1007/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 2, 8 ja 13 §,

muutetaan 9―11 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 § osaksi asetuksessa 175/1997 ja 11 § osaksi asetuksessa 845/1997, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 991/2000 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § seuraavasti:

9 §
Maistraatin päällikön sijainen

Maistraatin päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyksessä määrätty maistraatin virkamies. Maistraatin esityksestä lääninhallitus voi kuitenkin määrätä sijaiseksi läänin toisen maistraatin päällikön, henkikirjoittajan tai muun virkamiehen tämän suostumuksella.

10 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rekisterihallinnon virkoihin on:

1) Väestörekisterikeskuksen ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) maistraatin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) henkikirjoittajalla oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan.

Julkisen notaarin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

11 §
Virkojen täyttäminen

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa Väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikön nimittää lääninhallitus. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.

14 §
Henkilöstöjärjestelyt maistraatteja yhdistettäessä

Maistraatteja yhdistettäessä maistraatin virat siirtyvät ja henkilöstö siirtyy yhdistettyyn maistraattiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Maistraateissa, joita ei maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (536/2006) perusteella yhdistetä vuonna 2007 toiseen maistraattiin, muutetaan lääninhallituksen päätöksellä sen henkikirjoittajan virkanimi, joka on toiminut maistraatin päällikkönä, maistraatin päällikön virkanimeksi tämän asetuksen tullessa voimaan. Maistraatin päällikön virka täytetään yhdistetyssä maistraatissa yhdistämisen tullessa voimaan. Maistraatin päällikkönä toiminut henkikirjoittaja, jota ei nimitetä yhdistetyn maistraatin päälliköksi, jatkaa henkikirjoittajan virassa yhdistetyssä maistraatissa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt erivapaudet kelpoisuusvaatimuksista koskevat myös tässä asetuksessa tarkoitettuja rekisterihallinnon virkoja.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.