1207/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8§:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus- ja laboratoriopalvelut sekä vertailumittaukset ja laitetestaukset,

2) hydrometriset mittaukset,

3) ympäristönäytteenottajien pätevyystodistukset,

4) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito,

5) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä,

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

7) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

8) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

9 ) huonetilojen käyttö,

10) koulutuspalvelut,

11) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

12) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen ympäristökeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Ennakkomaksua suoritteesta peritään siten kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa taulukossa säädetään.

Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesta maksusta, ellei taulukossa toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, ellei liitteen maksutaulukossa toisin säädetä.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Liite

MAKSUTAULUKKO

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

1 §

A. Kemikaalilain (744/1989) mukaiset suoritteet

euro
1. Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy hakemuksen sisällön mukaan seuraavien osien summana:
- valmisteen tarkistus (1,25 htkk) 9 900
- tehoaineen arviointi (1,5 htkk) 7 900/tehoaine
- ylimääräisen valmistenimen tarkastus 200/valmistenimi
- pyydetyn toisen tai sitä useamman lisäselvityksen käsittely 700/lisäselvitys
Valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. Vastaava maksu peritään 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 50 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemuksen jättämisen yhteydessä peritään ennakkomaksu, jonka suuruus on 35 prosenttia taulukon mukaisesta valmisteen tarkastusta ja tehoaineen arviointia koskevasta maksusta.
2. Suojauskemikaali-ilmoituksen käsittely
- maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali 1 300
- maalin tavoin käytettävää puunsuojakemikaalia koskevan teknisestä tai muusta syystä aiheutuvan muutosilmoituksen käsittely 200
- ylimääräisen valmistenimen tarkastus 200
- yksinomaan vientiin valmistettava suojauskemikaali 220
- suojauskemikaalilla tehtävä koe 600
3. Kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 220
4. Biosidivalmisteita koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely
4.1 Tehoaineen hyväksymishakemus
a) aineiston täydellisyyden tarkastaminen (2 htkk) 19 800
b) tehoaineen arviointi ensimmäisessä valmisteryhmässä (22 htkk) 217 500
c) tehoaineen arviointi toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä (11 htkk) 108 750/valmisteryhmä
4.2.Valmisteen hyväksymis- ja rekisteröintihakemuksen käsittely
a)- valmisteen ensihyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden tarkastaminen (1 htkk) 9 900
- valmisteen ensihyväksyminen (4 htkk) 39 600
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 9 900/tehoaine
b)- valmisteen väliaikaista hyväksymistä edeltävä aineiston täydellisyyden tarkastaminen (1 htkk) 9 900
- valmisteen väliaikainen hyväksyminen (4 htkk) 39 600
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (1 htkk/tehoaine) 9 900/tehoaine
c) valmisteen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 7 900
d) vähäriskisen valmisteen ensirekisteröinti (1 htkk) 9 900
e) vähäriskisen valmisteen vastavuoroinen rekisteröinti (0,25 htkk) 2 500
f) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely (0,25 htkk) 2 500
g) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluvan valmisteen hyväksyminen (0,25 htkk) 2 500
4.3 Muut biosidivalmisteita koskevat menettelyt
- lupa valmisteen poikkeukselliseen käyttöön 2 500
- koetoimintailmoitus 500
- koetoimintalupa 1 500
4.4 Kiinnittymisenestoaineita koskevat maksut siirtymäkauden aikana
a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1198/1999) siirtymäsäännöksen
3 momentissa tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen hyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksu taulukon 1 kohdan mukaisesti.
b) hakijan pyynnöstä tehtävä kehysvalmisteen määrittely 1 900
c) kehysvalmisteen määrittelyyn kuuluva valmisteen hyväksyminen 1 900
d) kiinnittymisenestoaineella tehtävä koe 600
4.5 Eräiden biodisivalmisteiden hyväksymishakemukset
a) kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (1260/2006) 30 h §:ssä tarkoitetun biosidivalmisteen hyväksymishakemuksen käsittelystä peritään maksutaulukon 1 kohdan mukaisesti.
b) aiemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvan valmisteen hyväksyminen 1 900
c) valmisteella tehtävä koe 600
4.6 Toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat lausunnot
Biosidivalmisteita koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvistä lausunnoista peritään lausuntoa pyytävältä viranomaiselta seuraavat maksut:
a) lausunto tehoaineen aineiston täydellisyyden tarkastamisesta (1 htkk) 9 900
b) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta ensimmäisessä valmisteryhmässä (8,5 htkk) 84 100
c) lausunto tehoaineen hyväksymishakemuksesta toisessa tai sitä useammassa valmisteryhmässä (4,25 htkk) 42 050/valmisteryhmä
d) lausunto valmisteen aineiston täydellisyyden tarkastuksesta (0,5 htkk) 4 950
e) lausunto valmisteen ensihyväksymishakemuksesta (1,5htkk) 14 800
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 3 000/tehoaine
f) lausunto valmisteen väliaikaista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (1,5 htkk) 14 800
- lisämaksu, jos valmisteessa on kaksi tai sitä useampia tehoaineita (0,3 htkk/tehoaine) 3 000/tehoaine
g) lausunto valmisteen vastavuoroista hyväksymistä koskevasta hakemuksesta (0,25 htkk) 2 500
h) lausunto vähäriskisen valmisteen ensirekisteröintiä koskevasta hakemuksesta (0,3 htkk) 3 000
i) lausunto 4.5 kohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen hyväksymishakemuksesta (0,5 htkk) 5 200
j) lausunto 4.5 kohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen luokituksesta 950
k) lausunto aiemmin hyväksytyn valmisteen kanssa samaan tuoteperheeseen luuluvan valmisteen hyväksymisestä 600
Taulukon 1, 2 ja 4 kohdassa säädetyt maksut sisältävät myös toisen toimivaltaisen tai lausunnon antaneen viranomaisen lausunnon antamisesta aiheutuneet kustannukset.
Taulukon 4.1 ja 4.2 kohdassa sekä 4.6 a-h alakohdassa tarkoitettuja suoritteita koskevat maksut peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. Vastaavat maksut peritään 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän ja 50 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää 50 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Peruutetuista tai muutoin rauenneista taulukon 1-3 kohdassa, 4.2 c-g alakohdassa sekä 4.4.ja 4.5 kohdassa tarkoitettujen hakemusten tai ilmoitusten käsittelystä peritään 35 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Peruutetuista tai muutoin rauenneista taulukon 4.1 ja 4.2.a ja b alakohdassa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä peritään 65 euroa /alkava tunti.
Taulukon 1 kohdassa tarkoitetun suojauskemikaalin, 4.1 ja 4.2 kohdassa tarkoitetun tehoaineen tai biosidivalmisteen ja 4.4 a kohdassa tarkoitetun kiinnittymisenestoaineen ja 4.5 a alakohdassa tarkoitetun biosidivalmisteen uudelleenhyväksymistä tai -rekisteröintiä koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta
Taulukon 1, 4.1 ja 4.2 kohdassa sekä 4.4 a ja 4.5 a alakohdassa tarkoitettujen päätösten muuttamista koskevien hakemusten käsittelystä peritään maksut seuraavasti:
- annetun päätöksen edellytysten uudelleenarviointia vaativan hakemuksen käsittelystä (olennainen muuttaminen) peritään 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta; mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on enintään 25 prosenttia taulukossa mainitusta työmäärästä, peritään 25 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
- hakemuksen käsittelystä, joka ei edellytä annetun päätöksen edellytysten uudelleen arviointia (vähäinen muuttaminen), peritään 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta
- hakemuksen käsittelystä, joka aiheuttaa annetun päätöksen muuttamisen teknisestä tai muuta vastaavasta syystä, peritään 200
B. Pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset suoritteet
Poikkeuslupahakemuksen käsittely 6 350
C. Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/2005) mukaiset suoritteet
Poikkeushakemusten käsittely
a) poikkeus vanhan ajoneuvon entistämiseen tai korjaukseen tarvittavien tuotteiden myyntiin tai ostoon 200
b) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden myyntiin 200
c) poikkeus erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavan rakennuksen entistämiseen tai ylläpitoon tarvittavien tuotteiden ostoon 200
2 §

Jätelain (1072/1993) mukaiset suoritteet

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut:
a) ilmoituksen mukainen jätteen siirtojen lukumäärä Suomesta toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen
- 1-10 715
- 11-50 825
- 51-150 935
- 151-400 1 045
- yli 400 1 100
Mikäli lupaa jätteen siirtoon ei myönnetä, peritään maksu, jonka suuruus on 715 euroa riippumatta ilmoituksen mukaisten siirtojen lukumäärästä.
b) ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta 300
c) jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttaminen ilmoittajan pyynnöstä 110
Jos ilmoitusta muutetaan siten, että siirtojen lukumäärä nousee a-kohdassa mainittujen maksuluokkien välisen rajan yli, peritään ilmoittajalta lisäksi Suomen ympäristökeskuksen aikaisemman päätöksen mukaisen käsittelymaksun ja uuden maksuluokan edellyttämän käsittelymaksun välinen erotus.
3 §

Luonnonsuojeluun liittyvät suoritteet

1. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaiset luvat ja todistukset
- lupa tai todistus yksilön maahantuontiin tai maastavientiin tai jälleenvientiin 75
- todistus yksilön vaihdantaa tai siirtoa varten EU:n alueella 40
2. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 mukaiset todistukset
- kiertävän näyttelyn todistus 75
- henkilökohtaista omistusta koskeva todistus 75
3. Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain (1112/1982) 2 §:n (muutettu lailla 1107/1996) mukainen maahantuontilupa 75
4. Luonnonsuojelua edistäviin tutkimus- ja opetustarkoituksiin myönnettävät luvat ja todistukset ovat maksuttomia.
4 §

Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (914/2002) mukaiset suoritteet

1. Rekisteröintihakemuksen käsittely
a) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa yhdessä toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 50 henkilöä tai enemmän 2 000
- 10-49 henkilöä 1 200
- enintään 9 henkilöä 650
b) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa 2-4 toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 100 henkilöä tai enemmän 2 400
- 20-99 henkilöä 1 900
- enintään 19 henkilöä 1 100
c) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee toimintaa vähintään viidessä toimipaikassa, peritään maksu organisaation henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- 250 henkilöä tai enemmän 2 700
- 50-249 henkilöä 2 200
- enintään 49 henkilöä 1 650
d) Rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä kohdissa a-c tarkoitettua rekisteröintiä, peritään maksu organisaation henkilömäärän perusteella a-kohdan mukaisesti.
Mikäli toimipaikan tai toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta ennen hakemuksen vireille tuloa ylittää toimipaikkaa kohden laskettuna 9 200 000 euroa, peritään maksu organisaation henkilömäärästä riippumatta taulukon kohtien a-c korkeimpien maksujen mukaisesti.
2. Rekisteröinnin ylläpito
Maksu rekisteröinnin ylläpitoa koskevista toimista peritään rekisteröityyn organisaatioon kuuluvien toimipaikkojen tai erikseen rekisteröityjen yksiköiden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:
- maksu ensimmäiseltä toimipaikalta 350
- maksu kultakin seuraavalta toimipaikalta 175
- maksu kultakin erikseen rekisteröidyltä toimipaikalta tai toimipaikan osayksiköltä 350
3. Rekisteristä poistaminen ja epääminen
Mikäli organisaatio poistetaan väliaikaisesti rekisteristä organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 6 artiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään siitä vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.
Mikäli organisaatio poistetaan rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi edellisessä kohdassa mainitun asetuksen muun kuin 6 artiklan 4 kohdan 2 momentin nojalla, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 550 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos rekisteröinnin väliaikainen poistaminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan.
Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 6 artiklan 2 kohtaan, maksua ei rekisteröintihakemuksen käsittelystä peritä. Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 6 artiklan muuhun kohtaan, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.
Maksua ei peritä väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta.
Mikäli organisaatio, siihen kuuluva toimipaikka tai toimipaikan osa poistetaan rekisteristä sen omasta pyynnöstä, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 70 euroa.
5 §

Muut suoritteet

Julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista annetun asetuksen (325/1962) mukaiset suoritteet
- vesitutkimuslaitokseksi hyväksymishakemuksen käsittely 1 200
- vesitutkimuslaitoksen pätevyyden varmistamiseksi tehtävät tarkistukset 850
Lisäksi veloitetaan hyväksymishakemuksen käsittelystä ja vesitutkimuslaitoksen tarkastuksesta aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Todistukset ja otteet
- diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 21
- asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,30/asiakirja
- toimitusmaksu 4,30/lähetys
6 §

Ennakkomaksu muista kuin kemikaalimaksulain mukaisista suoritteista

Maksu suoritteista voidaan edellyttää maksettavaksi ennakkoon kokonaan tai osittain valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 5 §:n 2 momentin mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.