1199/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sopimukseen perustuva muun kuin valtion varoista suoritettavan eläketurvan hoitopalvelu eläketurvasta vastuussa olevalle eläkelaitokselle tai yhteisölle;

2) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisille liikelaitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon ulkopuolisille yhteisöille;

3) arvopaperistettujen lainojen hoito- ja sijoituspalvelut tarkoitusta varten perustetuille erityisyhteisöille;

4) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset, vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuun ottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;

5) valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut valtiokonttorin ulkopuolisille,

6) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;

7) valtiokonttorin toimintaan liittyvät messutapahtumat ja muut koulutuspalvelut;

8) julkaisut ja jäljenteet;

9) valtiokonttorin palvelukeskuksen tuottamat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille sekä Ritarikuntien kanslialle.

2 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää valtiokonttori noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan valtiokonttorin maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 1993 annettu valtiovarainministeriön päätös (1250/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.