1171/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan22 toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 42 §:n 3 kohta ja 52 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 14 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentin 2 kohta, 41 §:n 1 momentin 2 kohta ja 53 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 53 §:n 1 momentti asetuksessa 647/2005, seuraavasti:

14 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan hallintoa sekä henkilöstöä, jollei asia kuulu osaston toimialaan, virastopalveluja ja asiakirjahallintoa, henkilöstökoulutusta, ministeriön toimitiloja, uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, yleistä hautaustointa, sotavainaja-asioita, ministeriön ja hallinnonalan työmarkkina-asioiden yhteensovittamista, valmiussuunnittelua sekä muita asioita, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.


40 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;


41 §
Osaston yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) vuosivuokran vahvistamista valtionosuuden perusteeksi, perustamishankkeen valtionosuuden ja -avustuksen maksamista sekä valtionosuuden ja -avustuksen takaisinperintää;


53 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, EU-rakennerahastojen yhteistyöryhmä, kirjastohallinnon ryhmä, toimitilaryhmä ja ruotsinkielisen koulutus- ja kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät hallintoyksikössä vireillä olevat kiinteistövarallisuuden hankintoja ja hallintaa ministeriölle haltijavirastona kuuluvat asiat sekä perustamis- ja muita toimitilahankkeita koskevat asiat sille ministeriön osastolle, jonka toimialaan asia kuuluu. Kirkollisasioita sekä ministeriön käytössä olevia tiloja koskevat toimitilahankkeet käsitellään edelleen hallintoyksikössä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.