1388/2006

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä luetellut suoritteet.

3 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) koulutuspalvelut;

2) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö;

3) ympäristölupaviraston hallinnassa olevien huonetilojen käyttö;

4) muut kuin jäljempänä 3 momentissa tarkoitetut valokopiot, tulosteet ja jäljennökset asiakirjoista;

5) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on ympäristölupaviraston määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ympäristölupavirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristölupaviraston päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Liite

MAKSUTAULUKKO

Ympäristölupaviraston julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

I Päätökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset ympäristöluvat (suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

euro
Metsäteollisuus
- sellutehdas (80-140 htp) 34 440
- paperi-, kartonki- tai kuitulevytehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp) 17 220
Metalliteollisuus
- malmien pasutuslaitos, sintraamo tai koksaamo (70-120 htp) 29 750
- rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60-100 htp) 25 050
- muita kuin rautametalleja valmistava tehdas (70-120 htp) 29 750
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 300 megawattia (30-50 htp) 12 530
- ydinvoimalaitos (30-50 htp) 12 530
Kemianteollisuus
- öljyn tai kaasun jalostamo (70-120 htp) 29 750
- titaanidioksidin valmistus (60-100 htp) 25 050
- seoslannoitteita tai niiden välituotteita valmistava tehdas (70-120 htp) 29 750
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
- kaivostoiminta
- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 31 310
- louhintamäärä 100 000 - 500 000 t/a (40-70 htp) 17 220
- louhintamäärä alle 100 000 t/a (20-34 htp) 8 460
- koneellinen kullankaivuu
- vuotuinen kaivumäärä yli 1 000 m3 (5-9 htp) 2 190
- vuotuinen kaivumäärä enintään 1 000 m3 (2,5-4,5 htp) 1 100
- malmin tai mineraalin rikastamo (40-70 htp) 17 220
- turvetuotanto
- tuotantoalue yli 300 hehtaaria (31-52 htp) 9 100
- tuotantoalue 30-300 hehtaaria (16-26 htp) 4 600
- tuotantoalue alle 30 hehtaaria (8-13 htp) 2 300
- asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos (40-70 htp) 17 220
Kalankasvatus
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
- lisäkasvu yli 100 000 kg/a (23-37 htp) 6 580
- lisäkasvu 20 000-100 000 kg/a (11-19 htp) 3 290
- lisäkasvu alle 20 000 kg/a (5,5-9,5 htp) 1 640
- luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (5-9 htp) 1 530
Liikenne
- satama tai lastaus- taikka purkulaituri (20-34 htp) 8 460
- lentoasema (50-85 htp) 21 140
Jäte- ja vesihuolto
- jäteveden puhdistamo
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000 (15-25 htp) 4 380
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000- 50 000 (10-18 htp) 3 070

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) tai luvanmukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Alueellisen ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 33 §:n nojalla siirtämän lupa-asian käsittelystä peritään alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1387/2006) mukainen maksu.

4. Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on alueellinen ympäristökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

5. Jos kysymyksessä on ympäristölupa-asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 43 euroa/h.

Muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

Koeluontoisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 1 080

Vesilain (264/1961) mukaiset vesitalousasiat (suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
- silta tai kuljetuslaite (3,5-6,5 htp) 1 100
- johto (1,5-2,5 htp) 440
- tekojärvi sisältäen säännöstelyn
- yli 50 km2 (100-170 htp) 29 590
- yli 10-50 km2 (70-120 htp) 20 820
- 1-10 km2 (35-60 htp) 10 410
- alle 1 km2 (17-28 htp) 4 930
- ruoppaus tai vesialueen täyttö
- yli 200 000 m3 ktr (20-35 htp) 6 030
- yli 20 000- 200 000 m3 ktr (10-18 htp) 3 070
- 4 000- 20 000 m3 ktr (6-10 htp) 1 750
- alle 4 000 m3 ktr (2,5-4,5 htp) 770
- pohjapato tai muu kiinteä pato, jolla padotetaan vesialuetta
- yli 4 km2 (15-25 htp) 4 380
- yli 0,1 km2 - 4 km2 (8-13 htp) 2 300
- enintään 0,1 km2 (4-7 htp) 1 210
- yli 50 venepaikan laituri (6-10 htp) 1 750
- kalatien rakentaminen (8-13 htp) 2 300
- muu vesilain 2 luvun mukainen hanke (2,5-4,5 htp) 770
Voimalaitosta koskevat asiat
- voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä (40-70 htp) 12 060
- voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely (100-170 htp) 29 590
- voimalaitos ja 10-50 km2:n vesialueen säännöstely (70-120 htp) 20 820
- voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely (50-85 htp) 14 800
- mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala tai muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva asia (10-18 htp) 3 070
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
- julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (15-25 htp) 4 380
- yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (7-13 htp) 2 190
- väylän muuttaminen, lakkauttaminen, turvalaitteen asentaminen tai ruoppausmassan sijoittaminen (3,5-6,5 htp) 1 100
Puutavaran uittoa koskevat asiat
-uittosäännön vahvistaminen, jos yksi toimintapaikka (10-18 htp) 3 070
- lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta 970 euroa/toimintapaikka
- uittosäännön kumoaminen ja toimenpidevelvoite (10-18 htp) 3 070
- uittosäännön kumoaminen ilman toimenpiteitä (5-9 htp) 1 530
- uittoyhdistyksen lakkauttaminen, omaisuuden myynti, toimitsijan määrääminen tai muu uittoyhdistystä koskeva asia (1,5-2,5 htp) 440
- muu uittoa koskeva asia (2,5-4,5 htp) 770
Ojitusta koskevat asiat (2,5-4,5 htp) 770
Vesistön järjestelyä koskevat asiat
- yli 1 000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (40-70 htp) 12 060
- 400-1 000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (20-35 htp) 6 040
- alle 400 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (10-18 htp) 3 070
- järjestely-yhtiötä koskeva asia (1,5-2,5 htp) 440
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat
- yli 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (75-130 htp) 22 470
- 10-50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (40-70 htp) 12 060
- alle 10 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (15-25 htp) 3 070
- säännöstely-yhtiötä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 770
Veden johtamista ja pohjavettä koskevat asiat
- pinta- ja pohjaveden ottaminen talousvedeksi yli 500 m3 /d (8-13 htp) 2 300
- muu vedenotto (3,5-6,5 htp) 1 100
- lupa veden ottamiseen ja suoja-alueen määrääminen (10-18 htp) 3 070
- suoja-alueen määrääminen (8-13 htp) 2 300
- maa-aineksen ottaminen
- ottomäärä yli 50 000 m3 (8-13 htp) 2 300
- ottomäärä enintään 50 000 m3 (4-7 htp) 1 210
- tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle (10-18 htp) 3 070
- muu pohjavettä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 770
Muu vesilain mukainen päätös (2,5-4,5 htp) 770

Vesilain 18 luvun mukainen lopputarkastusasia 50 prosenttia asianomaisen lupa-asian käsittelymaksusta

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita koskevia päätöksiä siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden tai jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu.

4. Vähäisen ja pelkästään yksityistä tarvetta varten vireille pannun asian käsittelystä peritään 220 euroa.

5. Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää (vesilain 2 luvun 14 §:n 3 mom., 22 §:n 4 mom. ja 27-30 §, 4 luvun 3 a §, 5 luvun 30 §:n 3 mom., 7 luvun 6 a §, 8 luvun 10 a §:n 3 mom. ja 10 b §, 12 luvun 19 § ja 21 luvun 1-4 §).

II Todistukset ja otteet

Diaari - ja rekisteritodistus tai -ote 22 euroa
Lainvoimaisuustodistus 45 euroa
Toimitusmaksu 4,30 euroa/lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,30 euroa/asiakirja

III Muut suoritteet

Korvausasiat
- korvausasia, jossa pidetään katselmustoimitus 5 390
- muu korvausasia 30 euroa/h, enintään kuitenkin 5 390 euroa

Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun korvausasian käsittelystä ei peritä maksua.

Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen tarpeettomana (ympäristönsuojelulain 105 § ja vesilain 21 luvun 9 §) 440
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.