1191/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, vakuutusyhtiön toimilupamaksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1421/1993) 1 ja 3 §:n, raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 45 §:n, 15 päivänä heinäkuuta 2005 vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 16 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 § nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 204 euroa;

2) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 4 650 euroa;

b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 3 500 euroa;

3) henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös 2 700 euroa;

4) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 870 euroa;

5) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 870 euroa;

6) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 700 euroa;

7) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 870 euroa;

8) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 220 euroa;

9) muut Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 870 euroa;

10) päätökset tutkimuslupa-asioissa 200 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 75 euroa;

11) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 740 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 130 euroa;

12) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 740 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 130 euroa;

13) ulkomaisen lapseksiottamispalvelunantajan hyväksymistä koskevat päätökset 240 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 75 euroa; ja

14) vakuutusmeklaritutkintoon kuuluva tutkinto-osa 100 euroa.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, on lueteltu liitteessä 1.

Lisäksi suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut peritään, milloin työsuojeluviranomaisen tehtävänä on asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan pätevyyden toteaminen.

Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan sekä eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Rahapeliyhteisön ohjauksesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan rahapeliyhteisöltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

Peliriippuvuuden seurannasta ja tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset peritään rahapeliyhteisöiltä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa, sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää sosiaali- ja terveysministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2005 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1066/2005) siltä osin kun se koskee sosiaali- ja terveysministeriön maksullisia suoritteita.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Taloussuunnittelupäällikkö
Arto Mynttinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖSUOJELUOSASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Kiinteät maksut
Säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite Maksu/euroa
1. Asbestin purkutyön koulutusohjelman hyväksyminen 200
2. Panostajan tutkinnon kuulustelijan hyväksyminen 80
3. Nostolaitetarkastajan pätevyysvaatimusten vahvistaminen 200
4. Laserlaitteen tyypin hyväksyminen 130
5. Rakennushissin tyypin hyväksyminen 320
6. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaitteen tyypin hyväksyminen 210
7. Räjäytystyössä käytettävän muun laitteen tyypin hyväksyminen 315
8. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 25
Poikkeuslupa
9. Asbestin merkintä 520
10. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 360
Tapauskohtaiset maksut
Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan pätevyyden toteaminen

Tapauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan.

Työtunnin hintana on työsuojeluosaston tuottamien suoritusten osalta 38 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista (4 euroa työtuntia kohden).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.