1200/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitettujen yliopistojen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuista.

2 §
Opetukseen liittyvät julkisoikeudelliset suoritteet

Yliopistolain (645/1997) 8 §:n mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta.

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetty opettajankoulutuksen opinnot suoritettaessa niitä erillisinä opintoina, sekä yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetussa opetusministeriön asetuksessa (568/2005) säädetty erikoistumiskoulutus. Edellä mainitut suoritteet ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä yksittäisille opiskelijoille järjestettynä koulutuksena maksuttomia.

Muiden kuin 2 momentissa mainittujen erillisten opintojen suorittamisoikeuteen liittyvät maksut peritään omakustannusarvon mukaisina, paitsi opetuksen osalta, joka on koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksutonta. Erillisten opintojen maksulliset suoritteet on lueteltu tarkemmin asetuksen liitteessä.

3 §
Yliopistojen muut julkisoikeudelliset suoritteet

Haettaessa yliopistolain 18 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautua yliopiston määräämällä tavalla lukuvuosittain läsnä olevaksi tai poissa olevaksi, hakemuksen käsittelystä 35 euroa.

Yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990) 1 §:n mukaisesta kuulustelusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen osalta sekä poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen (499/1991) 10 §:n mukaisesta kuulustelusta lihantarkastuslainsäädännön tuntemuksen osalta yliopisto perii kirjalliseen kuulusteluun osallistumisesta 34 euroa ja ilman kirjallista kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään hammaslääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakevilta teoriakuulustelusta 750 euroa, käytännön kokeesta 1 115 euroa ja hallinnon kuulustelusta 300 euroa. Lääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakevilta peritään kliinisestä kuulustelusta 274 euroa, suomalaisen terveydenhuollon kuulustelusta 274 euroa ja käytännön potilaskokeesta 751 euroa.

4 §
Yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden muut kuin liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden, avoimien julkaisuarkistojen, kansallisbibliografian, kansallisdiskografian ja kansallisen verkkosanaston hakukäyttö ovat koulutus- ja kulttuuripoliittisista syistä maksuttomia.

Kaukopalvelusta, joka annetaan tai välitetään valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille sekä muille valtion ja kuntien viranomaisille samoin kuin kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille tahoille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

Mitä 2 momentissa on säädetty noudatetaan myös vastavuoroisuuteen perustuvaan ulkomaille annettavaan kaukopalveluun, ellei kirjastojen kesken ole toisin sovittu.

Muista kuin tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitetuista jäljenteistä ja tulosteista peritään omakustannusarvoa vastaava hinta.

5 §
Avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät julkisoikeudelliset suoritteet

Opetus ja kuulustelut ovat maksuttomia koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä. Maksu peritään opetuksen järjestämiseen liittyvistä opiskelijapalveluista niiden tuottamiskustannusten perusteella (omakustannusarvo). Maksu peritään myös opetuksen erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista omakustannusarvon mukaan. Avoimen yliopisto-opetuksen maksulliset suoritteet on tarkemmin lueteltu asetuksen liitteessä.

Perittävän maksun suuruus ja sen vastineena saatavat palvelut on ilmoitettava avointa yliopisto-opetusta tarjottaessa.

Muun oppilaitoksen yliopistolta tilaamista avoimen yliopisto-opetuksen toteuttamiseen liittyvistä suoritteista peritään maksut omakustannusarvon mukaan.

6 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista yliopisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat täydennyskoulutus, tilatut tutkimukset sekä muut palvelutehtävät ja tilojen vuokraus, joita yliopisto suorittaa tilauksesta sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

Kirjasto- ja tietopalveluiden liiketaloudellisia suoritteita ovat tiedonhaut ja muut tietopalvelusuoritteet, tietoaineistojen luovuttaminen tietovälineellä ja muiden kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietokantojen hakukäyttö ja kopiointiluettelointi, asiakkaiden toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset, muu kuin 4 §:ssä tarkoitettu kaukopalvelu, käännös-, koulutus-, konsultointi-, mikrokuvaus-, konservointi-, ja digitointipalvelut, julkaisut ja muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää yliopisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista 25 päivänä tammikuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (82/1993) sekä avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista 25 päivänä tammikuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (83/1993).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Liite

Maksutaulukko

Omakustannusarvon mukaisesti perittävät suoritteet

2 § 3 momentti

Erillisten opintojen suorittamisoikeuteen liittyvät omakustannusarvon mukaisesti perittävät suoritteet:

- erillisiä opintoja koskevan hakemuksen käsittely

- opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinti

- opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset

5 §

Avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät omakustannusarvon mukaisesti perittävät suoritteet

Opiskelun järjestämiseen liittyvät opiskelijapalvelut:

- opinto-oikeuden myöntäminen

- opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinti

- opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset

- opintojen kannalta keskeisten tietojärjestelmien käyttöoikeus

- opintoneuvonta ja opinto-ohjaus

- tiedotus ja opinto-oppaat

- opintojen korvaavuuskäsittelyt

Opetuksen erityisjärjestelyihin liittyvät suoritteet:

- opetuksen sähköinen välittäminen silloin kun se ei sisälly opiskelijapalveluihin

- opetuksen järjestäminen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, kuten opintomatkana tai muutaman opiskelijan opetusryhmälle

- myönnetyn opiskeluoikeuden jatkaminen ja opetuksesta erikseen suoritettavat tentit

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.