1146/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Koulutustoimikuntajärjestelmä

Opetusministeriön yhteydessä toimii nuorten ja aikuisten ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen kehittämisen asiantuntijaeliminä eri alojen koulutustoimikuntia samoin kuin tarpeellinen määrä koulutustoimikuntien yhteistyöryhmiä. Lisäksi ministeriön yhteydessä on koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä.

Toimikuntien, yhteistyöryhmien ja koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetusministeriön ja opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

2 §
Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntia ovat:

1) auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta;

2) elintarvikealan koulutustoimikunta;

3) energia-alan koulutustoimikunta;

4) hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutustoimikunta;

5) ilmailualan koulutustoimikunta;

6) kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta;

7) kaupan, liiketalouden ja hallinnon koulutustoimikunta;

8) kemian alan koulutustoimikunta;

9) kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunta;

10) kone- ja metallialan koulutustoimikunta;

11) kuntoutusalan koulutustoimikunta;

12) kuvataiteen koulutustoimikunta;

13) liikunta-alan koulutustoimikunta;

14) maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta;

15) matkailualan koulutustoimikunta;

16) merenkulkualan koulutustoimikunta;

17) metsätalouden koulutustoimikunta;

18) musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta;

19) nuorisoalan ja muun ohjaustoiminnan koulutustoimikunta;

20) opetusalan koulutustoimikunta;

21) paperi- ja puualan koulutustoimikunta;

22) pintakäsittelyalan koulutustoimikunta;

23) rahoitus- ja vakuutusalan koulutustoimikunta;

24) rakennusalan koulutustoimikunta;

25) sosiaalialan koulutustoimikunta;

26) sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta;

27) taideteollisuusalan koulutustoimikunta;

28) talotekniikka-alan koulutustoimikunta;

29) tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta;

30) terveysalan koulutustoimikunta;

31) tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta;

32) turvallisuusalan koulutustoimikunta;

33) viestintäalan koulutustoimikunta; sekä

34) yrittäjyysalan koulutustoimikunta.

3 §
Koulutustoimikuntien tehtävät

Koulutustoimikuntien tehtävänä on käsitellä tarvittaessa yhteistoiminnassa keskenään koulutusalakohtaisia kysymyksiä ja tässä tarkoituksessa:

1) seurata, arvioida ja ennakoida alansa koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä;

2) tehdä ehdotuksia alansa koulutuksen määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi;

3) käsitellä opetushallituksen vahvistettavaksi kuuluvien opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen perusteet ja antaa muutoin alaansa kuuluvia lausuntoja; sekä

4) suorittaa opetusministeriön määräämät muut tehtävät.

Toimikuntien tulee toimittaa vuosittain opetusministeriölle ja opetushallitukselle työsuunnitelma ja toimintakertomus.

4 §
Koulutustoimikuntien kokoonpano

Opetusministeriö kutsuu koulutustoimikuntiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään kahdeksan ja enintään 12 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Opetusministeriö voi koulutustoimikunnan esityksestä kutsua koulutustoimikuntaan yhden tai useamman pysyvän asiantuntijan.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa ainakin opetushallintoa, opettajia, työnantajia ja työntekijöitä. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat nimetään alan keskeisimpien järjestöjen ehdotuksesta. Kuvataiteen koulutustoimikuntaa asetettaessa voidaan poiketa työnantaja- ja työntekijäjäseniä koskevasta vaatimuksesta. Toimikuntien kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon ammatillinen ja korkea-asteen koulutus ja molemmat kieliryhmät.

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta toimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunnan toimikaudeksi. Toimikuntien sihteereinä toimivat opetushallituksen määräämät opetushallituksen virkamiehet.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, opetusministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Opetusministeriö voi erityisestä syystä antaa toimikunnalle luvan jakautua jaostoihin, joihin voi puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kuulua myös toimikunnan ulkopuolisia jäseniä.

5 §
Koulutustoimikuntien yhteistyöryhmät

Opetusministeriö voi 6 §:ssä tarkoitetun koordinaatioryhmän esityksestä asettaa kahden tai useamman koulutustoimikunnan tehtäväalueelle liittyviä yhteistyöryhmiä erityisesti uusien ja kehittyvien avainalojen koulutus- ja osaamistarpeiden pitkän aikavälin ennakointia varten. Yhteistyöryhmät asetetaan tarkemmin määriteltyyn tehtävään määräajaksi.

Yhteistyöryhmien jäseninä toimivat asianomaisten koulutustoimikuntien puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat. Yhteistyöryhmissä tulee olla edustettuina opetushallinto sekä työnantajat ja työntekijät. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia pitää olla yhtä monta. Kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon ammatillinen ja korkea-asteen koulutus ja molemmat kieliryhmät. Opetusministeriö voi kutsua yhteistyöryhmään yhden tai useamman pysyvän asiantuntijan.

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhteistyöryhmien sihteereinä toimivat opetusministeriön määräämät ministeriön tai opetushallituksen virkamiehet.

6 §
Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmä

Opetusministeriö asettaa koulutustoimikunnissa ja yhteistyöryhmissä tehtävän koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista ja kehittämistä varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän.

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä sihteereinä toimivat opetusministeriön määräämät ministeriön virkamiehet. Koordinaatioryhmässä tulee olla edustettuina opetus- ja työhallinto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Kuntaliitto ry sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rehtorit. Koordinaatioryhmän kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon molemmat kieliryhmät. Koordinaatioryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Opetusministeriö voi kutsua koordinaatioryhmään myös pysyviä asiantuntijoita.

Jos jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, opetusministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Koordinaatioryhmän tulee vähintään kerran vuodessa raportoida opetusministeriölle ja opetushallitukselle sekä työ- ja koulutusasiainneuvostosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (933/2004) tarkoitetulle työ- ja koulutusasianneuvostolle koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta, tuloksista ja kehittämistarpeista.

7 §
Kokoukset

Toimikunta, yhteistyöryhmä ja koordinaatioryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

Toimikunta, yhteistyöryhmä ja koordinaatioryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §
Palkkiot ja korvaukset

Opetusministeriö päättää toimikuntien, yhteistyöryhmien ja koordinaatioryhmän puheenjohtajien, sihteerien ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

9 §
Toimistotehtävät

Koulutustoimikuntien toimistotehtävät hoidetaan opetushallituksessa ja yhteistyöryhmien ja koordinaatioryhmän toimistotehtävät opetusministeriössä virkatyönä.

10 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta 23 päivänä marraskuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (1005/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Laura Hansén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.