1196/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 2005 Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (964/2005) 3 §:n 1 momentin 5, 7, 8, 13, 14, 16 ja 17 kohta sekä 2 momentti, 7 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään uusi 2 momentti, 6 §:ään uusi 6 momentti, 10 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

2 luku

Taajuusmaksut

3 §
Kertoimet ja laskennalliset suureet

Yksittäinen taajuusmaksu lasketaan käyttäen apuna seuraavia kertoimia, laskennallisia suureita ja käsitteitä:


5) Käyttöoikeuskerroin (Kj) on kerroin, jonka perusteella otetaan huomioon käyttöoikeuden laatu määriteltäessä käytettävä taajuusmäärä. Tässä kohdassa tarkoitettujen radiolaiteryhmien taajuusmäärä määrätään siten, että käyttöön osoitettu taajuusmäärä kerrotaan käyttöoikeuden laadun perusteella määrätyllä käyttöoikeuskertoimella. Jos taajuuksia on osoitettu käyttöön erilaisilla käyttöoikeuksilla, taajuusmäärä on näin laskettujen taajuusmäärien summa. Käyttöoikeuskertoimet ovat:

Radiolaiteryhmä Käyttöoikeus Kj
1) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät ja muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat. Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 53
Paikallinen yksinoikeuskanava 23
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
2) radio-ohjauslähettimet Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 58
Paikallinen yksinoikeuskanava 28
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
3) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,01

7) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Taajuusalue K1
matkaviestinverkot, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, joukkoviestintäverkkojen radiolähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät, kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat, alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasema, ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät, kiinteät HF-lähettimet, muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asemat, radiosondijärjestelmät ja 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut radiojärjestelmät. 0 – 28 MHz 0,2
28,001 – 87,5 MHz 0,58
87,501 – 108 MHz 0,9
108,001 – 146 MHz 1,0
146,001 – 174 MHz 1,0
174,001 – 380 MHz 1,0
380,001 – 470 MHz 1,0
470,001 – 862 MHz 0,8
862,001 – 960 MHz 0,8
960,001 – 3100 MHz 0,6
3100,001 – 10700 MHz 0,45
10700,001 – 19700 MHz 0,4
19700,001 – 39500 MHz 0,35
Yli 39500 MHz 0,2

8) Peittoaluekerroin (K2) määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoikeusalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeusalueen ja radiojärjestelmän suoja-alueen pinta-alojen summa jaettuna Suomen pinta-alalla.

Langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän peittoaluekerroin määräytyy kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun kertoimen ja seuraavan kaavan mukaisesti:

Verkon peittoalueen suhde Suomen pinta-alaan Peittoaluekerroin K2
alle 5 % 1 momentin kerroin
5 – 30 % 0,4 • 1 momentin kerroin + 0,03
yli 30 % 0,15 • 1 momentin kerroin + 0,105

13) Järjestelmäkerroin A (K6) määräytyy käytettävän radiolaiteryhmän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Radiolaiteryhmä K6
1) matkaviestinverkot 1,0
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,5
3) viranomaisverkko (VIRVE) 1,0
4) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä 1,0
5) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,4
6) koordinoimattomat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 1,0
7) koordinoidut kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 3,0
8) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 1,3

14) Järjestelmäkerroin B (K6) määräytyy järjestelmään kuuluvien liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän mukaisesti siten, että liikkuvien radiolähettimien painokerroin on 0,25. Liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän perusteella määräytyvät järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkmp) K6 (0,25 • lkmp)
yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radiomikrofonilähettimet, muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat ja ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 – 124 95 23,75
125 – 149 125 31,25
150 tai enemmän 150 37,5

16) Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 4 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuusmaksun suuruuteen. Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä S
1) matkaviestinverkot 0,685
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 1
3) viranomaisverkko (VIRVE) 0,685
4) rautateiden GSM-R –radiojärjestelmä 0,96
5) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,36
6) yksityiset radioverkot (PMR), 0,043
7) henkilöhakuverkot 0,046
8) radio-ohjauslähettimet 0,043
9) radiomikrofonilähettimet 0,035
10) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,045
11) kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 0,15
12) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 0,046
13) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 0,156
14) radioamatöörilähettimet 0,014
15) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004
16) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatöörilähettimet 0,015
17) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001
18) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,046
20) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,062
21) kiinteät HF-lähettimet 0,037
22) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 0,31
23) radiosondijärjestelmät 0,1
24) alle 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä 0,01

17) Käynnistyskerroin (K3) määräytyy luvanhaltijan GSM-matkaviestinverkolle, UMTS-matkaviestinverkolle, laajakaistaiselle digitaaliselle 450 MHz:n matkaviestinverkolle, viranomaisverkolle (VIRVE) ja rautateiden GSM-R -radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Laskutusvuosi K3
Ensimmäinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 muut
Toinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 muut
Kolmas 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,4 muut
Neljäs 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,6 muut
Viides 0,4 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,4 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,8 muut
Kuudes 0,6 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,6 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut
Seitsemäs 0,4 UMTS-matkaviestinverkko
0,8 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko 0,8 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut
Kahdeksas 0,6 UMTS-matkaviestinverkko
1 muut
Yhdeksäs 0,8 UMTS-matkaviestinverkko
1 muut
Kymmenes tai sitä myöhempi 1

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuusmäärän ja käyttöoikeusalueen muutoksiin sovelletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo käytössä olevaan taajuusmäärään ja käyttöoikeusalueeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävän verkon tai järjestelmän käynnistyskerroin on 1, jos verkolle tai järjestelmälle on myönnetty radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 19 §:n 5 momentissa tarkoitettu radiolupa.

4 §
Matkaviestinverkon ja eräiden muiden radioverkkojen taajuusmaksu

Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää GSM– ja UMTS–matkaviestinverkon tukiaseman radiolähetintä 880–915 MHz:n tai 925–960 MHz:n taajuuksilla, taajuusmaksu samoilta taajuuksilta peritään vain kerran ja GSM–verkon taajuusmaksun mukaisena.

6 §
Yksityisen radiojärjestelmän taajuusmaksu

Sen estämättä, mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, taajuusmaksu lasketaan yhden samalla radiotaajuudella toimivan radiolähettimen perusteella, jos kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmässä on yhdessä antennipaikassa enemmän kuin yksi samalla radiotaajuudella toimiva radiolähetin.

7 §
Radioamatöörilähettimen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista radioamatöörilähetintä tai radioamatööriaseman radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:


8 §
Radiolinkkilähettimen ja kiinteän satelliittiliikenteen maa-aseman taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraisia kiinteän satelliittiliikenteen maa-aseman radiolähettimiä, luvanvaraista radiolinkkilähetintä tai luvanvaraista ääniohjelmansiirtolinkkilähetintä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

10 §
Muiden radiolähettimien taajuusmaksut

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta luvanvaraista radiolähetintä taikka muita luvanvaraisia radiojärjestelmän tai –aseman radiolähettimiä kuin 4–9 §:ssä tarkoitettuja radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) kiinteä HF-lähetin K1• K5• (taajuusmäärä/25 kHz)•S•1295,50 €
2) muu tutka-asema kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema K1•K4•K5• S•1295,50 €
3) radiosondijärjestelmä K1• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
4) alle 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä K1•(taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €

Muun kuin 1 momentissa tai 4–9 §:ssä tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksu määräytyy kuten sitä lähinnä vastaavan radiolähettimen taajuusmaksu. Jos lähinnä vastaavaa radiolähetintä ei voida määrittää, taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

K1•0,015•1295,50 €.

11 §
Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden muutos ja vähimmäismaksu

Viestintävirasto perii lyhytaikaisen taajuusmaksun myöntämästään alle vuoden pituisesta oikeudesta pitää hallussa ja käyttää 4–10 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä. Taajuusmaksun suuruus on 4–10 §:ssä säädetty vuosittainen taajuusmaksu kerrottuna käyttövuorokausien lukumäärän ja 365:n suhdeluvulla, kuitenkin vähintään neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä ja aina vähintään 18 euroa.


Sen estämättä, mitä 4–10 §:ssä säädetään, taajuusmaksun vähimmäismäärä on 18 euroa.

12 §
Taajuusvarausmaksu

Viestintävirasto perii radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetusta radiotaajuuksien varauksesta samansuuruisen maksun kuin tämän asetuksen 4–11 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta hallussapitää ja käyttää radiolähetintä. Taajuusmaksua peritään myös alle 18 euroa tai alle neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä.

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetään radiolupa, radiolähettimen 4–10 §:n perusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 11 §:n 1 momentin perusteella määrättävästä lyhytaikaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän momentin mukainen vähennys. Vähennyksen suuruus on 4–10 §:ssä säädetty taajuusmaksu kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voimassaolon välisen vuorokausimäärän erotuksen ja 365:n suhdeluvulla. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä 6 §:n 1 momentin 1, 2 tai 5 kohdassa taikka 9 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksusta taikka lyhytaikaisesta taajuusmaksusta.


Kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmän taajuusvarauksen taajuusmaksu määräytyy kuitenkin siten, että jokaista järjestelmälle varattua radiokanavaa kohden lasketaan yksi radiolähetin.

12 a §
Maksuttomat suoritteet

Taajuusmaksua ei peritä vieraan valtion edustuston tehtäviin liittyvän radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetystä oikeudesta eikä taajuusvarauksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaan tuloa vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Viestintäneuvos
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.