1054/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 7 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1010/2005) 3 § ja liite seuraavasti:

3 §
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 1,30 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

M A K S U T A U L U K K O
MAKSUASETUKSEN 2 §
1. Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä
1.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppihyväksyntä tai hyväksynnän laajennus 450 euroa
1.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppihyväksyntä 350 euroa
1.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi) 500 euroa
1.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/versio) 250 euroa
1.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus (hinta/laajennus) 375 euroa
1.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus (hinta/versio) 250 euroa
1.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus (hinta/siirrettävä versio) 15 euroa
1.8 Muu tyyppihyväksyntätyö (hinta/työpv) 725 euroa/työpv
tai 100 euroa/h
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
1.9 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään (hinta/hakemus eli perusmaksu) 5 euroa
1.10 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään (hinta/versio) 80 euroa
1.11 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (perusmaksu) 60 euroa
1.12 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (hinta/versio) 20 euroa
1.13 Muu selvitys- ja tietojen korjaustyö (hinta/h) 100 euroa
1.14 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta 725 euroa/työpv
tai 100 euroa/h
1.15 Hyväksynnän peruuttaminen 60 euroa
1.16 Ajoneuvomallin kansallinen tyyppihyväksyntä 625 euroa
1.17 Mallisarjan seuraavien mallien kansallinen tyyppihyväksyntä 310 euroa
1.18 Tyyppirekisteriote 80 euroa
1.19 Tyyppitietoihin ohjelma-ajon avulla tehty muutos 350 euroa
2. Ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset
2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa 340 euroa
2.2 Lupatietoihin tehty korjaus 60 euroa
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava 60 euroa
2.4 Luvan myöntäminen ADR–katsastuksia varten 25 euroa
3. Liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet
3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa 100 euroa
3.2 Takaisinkutsukampanjan muistutuskirje/kpl 5 euroa
4. Autokiinnityssuoritteet
4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen 125 euroa
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös 75 euroa
4.3 Rasitustodistus 40 euroa
4.4 Yritysrasitustodistus
- yrityskiinnitystietojen tiedustelemisesta Patentti- ja rekisterihallituksesta peritään sen maksupäätöksessään vahvistama maksu
5. Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet
5.1 Rekisteröintipalvelut
a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus 10,70 euroa
b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus 15 euroa
c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu 45 euroa
d) Teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus (hinta/ajoneuvo) 10,70 euroa
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut
a) Ennakkoilmoitus 3 euroa
b) Ennakkoilmoitustodistuksen uusintatulostus 10 euroa
c) Vientirekisteröinti 50 euroa
d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto 10,70 euroa
e) Siirtolupa 15 euroa
f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus 30 euroa
g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus 23 euroa
h) Diplomaattiautojen rekisteröinti 10,70 euroa
5.3 Rekisterikilvet
a) Ajoneuvon rekisterikilpi 6,50 euroa
b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi 8,50 euroa
c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä
valmistettu rekisterikilpi 8,50 euroa
d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä 25 euroa
e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi 6,50 euroa
6. Ajokorttisuoritteet
6.1 Ajokortti 13,50 euroa
6.2 Lyhytaikainen ajokortti 13,50 euroa
6.3 Väliaikainen ajokortti 8 euroa
7. Kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset
7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös 200 euroa
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen 70 euroa
7.3 Teoriakoe 17 euroa
7.4 Suullinen teoriakoe 34 euroa
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- ajoneuvolla 36 euroa
7.6 Ajokoe BE-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 50 euroa
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe 15 euroa
7.8 E-luokan käsittelykoe 25 euroa
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 32 euroa
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus 60 euroa
- kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
7.11 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä 55 euroa
8. Vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset
8.1 ADR-koulutuslupa 70 euroa
8.2 ADR-ajolupakoe 28 euroa
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai kaksoiskappale 36 euroa
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle 190 euroa
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle 230 euroa
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen aineryhmään 42 euroa/aineryhmä
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale 25 euroa
9. Todistukset
9.1 Todistus maksetusta verosta 6 euroa
- lähetysmaksu 2,50 euroa
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus 10,70 euroa
9.3 CEMT-todistusmaksu 16,50 euroa/todistus
10. Katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet
10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain 170 euroa
10.2 Tutkintomaksu/oppilas 70 euroa
11. Katsastusluvat
11.1 Toimilupahakemuksen tai sivutoimilupahakemuksen käsittely 700 euroa
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta 168 euroa
12. Asiakirjapalvelut
12.1 Tuloste ajoneuvoliikennerekisteristä 6,50 euroa
12.2 Jäljennös arkistotallenteesta 13 euroa
12.3 Kirjallinen ajoneuvoselvitys 28 euroa
13. Piirturikortit
13.1 Kuljettajakortti 108 euroa
13.2 Yrityskortti 108 euroa
13.3 Korjaamokortti 108 euroa
13.4 Valvontakortti 108 euroa
14. Kansainväliset kuljetusluvat
14.1. Kansainväliset kuljetusluvat 23 euroa
15. Liikenneyrittäjäsuoritteet
15.1. Liikenneyrittäjäkoulutus, koulutusluvat 70 euroa
15.2. Liikenneyrittäjäkoe 250 euroa
15.3. Taksiliikenneyrittäjäkoe 220 euroa
15.4. Liikennetraktoriyrittäjäkoe 175 euroa
15.5. Liikenneyrittäjäkoulutus, todistukset 80 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.