1036/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 2005 annetun ympäristöministeriön työjärjestyksen (366/2005) 2 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentti, 22 §:n 7 kohta, 24 §:n 3 kohta, 25 §:n 1 kohta, 34 §:n 3 momentti ja 36 §:n 1 momentti sekä

kumotaan 32 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön alaisten virastojen tulosohjausta. Osastot ja yksiköt huolehtivat ministeriön alaisten virastojen tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Valtion asuntorahaston tulosohjauksesta huolehtii asunto- ja rakennusosaston asumisen tulosalue. Hallintoyksikkö huolehtii tulosohjauksen järjestämisestä.

15 §
Osaston tai yksikön päällikön tehtävät

Osaston tai yksikön päällikkö, jollei jäljempänä toisin säädetä, johtaa osaston tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta sekä huolehtii osaston tai yksikön toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huolehtii, jollei jäljempänä toisin säädetä, osaston tai yksikön henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle tai yksikölle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehitystä osaston tai yksikön toimialalla sekä tekee uudistusehdotuksia.


22 §
Osaston tai yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


7) Työaikapankkimääräyksen ja ylityömääräyksen antamista osaston tai yksikön henkilöstölle.


24 §
Alueidenkäytön osaston päällikön ratkaisuvalta

Alueidenkäytön osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


3) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 6 §:n 2 momentissa, 6 a §:n 2 momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen päätösten antamista osaston toimialalla.


25 §
Ympäristönsuojeluosaston päällikön ratkaisuvalta

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 §:n 2 momentissa, 6 a §:n 2 momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitettujen päätösten antamista osaston toimialalla.


34 §
Nimitystoimivalta

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri nimittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöministeriön kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai yksikön päällikkö.


36 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympäristöministeriö. Edellä mainitut asiat ratkaisee hallintoyksikön henkilöstö- ja hallintopalvelut -tulosryhmän lainsäädäntöneuvos.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.