1087/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1258/2002) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 104/2005, ja

muutetaan 1, 3 ja 6 §, 8 §:n 3 momentti sekä asetuksen liite, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § mainitussa asetuksessa 104/2005, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee M1-, N1- sekä L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvon sekä soveltuvin osin muun M- ja N-luokan ajoneuvon kunnostamista, muuttamista ja kokoamista osista sekä tällaisen ajoneuvon katsastamista ja merkitsemistä rekisteriin. Velvollisuudesta esittää ajoneuvo rekisteröintikatsastukseen säädetään ajoneuvolain (1090/2002) 60 §:ssä ja ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 19 §:ssä. Velvollisuudesta esittää ajoneuvo muutoskatsastukseen säädetään mainitun lain 61 §:ssä ja mainitun asetuksen 25 §:ssä.

3 §
Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneuvosta ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset. Liitteessä mainitsemattomien osien vaihtamisen ei katsota pienentävän kanta-ajoneuvon osuutta tai vaikuttavan kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.

2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain taulukossa erittelemätön osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla. Kuitenkin alkuperäisen auton tai nelipyörän korikehikon tai korin varusteiden taikka moottoripyörän tai kolmipyörän rungon uudelleenmuotoilu käyttämällä ainakin osittain alkuperäisestä osasta peräisin olevaa materiaalia ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta edellyttäen, että osan alkuperäinen malli ja rakenne ovat muutoksen jälkeen tunnistettavissa. Tarvittaessa alkuperäisen osan rakenteesta ja mallista on esitettävä luotettava selvitys.

3. Ajoneuvon kulutusosien ja yksittäisten kriittisten osien vaihtaminen ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta eikä vaikuta kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.

6 §
Selvitys osien alkuperästä

1. Korjatun ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, myös esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava.

2. Rakennetun ajoneuvon kokoamisessa käytettyjen osien alkuperästä on samoin esitettävä luotettava selvitys. Selvitys on annettava vähintään tämän asetuksen liitteen mukaisen jaotuksen tarkkuudella.

3. Osien alkuperää koskeva selvitys tehdään Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, johon liitetään selvitykset osien alkuperästä. Rekisteröinti- tai muutoskatsastusta hakevan sekä, jos hakija on eri kuin ajoneuvon omistaja tai haltija, myös omistajan tai haltijan, tulee vahvistaa osaluettelo allekirjoituksellaan. Osaluettelon laatimiseksi tarvittavien tietojen hankkimisesta vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.

8 §
Rekisteriin merkitseminen

3. Rakennettu ajoneuvo merkitään rekisteriin omavalmiste-merkkisenä tai rekisteriin ilmoittajan erikseen ajoneuvolle ilmoittamana omamerkkisenä ja omatekoisena ajoneuvomallina. Rekisteröintitodistuksen huomautuksia ja erikoisehtoja -kohtaan merkitään tieto, minkä merkkisistä ajoneuvoista pääosa rakennetun ajoneuvon osista on peräisin. Jos rakennetun ajoneuvon osista enemmän kuin 50 prosenttia on peräisin tietynmerkkisestä ajoneuvomallista ja rakennetun ajoneuvon rekisteriin ilmoittajalla on tavaramerkkilain (7/1964) mukainen oikeus ajoneuvon merkin käyttämiseen, rakennettu ajoneuvo saadaan merkitä rekisteriin sen merkkisenä ja mallisena tai mallin muunnoksena, millaisesta ajoneuvomallista enemmän kuin 50 prosenttia ajoneuvon osista on peräisin. Rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään rakennetun ajoneuvon ensirekisteröintipäivä. Käytettynä maahan tuodun rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään kuitenkin ajoneuvon valmistumisajankohta tai, jos tätä ei voida rekisteröintiasiakirjoista luotettavasti selvittää, ensirekisteröinti- tai käyttöönottoajankohta ulkomailla. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään huomautus "RAKENNETTU AJONEUVO" tai "RAKENNETTU JA MUUTETTU AJONEUVO".Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ajoneuvoon, johon on ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa todettuja ja rekisteröintitodistukseen kirjattuja muutoksia, sovelletaan asetuksen voimaantullessa voimassa olleita laskentataulukoita ajoneuvon seuraavaan muutoskatsastukseen saakka. Ajoneuvo voidaan esittää muutoskatsastukseen myös pelkästään uusien prosenttien määrittämiseksi. Kuitenkin 6 §:n velvoitetta osien alkuperän selvittämisestä ja osaluettelon vahvistamisesta allekirjoituksella sovelletaan vain asetuksen voimaantulon jälkeen katsastukseen esitettyihin uusiin muutoksiin.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.