1181/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 9, 31 ja 46 a §, sellaisina kuin ne ovat, 9 sekä 31 § asetuksessa 340/2004 ja 46 a § asetuksessa 255/2005, seuraavasti:

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvossa on sen valmistajan, viranomaisen tai katsastustoimipaikan antama valmistenumero;

d) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

e) ajoneuvo on ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote;

f) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäviksi ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tai niitä vastaavat tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

31 §
Rekisteröintitodistuksen säilyttäminen ja mukana pitäminen

1. Rekisteröintitodistusta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteröintitodistuksen I osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

2. Jos rekisteröintitodistus on luovutettu rekisteröintikatsastuksessa, mukana on pidettävä I osan jäljennös, johon katsastuksen suorittaja on merkinnyt maininnan rekisteröintitodistuksen pois ottamisesta.

46 a §
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 46 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 46 §:n 2 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että ajoneuvo on varustettu pyörin. Lisäksi koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 46 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastus on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ajoneuvoon sovelletaan ensirekisteröinnissä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.