1010/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Eläketurvakeskuksesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (397/2006) ja Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 7 §:n nojalla:

1 §

Eläketurvakeskuksen edustajistoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän työnantajajärjestöjen, seitsemän työntekijäjärjestöjen, kolme maatalousyrittäjien järjestöjen, kaksi muiden yrittäjien järjestöjen ja kolme eläkevakuutusyhtiöiden edustajaa sekä lisäksi yksi eläkekassojen ja yksi eläkesäätiöiden edustaja. Jäsenten nimittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön on varattava kunkin edellä mainitun ryhmän yleisiä taloudellisia etuja valvoville edustavimmille järjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa edustajiksi.

Edellä 1 momentissa mainittujen jäsenten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajistoon enintään kolme muuta jäsentä, joiden valinta on suoritettava siten, että edustajiston kokoonpano täyttää Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 7 §:n vaatimukset.

Jos edustajiston jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, hänen tilalleen on nimitettävä edustajiston jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen edellä säädetyssä järjestyksessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille suoritettavan palkkion.

2 §

Edustajiston varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, joista edellinen pidetään viimeistään toukokuun 15 päivänä ja jälkimmäinen viimeistään joulukuun 15 päivänä.

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätettävä edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava tarvittaessa hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

2) valittava tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä päätettävä heidän palkkioistaan; sekä

3) päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi tilikaudeksi.

Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen Eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, tilintarkastaja tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on vaatinut sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle.

Edustajiston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet jäsenet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden sitä varten valitun, saapuvilla olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

3 §

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava kirjatulla kirjeellä tai muulla tavalla todisteellisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun toimittaminen kuuluu Eläketurvakeskuksen hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle.

4 §

Edustajiston kokouksessa ei saa tehdä päätöstä muista kuin niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa, ellei edustajisto päätä yksimielisesti ottaa jotakin asiaa päätettäväkseen. Lisäksi edustajisto voi päättää uuden kokouksen pitämisestä tiettyä asiaa varten. Uudesta kokouksesta on ilmoitettava poissaoleville 3 §:n mukaisesti.

5 §

Eläketurvakeskuksen hallituksessa yrittäjien järjestöjä edustavista jäsenistä toisen valitsevat edustajiston maatalousyrittäjien järjestöjä edustavat jäsenet ja toisen valitsevat muiden yrittäjien järjestöjä edustavat jäsenet.

Jos hallituksen jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, hänen tilalleen on määrättävä tai valittava hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen samalla tavoin kuin eronnut jäsen oli määrätty tai valittu.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet jäsenet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden sitä varten valitun, saapuvilla olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

6 §

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilikaudeksi kerrallaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa (936/1994) tarkoitettuja Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja toimii samalla Eläketurvakeskuksen valvontatilintarkastajana.

7 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on oltava nähtävinä Eläketurvakeskuksen toimistossa viimeistään viikkoa ennen edustajiston varsinaista kevätkokousta.

8 §

Eläketurvakeskuksen on annettava Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta toiminnastaan sekä lakisääteisten työeläkelaitosten toiminnasta.

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot Vakuutusvalvontavirastolle viimeistään tilikauttaan seuraavan toukokuun kuluessa. Lisäksi Eläketurvakeskuksen on edellä mainitussa ajassa toimitettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontaviraston edustajalla on oikeus olla läsnä Eläketurvakeskuksen tilintarkastuksessa, ja Eläketurvakeskuksen on annettava Vakuutusvalvontavirastolle taloudellista valvontaa varten sen määräämässä kohtuullisessa ajassa muitakin kuin edellä mainittuja tietoja.

9 §

Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa;

2) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa; taikka

3) kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

10 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja kotipaikat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan Eläketurvakeskuksen nimen.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.