1198/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.

Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetusministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) selvitykset ja tutkimukset;

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetusministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annettu opetusministeriön asetus (1119/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Matti Hietanen

Liite

Maksutaulukko

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 455 €
PerusopetusL (628/1998) 7 §
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 870 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 225 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä 1 200 €
A korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) 14 §
A korkeakoulujen arviointineuvostosta (1320/1995) 3 a §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetus edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 340 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 435 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 340 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
8) Kokeilulupa 870 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
9) Lupa periä oppilasmaksuja 340 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
10) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 300 €
PerusopetusL (628/1998) 37 §
LukioL (629/1998) 30 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 9 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 30 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 5 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) 11 §
11) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen, joka koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja 870 €
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
12) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 180 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
13) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 180 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
14) Päätös vihkimisoikeudesta uskonnolliselle yhdyskunnalle 245 €
Avioliittolaki (234/1929) 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.