1047/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 2 §, 3 §, 7 §, 11 §, 32 §:n 1 momentti ja 33 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 7 §:n 1 momentti asetuksessa 923/2006, sekä

lisätään uusi 11 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat osastot:

1) hallinto-osasto

2) vakuutusosasto

3) terveysosasto

4) perhe- ja sosiaaliosasto

5) talous- ja suunnitteluosasto sekä

6) työsuojeluosasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisinä tulosryhminä kansainvälisten asiain toimisto, viestintäyksikkö, esikuntayksikkö ja valmiusyksikkö.

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisena.

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto toimivat hallinnollisesti hallinto-osaston yhteydessä.

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasiavaltuutetun toimisto toimivat hallinnollisesti perhe- ja sosiaaliosaston yhteydessä.

Osastot voivat jakaantua tulosryhmiin siten kuin osastopäällikkö ministeriön sisäisessä määräyksessä määrää.

3 §
Hallinto-osasto

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja korvausten maksamista sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, toimitilaturvallisuutta, tietohallintoa sekä tietopalvelua siltä osin, kun ne eivät kuulu muille osastoille

3) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta sekä

4) sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden tietojärjestelmää.

7 §
Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa

2) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä toiminnan ja talouden arviointia

3) hallinnonalan talousarvion ja lisätalousarvioiden valmistelua ja toteutumista, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelman valmistelua ja seurantaa sekä ministeriön tilivirastotehtäviä

4) ministeriön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä valtion tilinpäätökseen liittyvää vaikuttavuus- ja tuottavuuskuvausta

5) muita hallinnonalan taloudesta annettavia selvityksiä sekä tarkastustoimintaa koskevia selvityksiä

6) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

7) tasa-arvopolitiikkaa ja muita ministeriölle kuuluvia tasa-arvoasioita

8) etuuksien ja menojen laskentajärjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden tietojärjestelmää lukuun ottamatta

9) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

10) hallinnonalan tietotuotantoa

11) ministeriön säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä

12) Raha-automaattiyhdistystä sekä

13) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

11 §
Esikuntayksikkö

Esikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat strategista suunnittelua, hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa, sosiaaliturvan taloutta ja kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa koskevien tehtävien yhteensovittamista, ministeriön tehtävien yhteensovittamista ja hallinnonalan yhteistyötä, ministeriön säädösvalmistelun kehittämistä sekä kansliapäällikön toimeksiantojen toimeenpanoa.

11 a §
Valmiusyksikkö

Valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan valmiussuunnittelua ja erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä hallinnonalan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua.

32 §
Osastojen ja tulosryhmien kehityskeskustelut ja toimintasuunnitelmat

Vuotuisten toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä kunkin tulosryhmän päällikkö tai muu esimies käy kehityskeskustelut tulosryhmän henkilöstön kanssa. Kansliapäällikkö käy kehityskeskustelut osastopäälliköiden, erillisten tulosryhmien päälliköiden ja muiden suoraan alaisuudessaan olevien virkamiesten kanssa. Osastopäällikkö käy kehityskeskustelut osastonsa tulosryhmien päälliköiden ja muiden suoraan alaisuudessaan olevien virkamiesten kanssa. Kehityskeskustelussa määritellään henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden toteuttamistapa sekä sovitaan raportoinnista ja tulosten arvioinnista. Kehityskeskustelujen yhteydessä käsitellään palkkausjärjestelmään liittyvät arvioinnit.


33 §
Hallinnonalan ohjaus

Talous- ja suunnitteluosasto vastaa lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen tulosohjauksesta yhdessä ministeriön muiden osastojen kanssa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.