1135/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/1999 ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rekisterihallinnon viranomaisten suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallituksen tuottamiin rekisterihallinnon suoritteisiin.

2 §
Väestörekisterikeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä huolehtiminen;

2) väestökirjanpidon menetelmien kehittäminen ja rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus;

3) avoimen tietoverkon kautta sähköisessä muodossa jaettavat julkiset tilastot, luettelot ja vastaavat selvitykset;

4) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiin liittyvät tehtävät; sekä

5) vihkioikeusrekisteristä annetussa asetuksessa (421/1993) tarkoitettu rekisterin pitäminen vihkimisoikeuksista.

3 §
Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän tiedoista ja niiden ylläpidosta vastaaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) avioliittolaissa (234/1929, muut. 58/2005) tarkoitettu avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen sekä rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001, muut. 59/2005) tarkoitettu parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta ja parisuhteen rekisteröinti;

4) veneliikenneasetuksessa (152/1969) tarkoitettuun venerekisteriin tehtävästä postiosoitteen muutoksesta annettava todistus, mikäli veneen tunnus ei muutoksen johdosta muutu;

5) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 5 ja 6 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä

6) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyyden tunnustamisen vahvistamista koskevat asiat.

4 §
Väestörekisterikeskuksen maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

2) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

4) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta sekä passilain (671/2006) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille;

5) uskonnonvapauslaissa tarkoitetusta uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä annettavat otteet;

6) vihkimisrekisteristä annetussa asetuksessa tarkoitetut todistukset rekisteritiedoista;

7) holhoustoimilain 64 §:n (442/1999, muut. 61/2005) nojalla holhousrekisteristä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutettavat tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille; sekä

8) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1―3 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

5 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

6) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut todistukset;

7) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

8) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

9) veneliikenneasetuksessa tarkoitetut rekisteritodistukset;

10) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

11) päätös holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

12) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

13) holhousasioiden rekisteristä annettava ote;

14) avioliittolain mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

15) lahjanlupauslain (625/1947, muut. 60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

16) avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

17) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille; sekä

18) muut kuin edellä 3 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 2―4 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

6 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Rekisterihallinnon viranomainen perii väestötietolain 34 §:n 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita koskevat tiedot; sekä

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) päätökset, jotka koskevat edunvalvonnan määräämistä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset; sekä

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

7 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Rekisterihallinnon viranomaisten liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2―6 §:ssä mainitut väestötietopalvelut sekä 4 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut;

2) muut kuin 2 ja 3 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa sekä 5 §:n 1 momentin 18 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muu kuin 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu julkaisutoiminta;

4) muut kuin 2―5 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

5) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä; sekä

6) rekisterihallinnon viranomaisten hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

8 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 6 570 € vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

Maistraatti voi lisäksi yksittäistapauksissa määrätä, ettei maksua holhoustoimen suoritteesta peritä, jos maksun periminen olisi kohtuutonta huomioon ottaen päämiehen tulot ja varat sekä elatusvelvollisuus ja muut taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat.

9 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

10 §
Viranomaisen toimivalta

Väestörekisterikeskuksella ja maistraateilla on itsenäinen toimivalta edellä 7 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa. Jos kysymyksessä on rekisterihallinnon valtakunnallisten puhelinpalvelujen liiketaloudellisia maksuja tai hinnoittelua koskeva asia, toimivalta on kuitenkin Väestörekisterikeskuksella.

11 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.