1378/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton perävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaventamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 87 §:n 8 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1321/2006:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tieliikennelain (267/1981) 87 §:n 8 momentissa tarkoitetun kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton sekä kuorma-auton perävaunun kuormatilan ja vaihtokuormatilan sisäpuolista kaventamista. Kiinteäksi rakenteeksi katsotaan myös kontti tai vaihtokuormatila. Asetus ei kuitenkaan koske ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 2 §:ssä tarkoitettua lämpöeristettyä ajoneuvoa.

2 §
Kuormatilan kavennuksen tekninen toteutus

Kavennus tulee toteuttaa kiinnittämällä kuormatilan sivuseiniin, sivulaitoihin, sivutolppiin, lattiaan tai muihin vastaaviin rakenneosiin muotonsa säilyttäviä profiileja, levyjä, listoja tai muita vastaavia kavennuselementtejä riittävän lujasti.

Hyväksyttävä kavennus on umpinaisten, sivulaidoilla varustettujen avonaisten sekä sivulaidoilla ja muusta kuin jäykästä materiaalista valmistetulla katteella varustettujen kuormatilojen varustaminen kuormatilan sivuseiniin tai sivulaitoihin sisäpuolelle koko kuormatilan sisäpituudelle asennettavilla vähintään 0,30 metriä korkeilla kavennuselementeillä siten, että kuormatilan sisäleveys on elementtien kohdalta enintään 2,51 metriä. Elementtien alareunan etäisyys kuormatilan lattiasta saa olla enintään 0,10 metriä, jollei kuormatilan rakenne muuta edellytä. Jos kavennus toteutetaan kuormatilan pituussuunnassa useammalla kuin yhdellä kavennuselementillä, tulee kunkin kavennuselementin pituuden olla vähintään 1,00 metriä ja elementtien etäisyys toisistaan saa olla pituussuunnassa enintään 0,50 metriä. Elementtien yhteenlasketun pituuden tulee kuormatilan kummallakin sivulla olla vähintään 2/3 kuormatilan sisäpituudesta.

Hyväksyttävä kavennus on myös sivulaidattomien, muusta kuin jäykästä materiaalista valmistetulla katteella varustettujen kuormatilojen varustaminen koko kuormatilan sisäpituudelta vähintään 0,30 metriä korkeilla sivulaidoilla siten, että kuormatilan sisäleveys on laitojen kohdalta enintään 2,51 metriä. Jos laita koostuu useammasta kuin yhdestä osasta, tulee kunkin osan pituuden olla vähintään 1,00 metriä ja osien etäisyys toisistaan saa olla kuormatilan pituussuunnassa enintään 0,50 metriä. Osien yhteenlasketun pituuden tulee kuormatilan kummallakin sivulla olla vähintään 2/3 kuormatilan sisäpituudesta.

3 §
Kavennuksen tekninen toteutus eräissä tapauksissa

Vaihtoehtona 2 §:n 3 momentille on kuormatilan varustaminen sivu- tai keskitolpin siten, että kuormausleveys on tolppien kohdalta enintään 2,51 metriä. Sivu- tai keskitolppien tulee tällöin olla vähintään 1,00 metriä korkeita tai ulottua vähintään kuormatilan etupäädyn tasolle, jos päädyn korkeus on pienempi kuin 1,00 metriä. Tolppien korkeuden tulee kuitenkin aina olla vähintään 0,30 metriä. Sivu- tai keskitolppien etäisyys saa olla kuormatilan pituussuunnassa päädyistä enintään 0,60 metriä ja toisistaan enintään 1,80 metriä.

Pankoilla ja sivutolpilla varustetut kuormatilat voidaan varustaa kavennuselementeillä siten, että kuormausleveys on kavennuselementtien kohdalta kaikkien sivutolppien koko kuormauskorkeudelta enintään 2,51 metriä. Pelkästään sivutolpilla varustetut kuormatilat voidaan kaventaa 1 momentin mukaisesti. Muiden kuin 2 §:n 2 ja 3 momentissa sekä tässä momentissa mainittujen kuormatilatyyppien kyseessä ollessa kavennus voidaan toteuttaa soveltuvin osin 2 ja 3 §:n vaatimuksia noudattaen siten, että kuormatilan sisäleveys tai kuormausleveys on kavennuselementtien kohdalta enintään 2,51 metriä.

4 §
Kuormatilan toispuolinen kavennus

Jos ajoneuvon stabiliteetti ei vaarannu, voidaan hyväksyttävänä pitää myös ainoastaan kuormatilan toiselle sivulle tehtyä, muutoin 2 ja 3 §:n vaatimusten mukaista kavennusta.

5 §
Sisäpuolelta kavennetun ajoneuvon merkintä

Sisäpuolelta kavennettu tai sisäleveydeltään enintään 2,51 metrin suuruinen kuormatila tulee merkitä mustin vähintään 15 millimetriä levein reunoin varustetulla keltaisella, sivun pituudeltaan 200 millimetriä olevalla suorakulmaisella nelikulmiolla, jonka keskellä on mustin vähintään 100 millimetriä korkein, toisistaan vähintään 20 millimetrin etäisyydellä olevin viivanpaksuudeltaan vähintään 15 millimetrin merkein kaksi vaakasuorassa olevaa kärjiltään toisiaan kohti osoittavaa avointa nuolenpäätä. Merkinnän tulee sijaita kuormatilan vasemmalla ulkosivulla lähellä etupäätyä tai etupäädyssä vasemmalla, vaihtokuormatilassa rakenteen salliessa kuitenkin aina sivulla.

6 §
Kavennetun kuormatilan hyväksyntä

Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että tässä asetuksessa tarkoitettu kuormatila on kavennettu ja merkitty asetuksen mukaisesti. Haluttaessa ajoneuvo voidaan esittää muutoskatsastukseen, jossa ajoneuvon rekisteritietoihin tehdään merkintä kuormatilan sisäleveydestä ja kavennuksen toteuttamistavasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston direktiivi 96/53/EY (31996L0053); EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 59

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.