1104/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuaikoja vuonna 2007:

1) uuhipalkkio;

2) sonni- ja härkäpalkkio;

3) emolehmien tuotantopalkkio; sekä

4) urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio.

Tämä asetus koskee myös 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun palkkion myöntämisen edellytyksenä olevan uuhipalkkiokiintiön hakemisessa vuonna 2007 käytettävää hakulomaketta.

2 §
Maatilan perustietojen toimittaminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen palkkioiden myöntämisen edellytyksenä tukivuoden 2007 osalta on, että maa- ja metsätalousministeriön lomakkeet numero 101A ja 101D toimitetaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

3 §
Uuhipalkkio

Uuhipalkkion ja uuhipalkkiokiintiön hakuaika alkaa 5 päivänä helmikuuta 2007. Hakemus palkkion ja kiintiön saamiseksi on toimitettava viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2007.

Uuhipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 107A vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman mallin mukaisella atk-tulosteella.

4 §
Sonni- ja härkäpalkkio

Sonnipalkkion ja härkäpalkkion (kuohitut sonnit) ensimmäinen palkkiohaku alkaa 5 päivänä helmikuuta 2007. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava viimeistään 19 päivänä helmikuuta 2007.

Sonni- ja härkäpalkkion toinen palkkiohaku alkaa 16 päivänä huhtikuuta 2007. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Sonni- ja härkäpalkkion kolmas palkkiohaku alkaa 6 päivänä elokuuta 2007. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava viimeistään 20 päivänä elokuuta 2007.

Sonni- ja härkäpalkkion neljäs palkkiohaku alkaa 12 päivänä marraskuuta 2007. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2007.

5 §
Sonni- ja härkäpalkkion hakemuslomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105 vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman mallin mukaisella atk-tulosteella. Sonnipalkkiohakemuksen voi jättää myös sähköisesti viljelijäselailupalvelun kautta. Sähköisesti viljelijäselailupalvelussa jätettyyn hakemukseen ei tarvitse liittää erillisiä liitteitä.

Härkäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105C vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman mallin mukaisella atk-tulosteella.

Yhtä hakukertaa kohti voidaan jättää vain yksi hakemus. Hakemus voi käsittää yhden tai useamman lomakkeen.

6 §
Emolehmien tuotantopalkkio sekä urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiot

Emolehmien sekä urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkioita haetaan osallistumisilmoituksella numero 144. Osallistumisilmoitus tuotantopalkkioiden saamiseksi tukivuodelta 2007 on jätettävä viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Jos tuottaja on jättänyt osallistumisilmoituksen numero 144 ja ilmoittanut osallistuvansa haettavan palkkion tuotantopalkkiojärjestelmään vuonna 2006, osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää uudelleen.

7 §
Palkkiohakemusten toimittaminen

Hakemukset uuhi-, sonni- ja härkäpalkkioiden, emolehmien tuotantopalkkion sekä urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkioiden saamiseksi on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, palkkiohakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse toimitettu palkkiohakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

8 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus

Myöhästyneenä toimitetun palkkiohakemuksen perusteella myönnettävästä palkkiosta tehdään vähennykset sen mukaan kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklassa säädetään.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös 2 §:ssä tarkoitettuja lomakkeita.

9 §
Uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeet

Uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1124/2005) 3 §:n mukainen uuhipalkkiokiintiötä koskeva hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 122 vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman mallin mukaisella atk-tulosteella.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.