1242/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvoston kanslian suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Asiakirjan antamisesta ei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:n nojalla peritä valtioneuvoston kansliassa maksua, kun:

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;

2) asiakirja annetaan valtioneuvoston kansliassa luettavaksi tai jäljennettäväksi;

3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;

4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;

5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvoitteen piiriin.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtioneuvoston kansliassa säilytettävästä asiakirjasta tai mikrofilmistä otetusta standardikokoisesta mustavalkoisesta kopiosta tai tulosteesta peritään maksua A4 kokoisena 0,55 euroa ja A3 kokoisena 1,10 euroa sivulta.

Asiakirjan jäljennöksestä tai otteesta, joka todistetaan oikeaksi, peritään maksua 12 euroa ensimmäiseltä sivulta ja kultakin seuraavalta sivulta 2,20 euroa. Eri tilauksesta annettavasta diaaritodistuksesta peritään todistusmaksuna 8,50 euroa.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää valtioneuvoston kanslia ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksullisia suoritteita, joiden maksun kanslia päättää liiketaloudellisin perustein ovat:

1) julkaisut virallisjakelua lukuun ottamatta;

2) muuhun kuin edellä 2 §:ssä tarkoitettuun toimintaan kuuluvat selvitykset, asiantuntijatyö ja tietojen antaminen, samoin kuin tilojen, laitteiden ja järjestelmien käyttö, milloin niistä aiheutuvat kustannukset eivät ole vähäisiä;

3) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua toimintaa varten otetut jäljenteet valokuvista, dioista, videoista, kartoista, piirustuksista ja muista vastaavista suoritteista.

Maksullisista suoritteista peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä kiinteä hinta tai tuntiveloitukseen perustuva maksu, jotka vastaavat vähintään omakustannusarvoa vastaavaa maksua.

5 §
Lähetyskulut

Maksullisten suoritteiden lähettämisestä peritään lisäksi kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

6 §
Voimaatulo

Tämä asetus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien 31 päivään joulukuuta 2008. Tällä asetuksella kumotaan 10 päivänä joulukuuta 2003 annettu valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta (1093/2003).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.