1353/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan erinäisistä säännöksistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 8 a §:n 6 momentin, 65 §:n ja 83 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 8 a §:n 6 momentti laissa 250/2002, 65 § laissa 945/1994 ja 83 a §:n 1 momentti laissa 250/2002:

1 §
Eläkekassan varojen erillään pitäminen

Jos eläkekassa antaa varojensa hoidon ulkopuoliselle sijoituspalveluyritykselle, on eläkekassan lakisääteisen ja muun toiminnan varat hoidettava erillään. Omaisuuden hoidossa tarvittavat tilit ja varojen säilytys on pidettävä osastoittain erillään.

Lakisääteisellä ja muulla toiminnalla tulee olla erilliset arvo-osuustilit.

Lakisääteisellä ja muulla toiminnalla tulee olla erilliset sijoitustilit, joilla käsitellään sijoitustoiminnan tuotot ja kulut.

Lakisääteisellä ja muulla toiminnalla voi olla yhteinen käyttötili, jolta maksetaan eläkemenot ja osastojen yhteisiä kuluja ja jonne työnantajat maksavat kannatusmaksut. Osastokohtainen käyttötilin selvitys tulee tehdä vähintään kolmen kuukauden välein.

2 §
Tilintarkastuskertomus

Eläkekassan tilintarkastajien on sen lisäksi, mitä vakuutuskassalaissa (1164/2006) säädetään, tilintarkastuskertomuksessa esitettävä lausunto siitä, ovatko eläkekassan tilinpäätöksessä tehdyt arvonmuutokset asianmukaisesti perusteltuja.

3 §
Eläkekassan varojen palauttaminen osakkaille muun kuin lakisäteisen toiminnan osalta

Eläkekassan vakuutuskassalain 83 a §:n 1 momentissa tarkoitettua ylikatetta laskettaessa varojen arvona käytetään käyvästä arvosta laskettua alempaa arvoa seuraavasti:

1) vakuutuskassalain 83 k §:n 1 momentin 1―3 kohdissa luetellut varat enintään 85 prosenttia käyvästä arvosta;

2) vakuutuskassalain 83 j §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdissa luetellut varat enintään 70 prosenttia käyvästä arvosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Tällä asetuksella kumotaan eläkekassoille 29 päivänä helmikuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön määräys (Dnro 11/02/2000) ja työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta 12 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1052/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.