1084/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 21 ja 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 §:n 3 momentti ja 25 §:n d kohta, sellaisena kuin niistä on 25 §:n d kohta asetuksessa 790/2005, sekä

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1119/2003, siitä mainitulla asetuksella kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti ja pykälään uusi 6 momentti, seuraavasti:

21 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytettynä ulkomailta tuotu, aiemmin rekisterissä ollut ajoneuvo, katsotaan osoitukseksi ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta:

a) vaatimustenmukaisuustodistus;

b) toisesta ETA-valtiosta tai Ahvenanmaan maakunnasta maahantuodun EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon osalta, ajoneuvon tyyppihyväksyntänumero ja aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus; taikka

c) toisesta ETA-valtiosta tai Ahvenanmaan maakunnasta yksittäiskappaleena tuodun, aiemmin rekisterissä olleen M1-, N1- tai L-luokan ajoneuvon osalta, ajoneuvon aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus sekä muu selvitys vaatimustenmukaisuudesta siltä osin kuin vaatimustenmukaisuus ei käy ilmi rekisteröintitodistuksesta.

4. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteriin merkittävät tiedot tarkastetaan vain siltä osin kuin ne eivät käy ilmi momentissa mainituista todistuksista.


6. Jos ajoneuvoa on muutettu ennen sen rekisteröintiä Suomeen, 3 momenttia ei sovelleta muutoksiin. Muutoksiin sovelletaan muutoskatsastusta koskevan 4 luvun säännöksiä.

25 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

Ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi tai vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan seuraavia muutoksia vähäisemmät muutokset:


d) ajoneuvon henkilöpaikkaluvun muutos; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ennen 17 päivää kesäkuuta 2003 käyttöön otetun L3e-luokan ajoneuvon istuinpaikkaluvun muutos sekä umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin varustaminen lapsen kuljettamiseen tarkoitetulla istuimella;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Ministeri
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.