1201/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan opetushallituksen antamista määräyksistä 504 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 184 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 184 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 184 euroa;

5) opetushallituksen päätös opettajan riittävistä opinnoista vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta ja steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta sekä montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta varten 184 euroa;

6) opetushallituksen päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 184 euroa;

7) opetushallituksen yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetuista henkilöistä arvioijarekisteriin merkitseminen 38 euroa;

8) päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 184 euroa;

9) Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa tarkoitettu päätös kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 184 euroa;

10) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetun merenkulkua koskevan koulutuksen vastaavuudesta päättäminen 184 euroa;

11) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta 58 euroa;

12) 11 kohdassa mainitun tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 20 euroa;

13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 70 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 45 euroa;

14) julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 90 euroa; sekä

15) kansalaisuuslain (359/2003) 17 §:ssä tarkoitettu kielitutkintotodistuksen antajan suorittama arviointi, joka koskee muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla osoitetun kielitaidon tasoa 90 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.

2 §

Suoritteita, jotka opetushallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen liittyvä kustannustoiminta;

3) opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;

6) ilmoitukset opetushallituksen julkaisuissa;

7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;

8) opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) valokopio- ja muut jäljennökset;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7 tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne liittyvät koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen ja tukemiseen.

Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoitetuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

3 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetushallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.