1015/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ulosottomenettelystä 3 päivänä heinäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2003) 4 luku ja

lisätään asetukseen uusi 4 a luku seuraavasti:

4 luku

Ulosmittaus ja myynti

11 §
Vähimmäiskertymä

Ulosottolain 4 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ulosmittauksen edellytyksenä oleva vähimmäiskertymä on 40 euroa.

12 §
Erottamisetu

Ulosottolain 4 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu erottamisedun suojaama kohtuullinen rahamäärä on 3 000 euroa tai erityisestä syystä enintään 5 000 euroa.

12 a §
Maksukiellon sisältö

Saatavan ja muun oikeuden ulosmittauksesta annettavaan maksukieltoon tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) ulosmitattu saatava tai muu oikeus, jota maksukielto koskee;

2) tarpeelliset tiedot maksukiellon saajasta;

3) tarpeelliset asianhallintatiedot;

4) maksukiellon noudattamisvelvollisuus ja sen rikkomisen seuraukset sekä mahdollinen maksukehotus;

5) maksukiellon voimassaoloaika;

6) maksukiellon päiväys ja numero;

7) ulosottomiehen virkavarojen tilin numero ja maksussa ilmoitettavat yksilöintitiedot;

8) ulosottomiehen yhteystiedot.

Maksukiellon sisällöstä palkan ja muun siihen rinnastetun toistuvaistulon ulosmittauksessa säädetään ulosottolain 4 luvun 56 §:n 1 momentissa.

12 b §
Rekisteri-ilmoitukset

Ulosottolain 4 luvun 33 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus ulosmittauksesta tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti taikka sähköisesti tämän ilmoittamalla tavalla, jos ulosottomies voi varmistaa viestin perillemenon.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) ulosmittauksen kohteen yksilöintitiedot;

2) tarpeelliset asianhallintatiedot;

3) ulosmittauksen toimituspäivä ja ulosmittauspäätöksen numero;

4) rekisteri-ilmoituksen päiväys ja numero;

5) ulosottomiehen yhteystiedot.

12 c §
Palkasta ulosmitattava määrä

Ulosottolain 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta jätetään ulosmittaamatta:

1) 64 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

2) 61 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

3) 58 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

4) 54 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

5) 50 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin kuusi kertaa suojaosuuden määrä.

12 d §
Kuulutus

Ulosottolain 5 luvun 42 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuulutus asianosaiskeskustelusta julkaistaan kuulutusrekisterissä. Kuulutuksessa ilmoitettavat tiedot lähetetään Oikeusrekisterikeskukselle viimeistään viisi viikkoa ennen asianosaiskeskustelua. Tiedot lähetetään sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamalla tavalla.

4 a luku

Jako ja tilitys

12 e §
Yrityskiinnitys

Ulosottolain 6 luvun 17 §:ssä tarkoitettu kuulutusta edellyttävä varojen määrä on 20 000 euroa. Kuulutuksessa tulee mainita velallisen nimi, kertynyt rahamäärä ja se, että omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys.

12 f §
Tilitysmenettely

Saataville kohdennetut varat tilitetään hakijalle viikoittain, jollei tilittämiselle ole estettä. Tilitetyistä varoista annetaan hakijalle saatavakohtainen erittely.

Varat siirretään ulosottomiehen virkavarojen tililtä tilisiirtona hakijan ilmoittamalle tilille. Jollei hakija ole ilmoittanut tiliä, varat tilitetään hakijan ilmoittamaan tilitysosoitteeseen, jos tilityksestä saadaan tosite ulosottomiehen maksuliikkeen kirjanpitoon. Jos hakijan tilitysosoitetta ei tiedetä, varat säilytetään ja tilitetään siten kuin ulosottolain 6 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään.

12 g §
Vähäiset suoritukset

Ulosottolain 3 luvun 100 §:ssä tarkoitettuna pienenä jäännössaatavana pidetään enintään 10 euron suuruista saatavaa.

Ulosottolain 6 luvun 20 §:ssä tarkoitettuna vähäisenä liikasuorituksena pidetään enintään 10 euron suuruista suoritusta.

Ulosottolain 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettuina vähäisinä varoina pidetään enintään 10 euron määräisiä varoja.

12 h §
Erikseen talletus

Ulosottolain 6 luvun 23 §:ssä tarkoitettuna huomattavana määränä pidetään yli 10 000 euron määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan noudattaen vastaavasti, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (469/2006) siirtymäsäännöksissä lain soveltamisesta säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.