1248/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (351/2005) 15 §:n 1 momentin 8 kohta, 19 §:n 1 momentin 15 a kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 857/2006, 68 §:n 1 momentin 4 kohta, 71 §:n 1 momentin 3 kohta, 72 §:n 1 momentin 2 kohta ja 79 §:n otsikko sekä

lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 47 §:n 1 momenttiin uusi 13 a kohta, 48 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta, 49 §:ään uusi 3 momentti, 52 §:ään uusi 3 momentti, 68 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta ja 79 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momenteiksi, seuraavasti:

15 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


8) EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa; alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoitetta ja tavoitteita varten laadittujen Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien toimenpideohjelmien hallintoviranomaistehtäviä sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta; tavoitteita 1 ja 2 varten laadittujen rakennerahasto-ohjelmien ohjelmien sulkemiseen ja päättämiseen liittyviä hallintoviranomaistehtäviä sekä Interreg- ja Urban -yhteisöaloitteita koskevia tehtäviä.


19 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee pelastustoimeen kuuluvat asiat, jotka koskevat:


15 a) Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjausta ja viranomaisradioverkkoa koskevan erityistehtävän ohjausta;


Hätäkeskuslaitoksen tulosohjauksen yhteensovittamista varten on valtakunnallinen Hätäkeskuslaitoksen tulosohjauksen yhteistyöryhmä, jossa on jäseninä pelastusylijohtaja, poliisiylijohtaja ja sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä ylijohtaja. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja.


47 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


13 a) Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjausta;


48 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:


12 a) valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamista muulla tavalla ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän annettua asiasta lausuntonsa;


49 §
Tulosyksikön päällikön ratkaisuvalta

Mitä edellä 1 momentin kohdassa 4 ja 5 säädetään tulosyksikön päälliköstä, koskee soveltuvin osin vastuualueen tai ryhmän vastuuhenkilöä siten kuin osaston tai erillisen yksikön työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

52 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Ministeriön talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän vastuuhenkilö ratkaisee ilman esittelyä ilmoituksen tekemisen valtionhallinnon yhteishankintoja koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ministeriön tai hallinnonalan osalta.

68 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 48 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


4) pelastuslain 87 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;


4 a) Suomen Erillisverkot Oy:n viranomaisradioverkkoa koskevan erityistehtävän ohjaamista ja viranomaisradioverkon toimintaan myönnettävää valtion rahoitusta siltä osin kuin ei ole kyse omistajaohjauksesta.


71 §
Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö

Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö ratkaisee 49 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


3) pelastustoimen valvonta- ja hälytysjärjestelmien toiminnan ohjaamista ja kehittämistä;


72 §
Pelastusosaston onnettomuuksienehkäisyn yksikön päällikkö

Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö ratkaisee 49 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


2) vapaaehtoisten järjestöjen koulutus- ja valistustoiminnan ohjaamista sekä sopimuksia pelastuslain 7 §:ssä tarkoitetuista koulutus-, neuvonta- ja valistustehtävistä pelastustoimen alalla toimivien järjestöjen kanssa;


79 §
Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Ministeriön osastot ja erillisyksiköt huolehtivat toimialallaan poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Pelastusosasto huolehtii varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta ministeriössä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Pelastusylijohtaja
Pentti Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.