1389/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/1978) 3 a ja 3 b §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1350/2004:

1 §
Määräraha työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun korvauksen määrä työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoa kohden on 63 860 euroa.

2 §
Määrärahan kohdentaminen yliopistoille

Työterveyslaitos voi maksaa lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta pykälän 4 momentin mukaista korvausta Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolle niiden antamasta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta siten, että työterveyshuollon kliinisen opettajan viran palkkaus- ja muihin kustannuksiin maksetaan kullekin yliopistolle erikseen enintään 75 000 euroa. Lisäksi mainituille yliopistoille maksetaan muihin erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä enintään 150 000 euroa. Työterveyslaitos maksaa korvauksen saatuaan yliopistoilta kirjallisen esityksen viroista aiheutuvista palkkaus- ja muista kustannuksista sekä muista erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Työterveyslaitos voi lisäksi maksaa 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta korvausta momentissa mainituille yliopistoille Helsingin yliopiston koordinoimasta yliopistojen yhteisestä virtuaaliyliopistosta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä 140 000 euroa käytettäväksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen sekä tämän koulutuksen kehittämiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin. Työterveyslaitos maksaa korvauksen yliopistoille saatuaan Helsingin yliopistolta kirjallisen esityksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen liittyvästä virtuaaliyliopistohankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa esityksissä annetut tiedot muuttuvat, yliopiston on välittömästi ilmoitettava asiasta työterveyslaitokselle.

3 §
Määrärahan kohdentaminen työterveyslaitokselle

Työterveyslaitos voi käyttää lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta pykälän 4 momentin mukaisesti 1 129 000 euroa niihin työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) kahden työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavan erikoislääkärin toimen palkkaus- ja muista kustannuksista;

2) kymmenen työterveyshuollon erikoislääkärin erikoistumistoimen palkkaus- ja muista kustannuksista; sekä

3) työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seurantaan ja kehittämiseen liittyvien tietokoneohjelmien laatimisesta ja ylläpidosta sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteensovittamisesta ja hallinnoinnista.

Työterveyslaitos ei voi käyttää 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa niihin kustannuksiin, joihin se saa lain 3 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta.

4 §
Määrärahan kohdentaminen yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Työterveyslaitos voi hakemuksesta maksaa lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta pykälän 4 momentin mukaista korvausta yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille enintään 1 200 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Koulutuskuukausien yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 1 375.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti:

1) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 400 euroa;

2) teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen enintään 150 euroa; sekä

3) yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen ja 1 kohdassa tarkoitetusta ohjauksesta maksettaviin pakollisiin palkkasivukustannuksiin yhteensä enintään 650 euroa.

5 §
Yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille suoritettavien korvausten hakeminen

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavien yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien on haettava työterveyslaitokselta 4 §:ssä tarkoitettua korvausta kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kulloisenkin puolivuotisjakson päättymisestä.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet koulutettavien lääkäreiden toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen.

Hakemukseen on liitettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta koulutuspaikkasopimuksesta.

6 §
Koulutuspaikkasopimuksen sisältö

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuspaikkasopimuksessa on:

1) mainittava koulutettavien lääkäreiden määrä;

2) nimettävä yksi tai useampi yliopiston hyväksymä kouluttaja siten, että kouluttaja on työterveyshuollon erikoislääkäri, tai kuntoutuslaitoksen osalta tarvittaessa työterveyshuollon koulutusohjelman vastuuhenkilön hyväksymä muun soveltuvan alan erikoislääkäri ja että yhden kouluttajan ohjattavana on enintään kolme lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti; sekä

3) oltava kouluttajan sitoumus antaa henkilökohtaista ohjausta koulutettavalle lääkärille kaksi tuntia viikossa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

7 §
Tietojen muuttuminen

Jos 5 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa annetut tiedot muuttuvat, yksityisen terveyspalvelujen tuottajan ja työnantajan ylläpitämän terveysaseman on ilmoitettava asiasta välittömästi työterveyslaitokselle.

8 §
Määrärahan käyttöön liittyvät selvitykset

Yliopistojen tulee antaa työterveyslaitokselle vuotta 2007 koskeva lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys maaliskuun 2008 loppuun mennessä kirjallisesti.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien tulee antaa työterveyslaitokselle lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys korvaushakemuksen yhteydessä.

Työterveyslaitoksen tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vuotta 2007 koskevat lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja yhteenveto kesäkuun 2008 loppuun mennessä kirjallisina.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lääkintöneuvos
Matti E. Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.