1076/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja Ilmailuhallinnosta 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1248/2005) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensiksi mainittu on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat oheisessa liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset suoritteet, joista Ilmailuhallinto perii oheisessa liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset maksut.

Milloin suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan pyynnöstä ulkomailla, peritään 1 momentissa tarkoitetun maksun lisäksi korvauksena matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset.

3 §
Eräät omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Lentotoimintaan, koulutustoimintaan, lennonvarmistukseen, lentopaikkoihin, lentoesteisiin, ilma-alusten huoltoon, tyyppi- tai muutostyöhyväksyntään taikka ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvonta- ja tarkastustoiminnasta, joka perustuu toimeksiantoon tai Ilmailuhallintoa sitovaan sopimukseen, peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. Suoritteesta perittävän maksun vähimmäismäärä on kuitenkin 150 euroa.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmailuhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) painotuotteet ja muu tietoaineisto lukuun ottamatta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

2) valokopiot, telekopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset;

3) toimeksiantoon perustuvat muut Ilmailuhallinnon suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ilmailuhallinto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Maksuttomat tai alle omakustannushinnan tuotettavat suoritteet

Maksuttomia ovat;

1) liitteenä olevassa maksutaulukossa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain 4 luvussa tarkoitetut asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) ilmailulain 73―75 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilmailulain 11 luvussa ja yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 tarkoitetut siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät hyväksynnät ja kulkuoikeudet;

5) tarkastuslentäjän ja ilmailulääkärin valtuudet;

6) lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut painotuotteet ja tietoaineisto.

Laajasta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

6 §
Ennakkomaksut

Lupaa tai hyväksyntää koskevaa hakemusta jättäessään hakijan on maksettava etukäteen 50 prosenttia siitä maksusta, mikä hakijalta peritään luvasta tai hyväksynnästä. Etukäteen suoritettava maksu ei koske lupaa tai hyväksyntää, josta perittävä maksu on alle 10 000 euroa. Etukäteen suoritettavan maksun ylittävä osuus peritään, kun päätös toimitetaan hakijalle.

Jos 1 momentissa tarkoitettu hakemus peruutetaan tai jätetään täydentämättä taikka johtaa kielteiseen päätökseen, hakijalle palautetaan etukäteen maksetusta maksusta se osuus, joka ylittää hakemuksen hyväksi tehdyn työmäärän.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta Ilmailulaitoksen tai Ilmailuhallinnon päätöksestä on peritty.

7 §
Erityiset säännökset toimiluvista ja hyväksynnöistä perittävistä maksuista

Milloin lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu maksu jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta.

Tätä säännöstä ei sovelleta kertaluontoiseksi tarkoitettuun lupaan tai hyväksyntään.

8 §
Maksusta vapauttaminen

Ilmailuhallinto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä Ilmailuhallinnolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Mikael Nyberg

Liite

Maksutaulukko

maksu vuosimaksu
1. Lentotoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät
1.1 Liikennelupa (OL)
Lentokoneet MTOW enintään 5700 kg 1 500 1 000
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 25000 kg 3 000 2 000
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg 6 000 4 000
1.2 Lentotoimintalupa (JAR-OPS:n mukainen AOC) sisältäen yrityksen OM- ja QM-hyväksynnät (esimerkiksi minimivarusteluettelo) ja OM/QM -muutosten hyväksynnät
Luvassa 1–10 ilma-alusta
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg 3 000 2 000
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 7 500 5 000
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 15 000 10 000
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175 kg 22 500 15 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 30 000 20 000
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 37 500 25 000
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 42 000 28 000
Luvassa 11–50 ilma-alusta
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg 6 000 4 000
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 15 000 10 000
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 30 000 20 000
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175kg 45 000 30 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 60 000 40 000
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 75 000 50 000
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 84 000 56 000
Luvassa yli 50 ilma-alusta
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg 12 000 8 000
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 30 000 20 000
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 60 000 40 000
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175 kg 90 000 60 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 120 000 80 000
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 150 000 100 000
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 168 000 112 000
1.3 Kansallinen lentotoimintalupa (OPS M3-1:n mukainen AOC) sekä lentotyölupa (ilmailulaki 76 § ja OPS M1-23) sisältäen yritykseltä vaadittavan ohjeistuksen (esimerkiksi minimivarusteluettelo) ja ohjeistuksen muutosten hyväksynnät
Luvassa 1-10 ilma-alusta
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg; lisäksi kaikki ilmalaivat ja kuumailmapallot 750 500
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 1 500 1 000
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 2 500 1 500
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175 kg 5 000 3 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 7 500 4 500
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 10 000 6 500
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 12 500 8 500
Luvassa yli 10 ilma-alusta
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg; lisäksi kaikki ilmalaivat ja kuumailmapallot 1 500 1 000
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 3 000 2 000
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 5 000 3 000
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175 kg 10 000 6 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 15 000 9 000
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 20 000 13 000
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 25 000 17 000
1.4 Lentotoimintaluvan tai lentotyöluvan muuttaminen (ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevien tietojen poistaminen on maksutonta)
Lentokoneet MTOW enintään 1000 kg; lisäksi kaikki ilmalaivat ja kuumailmapallot 250
Lentokoneet MTOW yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit enintään 1000 kg 300
Lentokoneet MTOW yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg 500
Lentokoneet MTOW yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit yli 3175 kg 1 000
Lentokoneet MTOW yli 12000 kg ja enintään 25000 kg 1 500
Lentokoneet MTOW yli 25000 kg ja enintään 50000 kg 2 000
Lentokoneet MTOW yli 50000 kg 2 500
1.5 JAR-OPS-vaatimusten mukaiset hyväksynnät erillisinä (myönnettäessä AOC:n haltijalle ensimmäisen kerran kunkin ilma-alustyypin kohdalla)
LVTO (RVR/Vis<150 m), CAT II, IIIA, IIIB, IIIC [1] 2 600
RVSM [1] 2 600
MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP [1] 2 600
Jyrkkä lähestyminen 2 600
ETOPS [1] 2 600
HEMS [1] 5 200
Vaarallisten aineiden kuljetuslupa [1] 2 600
Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin hyväksyntä [1][2] 5 200
Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja
oikeus antaa pätevyystodistuksia 5 200
Leasing-hyväksyntä (ilma-aluksen vuokraus AOC:n haltijoiden välillä) [3]
a) vuokraus miehistöineen (wet lease) 400
b) vuokraus ilman miehistöä (dry lease) 800
Muut JAR-OPS -vaatimusten mukaiset luvat ja hyväksynnät 800
[1] Merkitään lentotoimintalupaan
[2] Kun AOC:hen liitetään ensimmäinen tässä kohdassa tarkoitetun tyyppinen ilma-alus, peritään uuden ilma-alustyypin edellyttämän maksun lisäksi maksut kaikista siinä yhteydessä myönnetyistä uusista erityishyväksynnöistä; seuraavien samantyyppisten ilma-alusten AOC:hen liittämisen yhteydessä erityishyväksyntämaksuja ei peritä. Jos AOC:hen aiemmin liitetylle ilma-alustyypille myönnetään uusi erityishyväksyntä ensimmäisen kerran, erityishyväksynnästä peritään maksu
[3] Tapauksissa, joissa sekä vuokralle ottajalla että vuokralle antajalla on Ilmailuhallinnon myöntämä AOC, maksu peritään ainoastaan vuokralle ottajalta.
1.6 Kansallisten OPS -määräysten mukaiset hyväksynnät
Lupa käyttää 1-moottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä/IMC:ssä muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan 5 200
Vaarallisten aineiden kuljetuslupa 1 300
Aluesuunnistuslaitteen käytön hyväksyntä 1 300
RVSM -hyväksyntä 1 300
Minimivarusteluettelon hyväksyminen muulle kuin lentotoimintaluvan tai lentotyöluvan haltijalle (vain yksityiskäytössä oleva ilma-alus)
MTOW enintään 5700 kg 1 000
MTOW yli 5700 kg 1 500
Lentonäytös- tai –kilpailulupa 300
Näytöslentäjän hyväksyminen 100
Muut OPS -määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät 500
1.7 Muut hyväksynnät ja suoritteet
Lentosimulaattorin hyväksyminen (JAR-STD ja TRG M1-12) 27 000 16 000
Lennonharjoittelulaitteen hyväksyminen (JAR-STD ja TRG M1-12) 5 000 2 500
Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä, maksu/hakemus 500
Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan 50
Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi); normaalin virastoajan ulkopuolella hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen välittömästä käsittelystä, maksu/hakemus 600
Muut kuin edellä olevissa kohdissa mainittuihin hyväksyntöihin liittyvät käsikirjamuutosten hyväksynnät (esimerkiksi yksityiskäytössä olevan ilma-aluksen minimivarusteluettelo) 500
Huom. 1: Edellä mainitut lentotoiminta- ja lentotyölupamaksut määräytyvät luvassa olevan raskaimman ilma-alusluokan mukaan. Kuitenkin lupamuutoksen maksu määräytyy ainoastaan muutoksen kohteina olleista ilma-aluksista raskaimman mukaan.
Huom. 2: Vuosimaksu sisältää luvan tai hyväksynnän uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan.
Huom. 3: Vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun koneiden lukumäärä ylittää raja-arvon. Jos koneiden lukumäärä laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
2. Koulutustoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät
2.1 FTO-hyväksyntä (JAR-FCL FTO Approval)
Hyväksyntä sisältäen OM:n, TM:n, QM:n sekä yhden kurssin ja toimipaikan hyväksynnän 4 500 1 000
- liittyvien lisäkurssien (ositetut kurssit) maksu/kurssi 450 100
- liittyvien lisäkurssien (yhdistetyt kurssit) maksu/kurssi 900 100
- lisämaksu ilma-alusten tyyppikurssista, lentokoneet MTOW yli 5700 kg/ monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi 1 000 1 000
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/ lisätoimipaikka 1 500 500
2.2. TRTO-hyväksyntä (JAR-FCL TRTO Approval)
Hyväksyntä sisältäen OM:n, TM:n, QM:n sekä yhden kurssin ja toimipaikan hyväksynnän 3 000 1 000
- liittyvien lisäkurssien maksu/ kurssi 450 100
lisämaksu ilma-alusten tyyppikurssista lentokoneet MTOW yli 5700 kg/ monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi 1 000 1 000
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/ lisätoimipaikka 1 500 500
2.3 TR-ja CR-kurssihyväksyntä
Hyväksyntä sisältäen yhden kurssin koulutusohjeiden, koulutusohjelman ja yhden toimipaikan hyväksynnän 1500
- lisämaksu tyyppikurssista, lentokoneet MTOW yli 5 700 kg / monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi 1500
- lisämaksu koulutuksen laajuuden perusteella, maksu/koulutettava 50
- koulutettavan lisäys hyväksytylle kurssille, maksu/ koulutettava 50
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/ lisätoimipaikka 500
2.4 Kansallinen koulutuslupa
Vain teoria- tai vain lentokoulutus sisältäen yhden kurssin ja toimipaikan 100 100
Teoria- ja lentokoulutus sisältäen yhden kurssin ja toimipaikan 200 150
- lisämaksu/ lupakirjaan liitettävä tai siihen merkittävään kelpuutuksen johtava kurssi 50 50
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/ lisätoimipaikka 100 100
2.5 Lupien ja käsikirjojen (OM, TM ja QM) muutosten käsittely
Käsikirjan muutos, maksu/ muutoksen hallinnointilomake 500
Kansalliseen koulutuslupaan liittyvien ohjeiden tai koulutusohjelman muutos, maksu / hakemus 50
2.6 Hyväksyntätodistuksen tai koulutusluvan muutokset
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen liitettävä ositettu kurssi 450
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen liitettävä yhdistetty kurssi 900
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä toimipaikka 1500
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä lentokone MTOW enintään 5700 kg tai yksimoottorinen helikopteri, maksu/ lisättävä ilma-alus 500
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä lentokone MTOW yli 5700 kg tai monimoottorinen helikopteri, maksu/ lisättävä ilma-alus 1 000
Kansalliseen koulutuslupaan lisättävä kurssi 50
Kansalliseen koulutuslupaan lisättävä toimipaikka 100
Vastuuhenkilön muutos tai lisäys (FCL tai TRG- lupa) 100
Maakoulutuslaitteen lisäys (FCL tai TRG-lupa) 100
2.7 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntä
Peruskoulutusorganisaatio sisältäen TM:n ja yhden kurssin koulutusohjeiden, koulutusohjelman sekä yhden toimipaikan hyväksynnän 4 500 3 000
Kelpuutuskoulutusorganisaatio tai siihen rinnastettava hyväksyntä sisältäen yhden kurssin ja toimipaikan hyväksynnän 3 000 1 500
Hyväksynnän vaativa kurssi, maksu/ kurssi 1 500 1 500
2.8 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntään liittyvät muutokset
Käsikirjan (TM) muutos, maksu/ muutoksen hallinnointilomake 500
Koulutusohjelman muutos, maksu/ muutoskäsittely 500
2.9 Osa 147 koulutusorganisaation toimilupa
Toimilupa peruskoulutukseen sisältäen MTOE:n, yhden lupakirjaluokan ja yhden toimipaikan hyväksynnän 3 500 1 500
Toimilupa tyyppikoulutukseen sisältäen MTOE:n, yhden tyyppikurssin ja yhden toimipaikan hyväksynnän 2 500 1 500
2.10 Osa 147/66-koulutusorganisaation toimiluvan muuttaminen
Käsikirjan (MTOE) muutos, maksu/ muutoksen hallinnointilomake 500
Kurssihyväksynnän muutos, maksu/ muutoksen hallinnointilomake 300
- koulutusluokan lisäys peruskoulutustoimilupaan 2500
- kurssin lisäys tyyppikoulutustoimilupaan 2500
2.11 Osa 66/TR-kurssihyväksyntä
- lentokoneet MTOW enintään 5700 kg tai yksimoottoriset helikopterit 600
- lentokoneet MTOW yli 5700 kg tai monimoottoriset helikopterit 1 000
2.12 Kansallinen koulutuslupa rullauskelpuutusta varten 400 200
2.13 Kansallisten kelpoisuuksien muuntaminen Osa 66-lupakirjaksi
Muuntoraportin hyväksyminen 1200
Koehyvitysraportin hyväksyminen 1500
2.14 Poikkeuslupahakemusten käsittely
Poikkeamahakemuksen käsittely, JAR-FCL-vaatimukset ja ANS-määräykset, maksu/ hakemus 500
Poikkeamahakemuksen käsittely, kansalliset määräykset, maksu/ hakemus 100
Huom. 4: Vuosimaksu sisältää luvan tai hyväksynnän jatkamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan.
3. Teoria- ja lentokokeet
3.1 Teoriakoemaksut
Muut kuin PPL, maksu/ osakoe 26
PPL, maksu/osakoe 10
Toimintaorganisaation vastuuhenkilö 30
3.2 Lentokoe- tai tarkastuslentomaksut
Lentokoe tai tarkastuslento 300
Lisämaksu useamman kuin yhden lentokokeen/ tarkastuslennon suorittamisesta yhdistettynä 150
Hylätyn lentokokeen tai tarkastuslennon uusinta 150
4. Lupakirjat ja kelpuutukset
4.1 Ammattilupakirjat
Liikennelentäjän (ATPL) lupakirja 250
Ansiolentäjän (CPL) lupakirja sisältäen mahdolliset SE/ME/IR-kelpuutukset 250
MP-TR- tai TRI-kelpuutuksen lisääminen 250
Muun kelpuutuksen lisääminen 100
Lennonjohtajan lupakirja 250
Lennontiedottajan kelpoisuustodistus 150
Kelpuutuksen lisääminen lennonjohtajan lupakirjaan 250
Kelpuutuksen lisääminen lennontiedottajan kelpoisuustodistukseen 150
Huoltohenkilöstön kansallinen lupakirja 250
Huoltohenkilöstön Osa 66-lupakirja 250
Uusi kelpuutus huoltohenkilöstön lupakirjaan 100
Lupakirjan vahvistaminen (validation of license) 250
Oikeus tai valtuutus kouluttajaksi (MCCI, SFI, STI) 250
Kelpuutukseen liittyvän rajoituksen poistaminen 100
4.2 Muut lupakirjat
PPL, GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL 100
Lento-oppilaan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 30
RT-kelpuutuksen myöntäminen ilman olemassa olevaa lupakirjaa 50
Kelpuutuksen lisääminen 50
Kelpuutukseen liittyvän rajoituksen poistaminen 50
4.3 Lääketieteellinen kelpoisuustodistus 50
4.4 Vanhentuneen kelpuutuksen uusiminen lupakirjan voimassaolojaksoa muuttamatta 50
4.5 Eräät muut maksut
Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi); hakijan pyynnöstä tapahtuvasta lupakirjaa tai lääketieteellistä kelpoisuustodistusta koskevasta nopeutetusta käsittelystä, mikäli päätös annetaan viimeistään seuraavan työpäivän aikana siitä, kun hakemus on jätetty 400
Oikeus tai valtuutus toimia lennonopettajien kouluttajana JAR-FCL-vaatimusten mukaisessa toiminnassa (FIFI) 100
Oikeus hinaus- ja metsäpalolentäjäkouluttajaksi 50
Poikkeuslupa-/ hyvityspäätös koskien ammattilupakirjaa, kelpoisuustodistusta, oikeutta tai valtuutusta 200
Poikkeuslupapäätös koskien muuta lupakirjaa, oikeutta tai valtuutusta 100
Lupakirja kadonneen tilalle 50
Lento-oppilaan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja kadonneen tilalle 25
Lääketieteellinen kelpoisuustodistus kadonneen tilalle 25
Miehistökortti (Crew Member Certificate) 100
Todistus lupakirjanhaltijalle voimassa olevista lupakirjoista, kelpuutuksista ja lääketieteellisistä kelpoisuustodistuksista 50
Huom. 5: Lupakirjan uudelleen kirjoittamisesta ja siihen sisältyviä oikeuksia muuttamatta peritään kohtien 4.1 tai 4.2 mukainen uuden hakemuksen käsittelystä/ lupakirjan myöntämisestä perittävä maksu.
Uuden kelpuutuksen lisäämisestä lupakirjaan sen uudelleen kirjoittamisen yhteydessä peritään lisäksi kohtien 4.1 tai 4.2 mukainen kelpuutuksen lisäämiseen kohdistuva maksu.
Vanhentuneen kelpuutuksen uusimisesta lupakirjan uudelleen kirjoittamisen yhteydessä peritään lisäksi kohdan 4.4 mukainen maksu.
Kouluttajaoikeuden tai –valtuutuksen voimassaolon jatkamisesta tai uusimisesta peritään kohdan 4.4 mukainen maksu.
5. Lennonvarmistus, lentopaikat ja lentoesteet
Perusmaksu ilmaliikennepalvelun tuottajalta organisaation käytössä olevan ATS-henkilöstön määrän mukaan
Luokka I 1 - 10 ATS-henkilöä 10 000
Luokka II 11 - 25 ATS-henkilöä 40 000
Luokka III 26 - 50 ATS-henkilöä 80 000
Luokka IV 51 - 75 ATS-henkilöä 130 000
Luokka V 76 -100 ATS-henkilöä 200 000
Luokka VI 101 -150 ATS-henkilöä 350 000
Luokka VII 151 - 200 ATS-henkilöä 500 000
Luokka VIII yli 200 ATS-henkilöä 700 000
Ilmaliikennepalveluyksikön kokoon perustuva valvontamaksu
Maksu/10 vuosityöntekijää 2 200
Palveluntuottajalle myönnettävä poikkeuslupa, maksu/hakemus 300
Lentomittausorganisaation valvontamaksu 6 000
Muun lennonvarmistuspalvelujen tuottajan valvontamaksu 6 000
Lentoasemien valvontamaksut
Lentoasema, 2xCAT II 60 000
Lentoasema, CAT II 30 000
Lentoasema, CAT I 12 000
Lentoasema, ei-tarkkuus 6 000
Lentoasemaa koskevat luvat ja hyväksynnät
Hyväksyntä ensimmäisen kerran 3 500
Kiitotien tai jatkeen rakennuslupa 2 500
Poikkeamalupa 1 500
Muu lupa 1 500
Muun lentopaikan valvontamaksu 100
Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät
Rakennuslupa 600
Pitolupa 600
Poikkeamalupa 400
Muu lupa 400
Lentoestelupa 150
Hakemuksesta tapahtuva ilmailun tai ilmailulle vaaraa aiheuttavan toiminnan kieltäminen tai rajoittaminen, maksu/hakemus 250
Lupa lentää kielto- tai rajoitusalueella, maksu/hakemus 150
6. Ilma-alukset ja ilmailuvälineet
6.1. Ilma-alusten huolto
I ) Osa M luku G -toimilupa
1. Toimilupaan merkitystä kustakin huolto-ohjelmasta peritään kyseisen ilma-alustyypin suurimman sallitun lentoonlähtömassan tai moottoreiden lukumäärän mukainen vuosittainen maksu seuraavasti:
Ilma-aluksen maksuluokka ensimaksu/vuosimaksu
Lentokoneet MTOW enintään 2000 kg 700
Lentokoneet MTOW 2001 – 5700 kg 2 000
Lentokoneet MTOW 5701 – 20000 kg 4 400
Lentokoneet MTOW 20001 - 35000 kg 6 200
Lentokoneet MTOW 35001 – 55000 kg 8 000
Lentokoneet MTOW 55001 – 100000 kg 9 800
Lentokoneet MTOW 100001 – 200000 kg 13 300
Lentokoneet MTOW 200001 – 300000 kg 15 100
Lentokoneet MTOW 300001 – 400000 kg 16 900
Lentokoneet MTOW 400001 – 500000 kg 18 700
Lentokoneet MTOW 500001 – 600000 kg 20 500
Helikopterit MTOW yli 5700 kg tai monimoottoriset 4 400
Helikopterit MTOW enintään 5700 kg ja yksimoottoriset 2 000
2. Toimilupaan merkitystä luvasta lentokelpoisuuden tarkastamiseksi peritään kustakin ensimmäisestä hyväksynnästä ensihyväksyntämaksu ja sen jälkeen vuosittain valvontamaksu ilma-alustyypin suurimman sallitun lentoonlähtömassan tai moottoreiden lukumäärän mukaan seuraavasti:
Ilma-aluksen maksuluokka ensimaksu/vuosimaksu
Lentokoneet MTOW enintään 2000 kg 400
Lentokoneet MTOW 2001 - 5700 kg 900
Lentokoneet MTOW 5701 - 20000 kg 1 300
Lentokoneet MTOW 20001 - 35000 kg 1 700
Lentokoneet MTOW 35001 - 55000 kg 2 200
Lentokoneet MTOW 55001 - 100000 kg 2 700
Lentokoneet MTOW 100001 - 200000 kg 3 200
Lentokoneet MTOW 200001 - 300000 kg 3 600
Lentokoneet MTOW 300001 - 400000 kg 4 000
Lentokoneet MTOW 400001 - 500000 kg 4 400
Lentokoneet MTOW 500001 - 600000 kg 4 900
Helikopterit MTOW yli 5700 kg tai monimoottoriset 1 300
Helikopterit MTOW enintään 5700 kg ja yksimoottoriset 900
3. Toimilupaan merkitty laatujärjestelmässä toimiva organisaatiohyväksyntä, maksu/jokainen ensimmäinen hyväksyntä ja vuotuinen valvontamaksu/hyväksyntämerkintä 1 300
II ) Osa 145 –toimilupa
a) huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille luokka ensimaksu/vuosimaksu
A2-lentokoneet MTOW enintään 5700 kg 1 000
A1-lentokoneet MTOW 5701 - 20000 kg 2 300
A1-lentokoneet MTOW 20001 - 35000 kg 3 200
A1-lentokoneet MTOW 35001 - 55000 kg 4 100
A1-lentokoneet MTOW 55001 - 100000 kg 5 000
A1-lentokoneet MTOW 100001 - 200000 kg 5 900
A1-lentokoneet MTOW 200001 - 300000 kg 6 800
A1-lentokoneet MTOW 300001 - 400000 kg 7 700
A1-lentokoneet MTOW 400001 - 500000 kg 8 600
A1-lentokoneet MTOW 500001 -600000 kg 9 500
A3-helikopterit MTOW yli 3175 kg tai monimoottoriset 2 300
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOW enintään 3175 kg 1 000
A4-ilma-alukset, muut ilma-alukset 600
Huom. 6: Maksu peritään kustakin painorajaryhmästä, jos siihen kuuluvia ilma-alustyyppejä on merkitty toimilupaan.
b) huollot moottorit (B-oikeudet) luokka ensimaksu/vuosimaksu
B1-turbiinimoottori 3 500
B2-mäntämoottori 1 300
B3-APU-voimalaite 3 500
Huom. 7: Maksu peritään kustakin voimalaiteluokasta, jos siihen kuuluvia voimalaitetyyppejä on merkitty toimilupaan.
c) huollot, muut osat ja laitteet kuin kokonaiset moottorit tai APU (C-oikeudet) luokka ensimaksu/vuosimaksu
C1-C20 muut osat ja laitteet kuin täydelliset moottorit tai APU, ensi- ja vuosimaksu/kpl 300
Huom. 8: Maksu peritään kustakin toimilupaan merkitystä laiteluokasta
d) erikoistyöt (D-oikeudet) 1 300
III ) Osa M luku F -toimilupa
a) huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille luokka ensimaksu /vuosimaksu
A2-lentokoneet MTOW enintään 5700 kg 1 000
A2-lentokoneet MTOW enintään 2000 kg 800
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOW yli 3175 kg 1 200
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOW enintään 3175 kg 1 000
A4-ilma-alukset muut ilma-alukset 600
Huom. 9: Maksu peritään kustakin painorajaryhmästä, jos siihen kuuluvia ilma-alustyyppejä on merkitty toimilupaan.
b) huollot moottorit (B-oikeudet)
luokka ensimaksu/vuosimaksu
B1-turbiinimoottori 3 500
B2-mäntämoottori 1 300
B3-APU-voimalaite 3 500
Huom. 10: Maksu peritään kustakin voimalaiteluokasta, jos siihen kuuluvia voimalaitetyyppejä on merkitty toimilupaan.
c) huollot muut osat ja laitteet kuin kokonaiset moottorit tai APU (C-oikeudet) luokka ensimaksu/vuosimaksu
C1-C20 muut osat ja laitteet kuin täydelliset moottorit tai APU, ensi- ja vuosimaksu/kpl 390
Huom. 11: Maksu peritään kustakin toimilupaan merkitystä laiteluokasta.
d) erikoistyöt (D-oikeudet) 1 300
Huom. 12: Kohdissa II ja III tarkoitettuihin toimilupiin (Osa 145-toimilupa ja Osa M luku F-toimilupa) lisättävistä oikeuksista peritään ensimaksun suuruinen maksu.
Huom. 13: Jokaisesta kohdissa II ja III tarkoitetun toimiluvan haltijan sivutoimipaikasta peritään maksu, joka on suuruudeltaan 25 prosenttia kyseisen toimipaikan oikeuksiin perustuvasta maksusta.Mikäli sivutoimipaikalla on ainoastaan linjahuolto-oikeudet, on maksun suuruus 10 prosenttia kyseisen toimipaikan oikeuksiin perustuvasta maksusta.
IV ) Kansalliset toimiluvat maksu/suorite
AIR M13-1:n mukainen ilma-aluskorjaamon toimilupa 5 000
Lisäys AIR M13-1:n mukaisen toimiluvan hyväksynnän laajuuteen 390
AIR M13-2:n mukainen huoltoyrityksen toimilupa 1 100
Lisäys AIR M13-2:n mukaisen toimiluvan hyväksynnän laajuuteen 150
V ) Muut ilma-alusten huoltoon liittyvät maksut maksu/suorite
Yksittäinen ilma-aluksen tai laitteen huoltolupa ja hyväksyntä 100
Huom. 14: Yksittäisen huolto-ohjelman hyväksynnästä, joka ei sisälly G-toimilupaan, peritään maksu, joka määräytyy Osa M luku G-toimilupaa koskevan I) 1. kohdan mukaan.
6.2 Lentokelpoisuuden valvonta
a) ilma-alukset, joiden lentokelpoisuuden valvonnassa Suomen Ilmailuliitto ry avustaa Ilmailuhallintoa
ensimmäinen LK-todistus / ensimmäinen lupa ilmailuun vuosimaksu
Perusmaksu 65
b) ilma-alukset, MTOW enintään 2000 kg
Perusmaksu 65 33
Lisäveloitus jokaista MTOW:n täyttä 100 kg kohden 26 13
c) ilma-alukset, MTOW 2001 – 5700 kg
Perusmaksu 650 325
Lisäveloitus jokaista MTOW:n täyttä 100 kg kohden 26 13
d) ilma-alukset, MTOW yli 5700 kg
Perusmaksu 1 625 975
Lisäveloitus jokaista MTOW:n täyttä 1000 kg kohden 98 46
Muut lentokelpoisuusmaksut maksu
Lentokelpoisuuden tarkastus a kohdan ilma-aluksille 100
Lentokelpoisuuden tarkastus b kohdanilma-aluksille 300
Lentokelpoisuuden tarkastus c kohdan ilma-aluksille 600
Lentokelpoisuuden tarkastus d kohdan ilma-aluksille 1 200
Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen 100
Tarkastus Export Certificate:a varten, a kohdan ilma-aluksille 100
Tarkastus Export Certificate:a varten, b kohdan ilma-aluksille 300
Tarkastus Export Certificate:a varten, c kohdan ilma-aluksille 600
Tarkastus Export Certificate:a varten, d kohdan ilma-aluksille 1 200
Lentokelpoisuustodistus kadonneen tilalle 50
Huom. 15 EU-alueen ulkopuolelta maahan tuotavan ilma-aluksen tarkastuksesta EASA AMC M.A:904(a)2:n mukaisesti peritään välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset.
Huom. 16 Kun ilma-alukselle myönnetään uudelleen rekisteröinnin yhteydessä uusi lentokelpoisuustodistus, peritään vastaava maksu kuin uutta lentokelpoisuustodistusta myönnettäessä.
Huom. 17 Väliaikainen lupa ilmailuun on maksuton.
ensitarkastus/vuosimaksu
6.3. Tuotanto-organisaation toimilupa (POA) 16 500
6.4 Poikkeamat
Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/hakemus 300
7. Ilma-alusrekisteri maksu
Rekisteröimistodistus 150
Rekisteröimistodistus omistajan nimenmuutoksen vuoksi 60
Väliaikainen rekisteröimistodistus 60
Rekisteröimistodistus kadonneen tilalle 50
Kiinnityksen vahvistaminen 100
Kiinnityksen uudistaminen ja kuolettaminen 60
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 60
Rasitustodistus tai muu rekisteritietoja koskeva todistus taikka ote ilma-alusrekisteristä 60
Ilma-alusrekisterin vuotuinen ylläpitomaksu rekisteriin merkitystä ilma-aluksesta 60
Huom. 18 Ilma-alusrekisterin vuotuista ylläpitomaksua ei peritä siltä vuodelta, jolloin ilma-alus ensimmäisen kerran merkitään ilma-alusrekisteriin.

Liitteen lisäys

Maksutaulukon lyhenteiden selitykset

AGL Autogiro Pilot Licence autogirolentäjän lupakirja
AOC Air Operator's Certificate lentotoimintalupa
APU Auxiliary Power Unit apuvoimalaite
ATPL Airline Transport Pilot Licence liikennelentäjän lupakirja
ATS Air Traffic Services ilmaliikennepalvelu
BPL Balloon Pilot Licence ilmapallolentäjän lupakirja
B-RNAV Basic Area Navigation perusaluesuunnistus
CAT Category kategoria (toimintaluokka)
CPL Commercial Pilot Licence ansiolentäjän lupakirja
EASA European Aviation Safety Agency Euroopan lentoturvallisuusvirasto
ETOPS Extended Twin-engine Operations pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla
FI Flight Instructor lennonopettaja
FTO Flight Training Organisation lentokoulutusorganisaatio
GPL Glider Pilot Licence purjelentäjän lupakirja
HEMS Helicopter Emergency Medical Service kiireelliset lääkintähelikopterilennot
IMC Instrument Meteorological Conditions mittarisääolosuhteet
JAR Joint Aviation Requirements yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset
JAR-FCL Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset - ohjaamomiehistön lupakirjat
JAR-OPS Joint Aviation Requirements – Operations yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset - lentotoiminta
LVTO Low Visibility Take-Off huonon näkyvyyden lentoonlähtö
MCCI Multi Crew Co-Operation Instructor miehistöyhteistyökouluttaja
MGPL Motor Glider Pilot Licence moottoripurjelentäjän lupakirja
MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimisuunnistustarkkuusvaatimukset
MP Multi-Pilot usean ohjaajan (miehistö)
MTOE Maintenance Training Organisation Exposition huoltokoulutusorganisaation käsikirja
MTOW Maximum Take-Off Weight suurin sallittu lentoonlähtöpaino
OL Operating Licence liikennelupa
OM Operations Manual toimintakäsikirja
POA Production Organisation Approval tuotanto-organisaation hyväksyntä
PPL Private Pilot Licence yksityislentäjän lupakirja
P-RNAV Precision Area Navigation tarkkuusaluesuunnistus
QM Quality Manual laatukäsikirja
RNAV Area Navigation aluesuunnistus
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-lähestyminen
RT-koulutus Radio Telephone Training Radiopuhelinliikenne-koulutus
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum pienennetty korkeusporrastusminimi
SFI Simulator Flight Instructor simulaattorilennonopettaja
STI Synthetic Training Instructor maalaitekouluttaja
TM Training Manual koulutuskäsikirja
TRI Type Rating Instructor tyyppikouluttaja
TRTO Type Rating Training Organisation tyyppikoulutusorganisaatio
UPL Ultralight Pilot Licence ultrakevytlentäjän lupakirja
VFR Visual Flight Rules näkölentosäännöt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.