1165/2006

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 10 §:n 1 momentti, 12―13 §, 16 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentti, 35 §:n 1 momentti, 54 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 56 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 12 ja 13 § asetuksessa 1046/2000, 35 §:n 1 momentti ja 54 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 1346/2001 sekä 56 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta asetuksessa 1303/1996, sekä

lisätään asetukseen siitä viimeksi mainitulla asetuksella kumotun 43 §:n tilalle uusi 43 § seuraavasti:

10 §

Pääesikuntaa johtaa pääesikunnan päällikkö apunaan puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, puolustusvoimien operaatiopäällikkö ja puolustusvoimien sotatalouspäällikkö.


12 §

Pääesikunnassa on maavoimaesikunta, osastoja ja muita toimintayksiköitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön tehtävistä ja organisaatiosta määrätään pääesikunnan työjärjestyksessä.

13 §

Maavoimaesikuntaa johtaa maavoimapäällikkö.

16 §

Puolustusvoimien sisäisen toiminnan lainmukaisuutta ja sotilasoikeudenhoitoa ohjaa ja valvoo asessori.


18 §

Pääesikunnan päällikölle esittelee toimialaansa koskevan asian puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, puolustusvoimien operaatiopäällikkö, puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, maavoimapäällikkö, asessori tai kenttäpiispa taikka muu työjärjestyksessä esittelijäksi määrätty virkamies.


35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virat, määräaikaisen reserviupseerin virkoja sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka, sekä aliupseerin ja määräaikaisen aliupseerin virkoja;


43 §

Kelpoisuusvaatimuksena aliupseerin ja määräaikaisen aliupseerin virkoihin on aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen.

54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:


3) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, opistoupseerin, määräaikaisen reserviupseerin, aliupseerin ja määräaikaisen aliupseerin virkaa vastaavaan tehtävään sekä yliteknikon tai teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin tehtävään määrää 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen.


56 §

Eroamisikä sotilasvirassa on:


3) muun upseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin, opistoupseerin ja aliupseerin virassa 55 vuotta; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Sen estämättä, mitä 43 §:ssä säädetään, tämän asetuksen voimaan tullessa puolustusvoimien sotilasammattihenkilön tai määräaikaisen sotilasammattihenkilön virassa palveleva siirtyy aliupseerin tai määräaikaisen aliupseerin virkaan, vaikka hän ei olisi suorittanut aseellista varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta.

Sen estämättä, mitä 56 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, aliupseerin eroamisikään sovelletaan, mitä puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1032/1994) voimaantulosäännöksen 3 ja 4 momentissa säädetään, jos hän on palvellut puolustusvoimissa värvättynä 31 joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.