1154/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 1 §:n 2 momentti, 57 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 85 §:n 3 momentin johdantokappale ja 4 momentti sekä 87 ja 87 a §,

sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti asetuksessa 356/2002, 57 §:n 1 momentin johdantokappale asetuksessa 712/2001, 57 §:n 3 momentti asetuksessa 29/2002, 85 §:n 3 momentin johdantokappale ja 4 momentti asetuksessa 428/2005 ja 87 ja 87 a § asetuksessa 81/2005 ja, sekä

lisätään 57 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 712/2001, uusi 4 a kohta, 57 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 712/2001 sekä asetuksissa 29/2002 ja 428/2005, uusi 4 momentti ja 85 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 428/2005, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Vesivarahankkeisiin tätä asetusta sovelletaan siltä osin kuin tukea ei voida myöntää vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) tai vesistötoimenpiteiden tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2001) nojalla. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin, jos kysymys on maaseutualueella toteutettavasta kiinteistökohtaisesta, kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä vesihuoltohankkeesta, vähäisestä yhdyskunnan vesihuoltohankkeesta taikka INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa toteutettaessa rajan ylittävää yhteistoimintaa hyödyttävästä vesihuoltohankkeesta.


57 §
Tuen enimmäismäärä

Tukea voidaan myöntää enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jotka liittyvät:


4 a) Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman alueella toteutettavaan vesivarahankkeeseen;


Edellä 52 §:n 2 momentin 1―4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin sisältyviin 56 §:n mukaisiin investointeihin sekä 52 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea 1 momentin 4 a kohdassa tarkoitettuun vesivarahankkeeseen voidaan myöntää 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista vain, jos asianomainen kunta tai kuntayhtymä tai, jos hanke toteutetaan Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 2 §:ssä tarkoitetulla kokeilualueella, maakuntavaltuusto on antanut sitoumuksen maksaa se osuus hankkeen kustannuksista, jota ei voida rahoittaa Euroopan yhteisön varoin, ja että se noudattaa, mitä kyseisten varojen käyttämisestä Euroopan yhteisön lainsäädännössä, rahoituslaissa ja sen nojalla säädetään tuen myöntämisestä, maksamisesta, valvonnasta ja seurannasta. Jos hanke toteutetaan Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 2 §:ssä tarkoitetulla kokeilualueella, on lisäksi otettava huomioon maakuntavaltuuston lain 11 §:n 3 momentin nojalla asettamat ehdot ja ohjeet.

85 §
Maksatuksen hakuaika

Jos avustus myönnetään ohjelman toimeenpanoon osoitetuista varoista 7―9 luvussa tarkoitettuun toimenpiteeseen tai hankkeeseen taikka sellaiseen 26 §:ssä tai 27 §:ssä tarkoitettuun investointiin, joka koskee maatalouden ensiasteen jalostusta tai muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, avustusta tai sen osaa ei saa maksaa seuraavien määräpäivien jälkeen:


Sen lisäksi, mitä rahoituslain 64 §:n 2 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella avustuksen maksamisen hakemisesta säädetään, 3 momentissa tarkoitetun avustuksen maksamista koskeva hakemus on toimitettava avustuksen maksajalle siten, että se saapuu maksavalle viranomaiselle myös asianomaisen ohjelman mukaisessa määräajassa.

Edellä 3 momentista poiketen osarahoitettuna tavoite 1 -ohjelmasta myönnetty 26 §:ssä tarkoitettu maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetty investointituki maksetaan kokonaan kansallisista varoista, jos tuen maksamista koskeva hakemus tulee vireille 1 päivänä heinäkuuta 2008 tai sen jälkeen. Osarahoitettuna myönnetty nuorten viljelijöiden aloitustuki maksetaan kokonaan kansallisista varoista 1 päivästä syyskuuta 2008.

87 §
Nuoren viljelijän aloitustuen maksaminen

Nuorten viljelijöiden aloitustuen 42 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettu avustusosuus maksetaan ilman erillistä hakemusta kolmena vuotuisena eränä. Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämistä ensiksi seuraavan maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä. Toinen erä maksetaan vuoden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta ja kolmas erä vuoden kuluttua toisen erän maksamisesta.

Jos avustusta on 42 §:n 1 momentin nojalla myönnetty 25 000 euroa, avustus maksetaan kolmena vuotuisena eränä, joista ensimmäinen on 10 000 euroa ja kaksi seuraavaa 7 500 euroa. Ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset ovat koulutusvaatimusta lukuun ottamatta täyttyneet. Kolmannen erän maksamisen edellytyksenä on, että koulutusvaatimuksen täyttymisestä on esitetty selvitys.

Jos avustusta on 42 §:n 3 momentin nojalla myönnetty 30 000 euroa, avustuksen ensimmäinen erä on 12 000 euroa ja kaksi seuraavaa 9 000 euroa. Ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset ovat koulutusta ja kokoyksikköjä koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta täyttyneet. Kolmannen erän maksamisen edellytyksenä on, että myös koulutuksesta ja kokoyksikköjen täyttymisestä on esitetty hyväksyttävät selvitykset. Jos tuen saaja on määräajassa esittänyt hyväksyttävän selvityksen koulutusvaatimuksen, mutta ei kokoyksikköjä koskevien vaatimusten täyttymisestä, kolmas avustuserä on 4 000 euroa ja myönnetyn lainan korkotukena saa käyttää enintään 25 000 euroa.

Jos tukea on myönnetty 42 §:n 1 momentissa tarkoitettu 25 000 euroa ja 42 §:n 5 momentissa tarkoitettu lisätuki 25 000 euroa, ensiksi mainittu avustusosuus maksetaan 2 momentissa säädetyn mukaisesti ja lisätuki kolmena eränä. Lisätuen ensimmäinen erä 8 500 euroa maksetaan vuoden kuluttua, toinen erä 8 500 euroa kahden vuoden kuluttua ja kolmas erä 8 000 euroa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 42 §:n 1 momentissa tarkoitetun aloitustuen viimeinen erä on maksettu. Lisätuen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on esittänyt selvityksen kokoyksikkövaatimuksen täyttymisestä.

Jos aloitustukena on myönnetty 42 §:n 3 momentissa tarkoitettu 30 000 euroa ja 42 §:n 5 momentissa tarkoitettu lisätuki 25 000 euroa, ensiksi mainittu avustusosuus maksetaan 3 momentissa säädetyn mukaisesti ja lisätuki kolmena eränä. Lisätuen ensimmäinen erä 8 500 euroa maksetaan vuoden kuluttua, toinen erä 8 500 kahden vuoden kuluttua ja kolmas erä 8 000 kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 42 §:n 3 momentissa tarkoitetun aloitustuen viimeinen erä on maksettu. Jollei hyväksyttävää selvitystä neuvontapalvelujen käytöstä ole esitetty määräajassa, lisätuen kolmas erä on kuitenkin 3 000 euroa.

Tuen maksaminen aloitetaan 1 momentin mukaisesti ainoastaan, jos tuen maksamisen edellytykset ovat 2―5 momentissa säädetyin poikkeuksin täyttyneet. Edellytysten täyttymistä koskeva selvitys on toimitettava tuen myöntäjälle kahden kuukauden kuluessa ennen avustuksen maksamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Kokoyksikkövaatimuksen täyttymistä koskeva selvitys on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa mainittujen edellytysten täyttymiselle 42 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä. Mitä 85 §:n 2 momentissa säädetään tuen maksamisen hakuajan pidentämisestä, sovelletaan edellä mainittujen ja 7 momentissa tarkoitettujen selvitysten toimittamiseen. Hyväksyttyjen selvitysten perusteella maksetaan kolmas erä sinä säännönmukaisena maksuajankohtana, joka ensiksi seuraa hyväksyttävien selvitysten toimittamista määräaikana.

Edellä 42 §:n 4 momentissa tarkoitettujen neuvontapalvelujen käyttämisestä on toimitettava selvitys tuen myöntäneelle työvoima- ja elinkeinokeskukselle kerran vuodessa tilanpidon aloittamisesta lukien kolmen täyden kalenterivuoden ajan viimeistään kutakin kalenterivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

87 a §
Nuoren viljelijän aloitustuen korkotuen määrän varmistaminen

Jollei nuori viljelijä, jolle on myönnetty 42 §:n 3 momentissa tarkoitettua korkotukea 30 000 euroa, ole kahden kuukauden kuluessa mainitussa 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä osoittanut momentissa säädetyn edellytyksen täyttyneen määräajassa ja samoin kahden kuukauden kuluessa osoittanut 42 §:n 4 momentissa tarkoitetun edellytyksen täyttyneen momentissa säädetyssä määräajassa, korkotukea maksetaan ainoastaan 25 000 euroa.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava luottolaitokselle ja tuen saajalle kolmen kuukauden kuluessa 42 §:n 4 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä korkotuen lopullinen määrä.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2006.

Tämän asetuksen 57 §:n 1 momentin 4 a kohtaa ja 4 momenttia sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Tämän asetuksen 85 §:n 3 momentin johdantokappaletta sekä 4 ja 5 momenttia sovelletaan sellaisiin maksatushakemuksiin, jotka koskevat 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen myönnettyä tukea.

Tämän asetuksen 87 ja 87 a §:ää sovelletaan myös tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan, sekä sellaiseen tuen myöntämistä koskevaan päätökseen, joka on annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004 tai sen jälkeen vireille tulleeseen hakemukseen ja jolla myönnetyn avustuksen tai korkotuen maksaminen on kesken.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.