1387/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä luetellut suoritteet.

3 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus- ja laboratoriopalvelut;

2) koulutuspalvelut;

3) hydrometriset mittaukset;

4) tietojärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito;

5) laitteiden ja tavaroiden valmistus;

6) korjaamo- ja kuljetuspalvelut;

7) suunnittelu- ja rakentamispalvelut;

8) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot;

9) pohjavesiselvitykset;

10) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet;

11) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö;

12) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat;

13) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus;

14) alueellisen ympäristökeskuksen hallinnassa olevien huonetilojen käyttö;

15) muut kuin jäljempänä 3 momentissa tarkoitetut valokopiot, tulosteet ja jäljennökset asiakirjoista;

16) kaluston käyttöpalvelut;

17) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on alueellisen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää alueellinen ympäristökeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta alueellisen ympäristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Liite

MAKSUTAULUKKO

Alueellisen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

I Päätökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset ympäristöluvat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

euro
Metsäteollisuus
- lastulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tehdas (40-70 htp) 17 220
- liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas (20-35 htp) 8 610
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5-12,5 htp) 3 130
- puun kyllästämö (15-25 htp) 6 260
Metalliteollisuus
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp) 12 530
- akkutehdas (15-25 htp) 6 260
- rautametallin valssaamo (40-70 htp) 17 220
- rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö (20-35 htp) 8 610
- telakka (20-35 htp) 8 610
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (15-25 htp) 6 260
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on
- yli 150 megawattia (MW) (25-43 htp) 10 650
- 50-150 MW (15-25 htp) 6 260
- alle 50 MW (10-18 htp) 4 380
Kemianteollisuus
- epäorgaanisia peruskemikaaleja valmistava tehdas (50-85 htp) 21 140
- ilmakaasutehdas ja hiilidioksidin talteenottolaitos (7,5-12,5 htp) 3 130
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp) 19 260
- väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka maali-, painoväri- tai lakkatehdas (25-43 htp) 10 650
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40-70 htp) 17 220
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas tai liimatehdas (25-43 htp) 10 650
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp) 25 050
- räjähdysaineita, muita lannoitteita kuin seoslannoitteita tai niiden välituotteita valmistava tehdas, torjunta-aineita tai suojauskemikaaleja tai biosidivalmisteita taikka niiden tehoaineita valmistava tehdas (50-85 htp) 21 140
- lääketehdas tai lääkeraaka-aineita valmistava tehdas (25-43 htp) 10 650
Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
- säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3 (25-43 htp) 10 650
- säiliötilavuus on alle 10 000 m3 (12-21 htp) 5 170
- puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai nesteytyslaitos taikka muu nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos (50-85 htp) 21 140
- muu kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka sähköteknisen hiilen tai grafiitin valmistuslaitos (20-35 htp) 8 610
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät toiminnat (20-35 htp) 8 610
Mineraalituotteiden valmistus
- sementtitehdas (30-50 htp) 12 530
- kalkkitehdas (25-43 htp) 10 650
- mineraalivillatehdas (30-50 htp) 12 530
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25-43 htp) 10 650
- tiilitehdas (15-25 htp) 6 260
- kipsilevytehdas (25-43 htp) 10 650
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- nahkatehdas (20-35 htp) 8 610
- turkismuokkaamo (15-25 htp) 6 260
- kuitukangastehdas, kuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12-21 htp) 5 170
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- meijeri tai muu maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (15-25 htp) 6 260
- sokeri- tai makeutusainetehdas (25-43 htp) 10 650
- tärkkelystehdas tai tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25-43 htp) 10 650
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka margariinitehdas (25-43 htp) 10 650
- vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15-25 htp) 6 260
- teurastamo 6 260
- panimo, hiivatehdas, alkoholitehdas tai alkoholijuomatehdas (15-25 htp) 6 260
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas (15-25 htp) 6 260
- muu kuin edellä tarkoitettu kasvisperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos (15-25 htp) 6 260
Eläinsuojat ja turkistarhat
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 400 lihanaudalle, 500 täysikasvuiselle emakolle, 2 000 lihasialle, 60 000 munituskanalle tai 100 000 broilerille taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa 2 000 lihasian eläinsuojaa (7,5 – 12,5 htp) 3 130
- muu eläinsuoja (4-6 htp) 1 570
vähintään 4 000 siitosnaarasminkin tai –hillerin taikka vähintään 1 200 siitosnaarasketun tai –supin taikka vähintään 1 600 muun siitosnaaraseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa 4 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa (7,5-12,5 htp) 3 130
- muu turkistarha (4-6 htp) 1 570
Liikenne
- kemikaaliratapiha tai terminaali, joilla siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12-21 htp) 5 170
Jäte- ja vesihuolto
- kaatopaikka
- ongelmajätteen kaatopaikka (25-43 htp) 10 650
- tavanomaisen jätteen kaatopaikka (20-35 htp) 8 610
- maankaatopaikka (7,5-12,5 htp) 3 130
- ongelmajätteen polttolaitos (80-140 htp) 34 440
- laitos, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (362/2003) (25-43 htp) 10 650
- laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä (10-18 htp) 4 380
- kompostointilaitos tai muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 5 000 tonnia vuodessa (10-18 htp) 4 380
- jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 100 henkilön asumisjätevesien käsittelemiseen tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin (8-12 htp) 2 190
- pintavettä käyttävä raakaveden puhdistuslaitos (8-12 htp) 2 190

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) tai luvanmukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 33 §:n nojalla siirtämän asian käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

4. Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

5. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 43 euroa/h.

Muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 440
Koeluontoisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 1 080
Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 440
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 43 euroa/h
Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös 440

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset

Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 220
Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 220
Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 220
Poikkeus ulkomainosten asettamiskiellosta 320
Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 90
Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 90
Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 90

Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.

Muut päätökset

Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely 130
Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely (Pirkanmaan ympäristökeskus)
- tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 440
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 5 400
- päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon
- yksittäinen tuottaja 540
- tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 5 400
Vesilain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös, jollei vesioikeudellisen luvan haltijana ole valtio 220
Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 90
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 390
- poikkeamisen epääminen 190
Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 120
Yleisistä teistä annetun lain (243/1954) 41 §:n 4 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 120
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 440
- kielteinen päätös 220
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 440
- kielteinen päätös 220

II Todistukset ja otteet

Diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 22 euroa
Lainvoimaisuustodistus 45 euroa
Toimitusmaksu 4,30 euroa/lähetys
- asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,30 euroa/asiakirja
Ote tuottajatiedostosta 50 euroa

III Muut suoritteet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 4 370
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 080
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 440
- maksu voi kuitenkin olla enintään 17 330
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 6 420
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 080
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 440
- maksu voi kuitenkin olla enintään 19 390
Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely (Pirkanmaan ympäristökeskus)
- yksittäiset tuottajat (2-4 h) 130
- tuottajayhteisöt (20-30 h) 1 080
- juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
- yksittäinen tuottaja (4-6 h) 220
- tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20-30h) 1 080
Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2-4 h) 130
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 120

Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.