1166/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Zoonoosikeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Toimiala

Zoonoosikeskus on Elintarviketurvallisuusviraston ja Kansanterveyslaitoksen välinen yhteistyöelin. Keskus varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokkaan ja jatkuvan yhteistyön eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa.

2 §
Tehtävät

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on:

1) zoonoosien, zoonoosien aiheuttajien, mikrobilääkeresistenssin ja ruokamyrkytysepidemioiden seurannan koordinointi, seurantatietojen kokoaminen ja julkaiseminen sekä zoonoositilanteen arviointi;

2) yhteisön lainsäädännössä edellytetyn vuosittaisen kansallisen zoonoosiraportin kokoaminen;

3) zoonooseja koskevien seuranta-, valvonta- ja kartoitusohjelmien ja projektien suunnittelu, koordinointi ja tulosten keruu;

4) zoonooseja koskevien tutkimushankkeiden suunnittelu ja seuranta;

5) zoonoosi- ja ruokamyrkytysepidemioiden ja terveysvaaratilanteiden selvityksen koordinointi ja ohjaus;

6) osallistuminen zoonooseja koskevaan koulutukseen, ohjeistukseen ja viestintään;

7) osallistuminen zoonooseja koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisen zoonoositilanteen seuranta;

8) zoonooseja koskevien toimenpidesuunnitelmien luominen ja aloitteiden tekeminen maa- ja metsätalousministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle; sekä

9) biologisiin uhkiin varautumisen ja uhkien torjunnan tukeminen zoonoosien osalta.

3 §
Organisaatio ja henkilöstö

Keskuksella on johtaja, joka kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöön. Muut keskuksen tehtävät hoitaa Elintarviketurvallisuusviraston ja Kansanterveyslaitoksen henkilöstö.

Keskuksen toiminnan järjestämisestä ja Elintarviketurvallisuusviraston ja Kansanterveyslaitoksen eri yksiköiden osallistumisesta keskuksen toimintaan määrätään tarkemmin Elintarviketurvallisuusviraston ja Kansanterveyslaitoksen työjärjestyksissä.

4 §
Johtajan tehtävät

Keskuksen johtajan tehtävänä on vastata keskukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä huolehtia keskuksen toimialan asiantuntijavalmistelun ohjaamisesta, yhtenäisistä toimintatavoista ja toiminnan kehittämisestä.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena keskuksen johtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys keskuksen toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Zoonoosikeskuksen ohjausryhmä

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii Zoonoosikeskuksen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on:

1) keskuksen toiminnan kehittämisen ohjaaminen laajoissa periaatteellisissa kysymyksissä;

2) zoonoosien seurantaan ja torjuntaan liittyvien tavoitteiden ja toiminnan yhteensovittaminen maa- ja metsätalousministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toimialoille;

3) keskuksen toiminnan ja voimavarojen käytön seuraaminen sekä keskuksen työn kehittymisen arvioiminen; ja

4) keskuksen toimialan tulostavoitteita koskevien ehdotusten valmisteleminen maa- ja metsätalousministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

7 §
Zoonoosikeskuksen ohjausryhmän kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa ohjausryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Kansanterveyslaitoksesta sekä keskuksen johtaja. Jokaiselle jäsenelle määrätään varajäsen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa kutsua ohjausryhmään asiantuntijoiksi myös muiden ministeriöiden, virastojen ja laitosten edustajia, jos se on tarpeen zoonoosien seurantaa ja torjuntaa koskevan toiminnan yhteensovittamiseksi.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

8 §
Yhteistyö

Zoonoosikeskuksen johtaja voi asettaa keskuksen ja sen sidosryhmien yhteistyön tueksi neuvoa-antavia työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Terhi Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.