1340/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Kuluttajaviraston julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kuluttajavirasto perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun, ovat:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen;

2) valmismatkaliikelain (1080/1994) 8 §:n mukainen vakuuden valvonta;

3) kosmeettisista valmisteista annetun lain (22/2005) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan rekisteröinti-ilmoituksen käsitteleminen;

4) otteen antaminen kosmetiikkarekisteristä sekä

5) otteen antaminen valmismatkaliikerekisteristä.

2 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Kuluttajavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut ja muut painotuotteet sekä sähköiset tietotuotteet;

2) tutkimus- ja muut aineistot;

3) kokous- ja konsultointipalvelut;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- tai muissa asiantuntijatehtävissä;

5) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttamien tilauksesta ulkopuolisille;

6) tilauksesta tehtävät selvitykset ja muut vastaavat suoritteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

8) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt suoritteet.

Maksutonta suoritteen luovuttamien on silloin, kun se tukee kuluttajavalistusta tai viraston muuta maksutonta toimintaa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kuluttajavirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista 28 päivänä helmikuuta 2001 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (197/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Liite

Maksutaulukko

Kuluttajaviraston julkisoikeudelliset suoritteet

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

Maksut ovat seuraavat:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös 422,00 €
2) valmismatkarekisteriin rekisteröityjen vuotuiset valvontamaksut:
- vakuusluokka I (vakuus alle 30 000 €) 194,00 €/vuosi
- vakuusluokka II (vakuus 30 000 € < 170 000 €) 313,00 €/vuosi
- vakuusluokka III (vakuus 170 000€ < 1 000 000 €) 603,00 €/vuosi
- vakuusluokka IV (vakuus 1 000 000 € >) 757,00 €/vuosi
- vakuusluokka V (vakuudesta vapautetut) 152,00 €/vuosi
- vakuusluokka VI (välittäjät) 130,00 €/vuosi
3) kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan
- rekisteröintiä koskeva päätös 92,00 €
- rekisteröintiä koskevan ilmoituksen muutosta koskeva päätös 41,00 €
4) otteen antaminen kosmetiikkarekisteristä 14,00 €
6) ote valmismatkaliikerekisteristä 14,00 €

Kohdassa 2 mainittua vakuuden vuotuista valvontamaksua ei peritä ensimmäiseltä rekisteröintivuodelta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.