1183/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintainen maksu, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita, joista peritään ajan käyttöön perustuva maksu (49 euroa/tunti), ovat:

1) perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukainen lausunto;

2) vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen ellei luvanhaltija ole valtio;

3) kalastuslain 94 §:n mukainen maahantuontilupa; sekä

4) kasvinsuojeluaineen lentolevityslupa.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maatilarakentamiseen liittyvät ennakkohyväksynnät;

2) painotuotteet ja tietoaineistot;

3) asiantuntija- ja koulutuspalvelut;

4) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita lukuun ottamatta; sekä

5) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää maa- ja metsätalousministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullista suoritteista (1266/2004).

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Liite

MAKSUTAULUKKO
I Päätökset euroa
1) Eläinten keinollista lisäämistä koskevat luvat
- keinosiementäminen kotitilalla ja keinosiemennystoiminta kettutarhalla 39
- muu eläinten keinollinen lisääminen 55
2) Metsästyslain ja -asetuksen mukaan hakemuksesta annettavat muut kuin lain 19 §:ssä ja 41 §:n 2 momentissa sekä asetuksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitetut päätökset 72
3) Yhteismetsälain 33 §:ssä tarkoitetut luvat 360
II Todistukset
Todistukset kalastuksenhoitomaksuista ja viehekalastusmaksuista lukuun ottamatta kalastuksenhoitomaksurekisteristä tulostettavia todistuksia. 15
Muu asiakirjaan kirjoitettava tai erikseen annettava todistus 5

III Valvonta

Teurasruhojen luokituksen vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmaksua 1 860 euroa ja lisämaksua teurastetulta ja luokitellulta nautaeläimeltä 38 senttiä ja sialta 2 senttiä.

Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamojen maa- ja metsätalousministeriölle lähettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.