittäjän eläkelaki (1272/2006);

4) maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/ 2006).

Jos työntekijän eläketurva oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi sitä ennen järjestetty kahdessa tai useammassa eläkelaitoksessa sellaisten rinnakkaisten työsuhteiden perusteella, joihin on sovellettava työntekijän eläkelakia, mainitun lain 106 §:ssä tarkoitetut tehtävät hoitaa se eläkelaitos, jossa eläketurva oli järjestetty pääasiallisen ansiotyön perusteella.

Työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitetut tehtävät hoitava eläkelaitos määräytyy 1 tai 2 momentissa säädetyllä tavalla myös silloin, kun eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty kahdessa tai useammassa yksityisten alojen eläkelaitoksessa.

Jos työntekijä sai eläketapahtumahetkellä maatalousyrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkelain (16/1974) mukaista luopumiseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaista luopumistukea, työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitetut tehtävät hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen yksityisten alojen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 1 momentissa mainitun lain mukaista eläkettä tai 4 momentissa mainitun lain mukaista luopumisetuutta.

2 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos

Jos työntekijän eläketurva oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi sitä ennen järjestetty hänen työ- tai virkasuhteensa taikka yrittäjätoimintansa perusteella samanaikaisesti yksityisten alojen eläkelaitoksessa ja työntekijän eläkelain 107 §:n 1 momentissa tarkoitetussa julkisten alojen eläkelaitoksessa, mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan näistä ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta. Jos työntekijä kuitenkin tulee työntekijän eläkelain 3 §:n 2 momentin 1―3 tai 5 kohdassa mainitun julkisten alojen eläkelain alaisen palveluksen jatkuessa työkyvyttömäksi eikä eläkettä määrättäessä oteta huomioon tulevaa aikaa, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos. Viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos myös silloin, kun työntekijän eläketurva oli eläketapahtumahetkellä tai viimeksi sitä ennen järjestetty samanaikaisesti sekä yksityisten alojen että julkisten alojen eläkelaitoksessa ja työsuhde tai yrittäjätoiminta ja virkasuhde ovat alkaneet samanaikaisesti.

Kun eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty hänen työ- tai virkasuhteensa taikka yrittäjätoimintansa perusteella samanaikaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitoksessa, työntekijän eläkelain 107 §:n 3 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan näistä ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta. Jos työntekijä kuitenkin tulee työkyvyttömäksi julkisten alojen virkasuhteen kestäessä ja viimeinen eläkelaitos olisi yksityisten alojen eläkelaitos ensiksi alkaneen työ- tai yrittäjätoiminnan perusteella, yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitos ratkaisevat eläkeasian erikseen. Yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitos ratkaisevat eläkeasian erikseen myös silloin, kun työkyvyttömyyseläkettä hakeneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke työntekijän eläkelain 52 §:n 3 momentin perusteella ja työntekijän eläketurva oli järjestetty eläketapahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen yksityisten alojen eläkelakien mukaan.

3 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos osa-aikaeläkeasioissa

Osa-aikaeläkettä haettaessa työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitettu yksityisten alojen eläkelaitos tai mainitun lain 107 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle. Jos työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle kahdessa tai useammassa yksityisten alojen eläkelaitoksessa vakuutetusta työ- tai yrittäjätoiminnasta, osa-aikaeläkeasian käsittelevä yksityisten alojen eläkelaitos määräytyy siten kuin 1 §:ssä säädetään.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti yksityisten alojen työeläkelain ja 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkisten alojen työeläkelain perusteella, vanhuuseläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä vanhuuseläke alkaa aikaisemmin. Jos vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen eläkelain ja edellä tarkoitetun julkisten alojen eläkelain perusteella, viimeinen eläkelaitos on julkisten alojen eläkelaitos.

4 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos perhe-eläkeasioissa

Perhe-eläkettä haettaessa työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitettu yksityisten alojen eläkelaitos tai mainitun lain 107 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän oma eläkeasia olisi mainitun lain 106 §:n tai 107 §:n 1―3 momentin taikka tämän asetuksen 1 §:n 1―3 momentin tai 2 §:n mukaan käsitelty, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Jos yksityisten alojen eläkelaitos tai työntekijän eläkelain 107 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut eläkelaitokselle kuuluvat tehtävät.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.