1247/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1254/2004) 2 §:n 2 momentin 8 kohta,

muutetaan 2 §:n 2 momentin 7 kohta sekä liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 660/2006, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:


7) määräaikainen oleskelulupapäätös tai oleskeluluvan siirtopäätös pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai yksilöllisestä inhimillisestä syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi;


5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää poliisiyksikkö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Leena Piipponen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
Ajokorttipäätökset
väliaikainen ajokortti 10 €
tilapäinen ajokortti 22 €
kansainvälinen ajokortti 8 €
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu) 13,50 €
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti) 60 €
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 70 €
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokortin kaksoiskappale
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokorttiluvan hylkäävä päätös 30 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
hankkimis- ja hallussapitolupa 32 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 20 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 10 €
hankkimislupa ulkomailla asuvalle 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 18 €
rinnakkaislupa 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 20 €
yksityinen valmistamislupa 27 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 22 €
yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 16 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 12 €
kaasusumutinlupa 24 €
kaasusumutinluvan kaksoiskappale 19 €
aseenkäsittelylupa 36 €
aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 36 €
ilmoitus aseen osasta 18 €
ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1―10 asetta
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 24 €/1―10 asetta
Säilytystilojen tarkastus
uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 70 €
muu säilytystilojen tarkastus 30 €
Asevastaavan hyväksyntä 27 €
asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 22 €
Ampumatarvikeluvat
ampumatarvikelupa 28 €
samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 13 €
lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 38 €
Yksityinen siirto ja tuonti
yksityinen ennakkosuostumus 19 €
yksityinen siirtolupa 19 €
Euroopan ampuma-asepassi 72 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 20 €
yksityinen tuontilupa 27 €
suostumus 19 €
Arvauskilpailut
voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 17 €
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 15 €
Bingo
lupapäätös 44 €
pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 14 €
Harjoituslupa
lupapäätös 20 €
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös 20 €
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 18 €
henkilöauton ammattiajolupakoe 67 €
Henkilökortti
henkilökortti 40 €
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € )
alaikäisen henkilökortti 24 €
väliaikainen henkilökortti 30 €
lukkiintuneen kortin avaaminen 10 €
(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 18 €, mikäli asiakkaalle on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje)
hylkäävä päätös 23 €
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §)
henkilön tunnistaminen 13 €
Järjestyksenvalvojat
järjestyksenvalvojakoe 40 €
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 31 €
järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 25 €
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö 15 €
järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, liikenneasemille tai kulkuneuvoihin 84 €
Liikenneopettajalupa
lupapäätös 21 €
kaksoiskappale 19 €
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös 19 €
Muukalaispassi
muukalaispassin myöntäminen 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
hylkäävä päätös 40 €
Oleskelulupa
oleskelulupapäätös 120 €
opiskelijat, alaikäiset 55 €
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä oleskelulupakorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelulupakorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 40 €
oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan 25 €
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 120 €
Opetuslupa
lupapäätös 19 €
Pakolaisen matkustusasiakirja
pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
hylkäävä päätös 40 €
Passi
enintään vuoden passi 80 €
yli vuoden passi 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
pikapassi 60 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
express-passi 80 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
merimiespassi 40 €
hylkäävä päätös 40 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §)
lupapäätös 28 €
Rahankeräys
lupapäätös 33 €
Tarkastuspassi
myöntäminen 20 €
Tavara-arpajaiset
lupapäätös 51 €
arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 17 €
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 17 €
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §)
lupapäätös 31 €
Turvasuojaajaksi hyväksyminen
turvasuojaajaksi hyväksyminen 33 €
turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 28 €
turvasuojaajakortin kaksoiskappale 31 €
Turvatarkastus
turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, lentoliikenne, alus ja satamarakenne) 19 €
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös 18 €
Vartijaksi hyväksyminen
vartijaksi hyväksyminen 34 €
vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 28 €
vartijakortin kaksoiskappale 30 €
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 23 €
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 16 €
väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 21 €
voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille 9 €
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
Viisumi
viisumin myöntäminen 60 €
viisumin myöntäminen, alennettu maksu 35 €
Yleisötilaisuus
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä 31 €
Ilmoitukset
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 27 €
alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 10 €
yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 10 €
arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely 12 €
Turvallisuusselvitys
suppea turvallisuusselvitys 41 €
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
tarkastusoikeuden käyttäminen 26 €
Pelikasinon tarkastaminen
tarkastuskäynti 236 €
2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET
Arpajais- ja asehallintoyksikön suoritteet
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön toimitiloissa) 16 €/ase
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
patruunoiden tyyppitarkastus 757 €
patruunoiden erätarkastus 336 €
patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 420 €
kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa 45 €
kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 50 €
kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 50 €
kaupallinen ennakkosuostumus 23 €
kaupallinen tuontilupa 45 €
kaupallinen siirtolupa 23 €
määräaikainen kaupallinen siirtolupa 25 €
määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 20 €
kaupallinen vientilupa 50 €
kaupallinen kauttakuljetuslupa 50 €
Asealan elinkeino
asealan elinkeinolupa 280 €
asealan elinkeinoluvan muutos 140 €
vastuuhenkilön koe 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
asealan kaupan harjoittaja 160 €
asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 80 €
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 160 €
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 80 €
ampumaradan pitäjä 80 €
ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja 80 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
asekeräilijäksi hyväksyminen 214 €
asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 107 €
päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 53 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 53 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 26 €
yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen 53 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 26 €
rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 32 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 26 €
Rahapelitoiminta
rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen 286 €
rahapelin pelisääntöjen muuttaminen 202 €
Turvallisuusalan valvontayksikön suoritteet
Vartioimisliikelupa
vartioimisliikelupa 268 €
vartioimisliikeluvan muuttaminen 134 €
muutosilmoituksen käsittelymaksu 54 €
vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 80 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 170 €
toimipaikka 150 €
vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 220 €
toimipaikka 200 €
vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 250 €
toimipaikka 220 €
vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 450 €
toimipaikka 350 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen 107 €
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Muut poliisiosaston suoritteet
lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 40 €
poliisivaltuuksien myöntäminen 84 €
sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 168 €
3. POLIISIKOULUN SUORITTEET
Valintakoe
valintakoemaksu 42 €
Tottelevaisuustarkastus
vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa 550 €
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa 1210 €
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET
Turvallisuusselvitys
perusmuotoinen turvallisuusselvitys 78 €
laaja turvallisuusselvitys 118 €
5. MUUT PÄÄTÖKSET JA TODISTUKSET
muu hakemuksesta annettava päätös 25 €
pyynnöstä annettava todistus 14 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.