1333/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttäjänviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen suoritteiden maksuperusteista ja maksuista.

Tämä asetus koskee myös Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen muuta säädetä.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa;

3) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä;

4) ilmoitus liikennerikoksesta.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Liiketaloudellisia suoritteita, jotka tämän asetuksen 1 §:ssä mainitut viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista sekä telekopiona tai sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjajäljennökset;

3) rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu;

7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot;

8) Vankeinhoidon koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

9) vankien toiminnoissa tuotetut suoritteet sekä vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa suoritettavat mielentilatutkimukset;

10) ateriakorvaukset vankeinhoitolaitoksen henkilöstöltä ja vierailijoilta. Korvausta ei peritä ruoasta ja majoituksesta vangin omaiselta tai muulta läheiseltä ihmiseltä, silloin kun laitoksessa käynti liittyy vangin rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen. Rikosseuraamusvirasto päättää maksuttomuuden tarkemmista perusteista.

4 §
Hinnoittelu laitosmyymälöissä

Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä peritään tuotteista niiden hankintahinta lisättynä rahti- ja muilla vastaavilla menoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintahintojen perusteella vahvistettua vakiohintaa. Jos viranomainen on vahvistanut tuotteen myyntihinnan, peritään tämä hinta.

5 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää 1 §:ssä mainittu viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallintojohtaja
Olli Muttilainen

Liite

MAKSUTAULUKKO

oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista

suorite maksu
1. rikosrekisterilain (770/1993, muut. 1093/1999) 4a ja 5 §:n perusteella luovutettavat tiedot
- otteella 9,20 euroa/ote
- ulkomaille lähetettävällä otteella 16,60 euroa/ote
- listamuodossa 0,60 euroa/henkilö
2. muu todistus tai ote 9,20 euroa
3. oikeaksi todistettu jäljennös 1,10 euroa/sivu
4. poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 46,00 euroa
5. tietosuojalautakunnan päätös, jolla asia on
- hylätty tai jätetty tutkimatta 55,00 euroa
- hyväksytty 130,00 euroa
6. muu päätös 9,20 euroa
7. lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä verotusta tai väestökirjanpitoa varten toimitettava luettelo 0,32 euroa/kiinteistö
8. ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle
- asiakirjan jäljennöksenä 0,95 euroa/sivu
- tietoliikennepalveluna 0,03 euroa/päätös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.