977/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n 2 momentin ja 12 g §:n 4 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 303/2006, ja eläintautilain vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 2 §:n 2 momentin, 4 §:n, 6 §:n 2 momentin ja 8 §:n 4 momentin, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 2 momentti asetuksessa 124/2000, nojalla:

1 luku

Yleiset määräykset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin jäsenvaltiosta (jäsenvaltio) Suomeen ja vastaavasti Suomesta muuhun jäsenvaltioon toimitettaville, eläintautien vastustamiseksi Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen (1338/1996) 2 §:ssä tarkoitetuille eläimille ja tavaroille eläintautien vastustamiseksi suoritettavia tarkastuksia ja muita vastaavia toimenpiteitä sekä tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden kuljetusta Suomesta kolmanteen maahan toisen jäsenvaltion alueen kautta tai toisesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioista, sovelletaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämässä laajuudessa myös Norjaan, Liechtensteiniin ja Islantiin.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin mukaan lukien ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet, merikotilot ja äyriäiset eikä turkiseläinten nahkoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta omistajan mukanaan tuomiin tai viemiin koristevesieläimiin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

Eläinjalostukseen, eläinsuojeluun ja luonnonsuojeluun liittyvistä tarkastuksista säädetään erikseen.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarkastuksella eläinten tai tuotteiden taikka niitä koskevien asiakirjojen tutkimista taikka muuta vastaavaa menettelyä tai muodollisuutta, jonka tarkoituksena on ihmisten tai eläinten terveyden turvaaminen;

2) tuonnilla mitä tahansa eläinten tai tuotteiden liikkumista muista jäsenvaltioista Suomeen;

3) viennillä mitä tahansa eläinten tai tuotteiden liikkumista Suomesta muihin jäsenvaltioihin;

4) pitopaikalla eläintenpitoyksikköä tai muuta paikkaa, jossa pysyvästi tai tilapäisesti pidetään tai säilytetään eläimiä;

5) lähtöpaikalla pitopaikkaa tai laitosta, josta Suomesta muihin jäsenvaltioihin vietävät eläimet tai tuotteet lähetetään tai josta muista jäsenvaltioista Suomeen tuotavat eläimet tai tuotteet lähtevät;

6) määräpaikalla pitopaikkaa tai laitosta, johon muista jäsenvaltioista Suomeen tuotavat eläimet tai tuotteet toimitetaan tai johon Suomesta muihin jäsenvaltioihin vietävät eläimet tai tuotteet lähetetään;

7) laitoksella paikkaa, jossa valmistetaan, varastoidaan, jalostetaan tai käsitellään tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita;

8) tuojalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröitynyt muista jäsenvaltioista Suomeen tuotavaksi tarkoitettujen eläin- tai tuotelähetysten tuojaksi tai jolla on näille tuontilupa tai jollei edellä mainittuja vaadita, eläin- tai tuotelähetysten vastaanottajaa. Lisäksi tuojana pidetään sellaista luonnollista henkilöä, joka matkustaa eläimen kanssa, jos eläimen tuonti ei edellytä merkintää vastaanottajasta asiakirjoissa;

9) viejällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröitynyt Suomesta muihin jäsenvaltioihin vietäväksi tarkoitettujen eläin- tai tuotelähetysten lähettäjäksi tai jollei edellä mainittua vaadita, eläin- tai tuotelähetyksen lähettäjää;

10) virkaeläinlääkärillä läänin-, kunnan- tai tarkastuseläinlääkäriä;

11) TRACES- järjestelmällä Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää;

12) taudille herkällä eläimellä eläintä, joka voi saada tietyn tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin vai ei;

13) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista maata;

14) rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle sen alkuperämaan toimivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä jalostus- tai kilpailujärjestö on antanut jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY liitteen A mukaisen tunnistamisasiakirjan;

15) koristevesieläimellä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään ja kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

16) lisävakuudella tiettyä eläintautia koskevaa ylimääräistä tutkimus- tai muuta vaatimusta, jota jäsenvaltio tai sen alue voi soveltaa eläinten tuonnissa Euroopan yhteisön komission tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun jäsenvaltio tai sen alue on osoittanut olevansa taudista vapaa tai kun sillä on komission hyväksymä ohjelma taudin hävittämiseksi;

17) ilmoitettavalla taudilla sellaista tarttuvaa eläintautia, joka on vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (1346/1995) säädetty ilmoitettavaksi;

18) eläimistä saatavilla sivutuotteilla eläimistä saatavista sivutuotteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, mukaisia eläimistä saatavia sivutuotteita sellaisenaan ja niistä johdettuja käsiteltyjä tuotteita;

19) sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvalla aineksella sivutuoteasetuksen artiklan 2 kohdissa b ja c tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita; sekä

20) käsitellyllä eläinvalkuaisella sivutuoteasetuksen liitteen 1 kohdan 42 mukaisesti määriteltyä valkuaista.

2 luku

Vienti

4 §
Viejäksi rekisteröityminen

Tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden viejän on haettava eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettua viejäksi rekisteröimistä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolta viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Hakemuksessa on oltava:

1) viejän nimi ja osoite;

2) eläinlaji tai tuote, jota rekisteröinti koskee;

3) vientiä valvova eläinlääkäri; ja

4) valvovan eläinlääkärin ilmoitus siitä, että tuotteiden viejällä on eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettu omavalvontaohjelma, tai muu riittävä selvitys omavalvonnasta.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta hevosten viejiin. Lisäksi mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien viejiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

5 §
Valvonta

Lähtöpaikan on oltava eläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa. Vietäessä liitteessä I lueteltuja eläimiä, hevosten, lampaiden tai vuohien spermaa, munasoluja tai alkioita taikka eläintauteja aiheuttavien mikrobien viljelmiä toimii lähtöpaikkaa valvovana eläinlääkärinä lähtöpaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäri. Vietäessä nautaeläinten tai sikojen spermaa, alkioita tai munasoluja toimii lähtöpaikan valvovana eläinlääkärinä läänineläinlääkäri. Vietäessä liitteessä II lueteltuja eläimiä viejä voi itse valita valvovan eläinlääkärin.

Siipikarjan, sperman, alkioiden, munasolujen ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta viennin valvonnasta säädetään tarkemmin erikseen.

Muun eläimen tai eläintauteja aiheuttavien mikrobien viljelmien viennistä viejän on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä valvovan eläinlääkärin antama kirjallinen selvitys valvonnasta. Selvityksestä on käytävä ilmi valvovan eläinlääkärin lähtöpaikassa edellisen vuoden aikana tekemät käynnit sekä tiedot eläintautilain nojalla vastustettavien ja muiden ilmoitettavien eläintautien esiintyminen lähtöpaikassa ja muut mahdolliset huomiot lähtöpaikan toiminnasta. Valvovan eläinlääkärin on käytävä lähtöpaikassa vähintään kerran vuodessa. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräajassa, Elintarviketurvallisuusviraston on poistettava viejä rekisteristä.

Tämän pykälän 1 ja 3 momentissa säädettyä ei sovelleta hevosten viejiin. Lisäksi mitä edellä 1 ja 3 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien viejiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

6 §
Luettelo

Liitteessä I―III luetellun eläimen ja tuotteen viejän on pidettävä kaikista vientilähetyksistä luetteloa. Luettelosta on käytävä ilmi:

1) lähtöpäivämäärä;

2) vientilähetyksen sisältö (eläinlaji, eläinten lukumäärä ja mahdolliset tunnisteet tai tuote ja tuotteiden määrä);

3) lähtöpaikka ja elävien eläinten kohdalla myös syntymäpitopaikka;

4) vastaanottaja ja määräpaikka; ja

5) omavalvontaohjelman edellyttämät tutkimukset ja niiden tulokset.

Liitteessä I luetellun eläimen ja tuotteen viejän on säilytettävä luettelo vähintään viisi vuotta viennin jälkeen ja liitteessä II ja III luetellun eläimen ja tuotteen viejän vähintään kaksi vuotta viennin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä valvovalle eläinlääkärille tai virkaeläinlääkärille.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien viejiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

7 §
Yleiset vientirajoitukset

Taudille herkkä eläin tai siitä saatava tuote ei saa olla lähtöisin pitopaikasta, laitoksesta tai alueelta, jolla on voimassa eläinlääkintäviranomaisten määräämiä rajoituksia seuraavia tauteja koskevan epäilyn, taudin esiintymisen tai suojatoimenpiteen vuoksi:

1) suu- ja sorkkatauti

2) klassinen sikarutto;

3) afrikkalainen sikarutto;

4) swine vesicular -tauti;

5) Newcastlen tauti;

6) karjarutto;

7) pienten märehtijäin rutto;

8) vesicular stomatitis;

9) Blue tongue -tauti;

10) afrikkalainen hevosrutto;

11) hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus;

12) Teschenin tauti;

13) lintuinfluenssa;

14) lammas- ja vuohirokko;

15) lumpy skin -tauti;

16) Rift Valley -kuume; ja

17) naudan tarttuva keuhkorutto.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös eläinlääkintäviranomaisten määräämiä rajoituksia muuta tautia kuin 1 momentissa tarkoitettuja tauteja koskevan epäilyn, taudin esiintymisen tai suojatoimenpiteen vuoksi. Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös eläinlääkintäviranomaisten määräämiä rajoituksia eläimen tai tuotteen merkitsemisessä tai rekisteröinnissä havaitun puutteen vuoksi.

Toiseen jäsenvaltioon ei myöskään saa viedä:

1) eläintä tai tuotetta, joka on muun kuin 1 momentissa tarkoitetun taudin hävittämiseksi teurastettava tai tuhottava tautia koskevan kansallisen hävittämissuunnitelman mukaisesti; eikä

2) eläintä tai tuotetta, jota ei saa pitää kaupan muista ihmisten tai eläinten terveyteen liittyvistä syistä.

8 §
Vientitarkastukset ja merkitseminen

Liitteissä I―III luetellut eläimet ja tuotteet on tarkastettava ennen vientiä eläimiin tai ihmisiin tarttuvien tautien varalta samalla tavalla ja vähintään yhtä huolellisesti, kuin Suomen markkinoille tarkoitetut eläimet ja tuotteet.

Liitteessä I lueteltujen eläinten ja tuotteiden jokainen vientierä on tarkastettava ennen sen vientiä toiseen jäsenvaltioon. Tarkastuksen tekee viejän pyynnöstä valvova virkaeläinlääkäri, ellei eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen 6 §:n 2 momentissa (124/2000) toisin säädetä. Koirien, kissojen, hillerien ja frettien, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka matkustavat ilman saattajaa, tarkastuksen voi tehdä myös muu eläinlääkäri. Tarkastuksen yhteydessä tarkastuksen tekevän eläinlääkärin on varmistettava, että eläimissä ei ole tarttuviin tauteihin viittaavia oireita, että niiden vientiin ei ole 7 §:ssä tarkoitettuja esteitä ja että eläimet ja tuotteet täyttävät erikseen kyseiselle eläinlajille tai tuotteelle säädetyt vientiä koskevat vaatimukset. Tarkastuksen tekevän eläinlääkärin on myös tarkastettava, että eläimet on merkitty ja rekisteröity kutakin eläinlajia erikseen koskevien säännösten edellyttämällä tavalla ja että nautaeläimillä on nautaeläinpassi. Koirilla, kissoilla, hillereillä ja freteillä on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen 2003/803/EY mukainen todistus. Muilla eläimillä on oltava tunnistusasiakirja, jos sitä kyseistä eläinlajia koskevissa säännöksissä erikseen vaaditaan.

Viejän on tarkastettava liitteessä II lueteltujen eläinten jokainen vientierä ennen sen vientiä toiseen jäsenvaltioon. Viejän on varmistettava, että eläimissä ei ole mitään selviä tarttuvien tautien oireita, että lähtöpaikassa ei ole voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi ja että eläimet täyttävät kyseiselle eläinlajille erikseen säädetyt vientiä koskevat vaatimukset.

Viejän on tarkastettava liitteessä III lueteltujen tuotteiden jokainen vientierä ennen sen vientiä toiseen jäsenvaltioon. Viejän on varmistettava, että tuotteet täyttävät kyseiselle tuotteelle erikseen säädetyt vientiä koskevat vaatimukset ja että ne ovat asianmukaisesti merkittyjä.

Tämän pykälän 2 momentissa säädettyä ei sovelleta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa rekisteröityihin hevosiin, jotka viedään kilpailumatkalle eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Suomen ja muiden Euroopan talousalueen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (598/1994) mukaisesti Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan.

9 §
Vientiasiakirjat

Jos virkaeläinlääkäri 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa toteaa eläinten ja tuotteiden täyttävän sisämarkkinakaupalle asetetut vaatimukset, hänen on annettava eläimille ja tuotteille terveystodistus, joka on eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 599/2004 mukainen. Terveystodistuksessa tulee olla kyseiselle eläinlajille tai tuotteelle erikseen säädetyt tiedot. Rekisteröidyille hevosille voidaan antaa vaihtoehtoisesti eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Suomen ja muiden Euroopan talousalueen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä säädetyn mallin mukainen todistus. Lisäksi viejän on laadittava sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvalle ainekselle ja niistä johdetuille käsitellyille tuotteille sekä käsitellylle eläinvalkuaiselle sivutuoteasetuksen mukainen kaupallinen asiakirja.

Jos viejä 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa toteaa eläinten täyttävän samassa momentissa määrätyt vaatimukset, hänen on annettava eläimistä kirjallinen vakuutus, josta on käytävä ilmi, että eläimet täyttävät mainitut vaatimukset. Eläimiä koskevista muista kaupallisista vienti- ja kuljetusasiakirjoista säädetään erikseen.

Jos viejä 8 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa toteaa tuotteen täyttävän samassa momentissa määrätyt vaatimukset, hänen on annettava tuotteelle kaupallinen vientiasiakirja, josta ilmenee tuote ja eläinlääkintöviranomaisten lähtöpaikalle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitettujen todistusten ja muiden vientiasiakirjojen on oltava eläinten tai tuotteiden mukana kuljetuksen aikana lähtöpaikasta määräpaikkaan asti. Jos kuljetukseen sisältyy useita lähtöpaikkoja tai useita määräpaikkoja, todistusten ja muiden vientiasiakirjojen on seurattava eläimiä tai tuotteita erikseen jokaisesta lähtöpaikasta jokaiseen määräpaikkaan.

Tämän pykälän 1 momentissa säädettyä ei sovelleta koiriin, kissoihin, hillereihin ja fretteihin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

10 §
Todistuksen laatiminen TRACES- järjestelmässä

Vientiin tarkoitetulle eläimelle ja tuotteelle 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun terveystodistuksen laativat viejä ja virkaeläinlääkäri yhdessä TRACES- järjestelmässä. Viejä laatii todistukseen lähetystä koskevat tiedot, eli todistuksen osan I, ja virkaeläinlääkäri todistuksen eläinten terveyttä koskevat tiedot, eli todistuksen osan II. Osan I voi laatia myös virkaeläinlääkäri viejän puolesta. Viejän on tällöin annettava hänelle riittävät tiedot todistuksen laatimista varten. Virkaeläinlääkäri vahvistaa osien I ja II tiedot sähköisellä allekirjoituksella, jolloin tieto vahvistetusta terveystodistuksesta siirtyy sähköisesti vastaanottajamaan viranomaisille.

Kun terveystodistus on laadittu ja vahvistettu TRACES- järjestelmässä, virkaeläinlääkärin on tulostettava todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaankielisinä seuraamaan lähetystä. Virkaeläinlääkärin on allekirjoitettava ja leimattava lähettäjämaankielinen todistus ja vähintään leimattava vastaanottajamaankielinen todistus.

Jos todistusta antava virkaeläinlääkäri ei ole TRACES- järjestelmään rekisteröity käyttäjä tai teknisten ongelmien vuoksi TRACES- järjestelmän käyttö ei tilapäisesti hänelle ole mahdollista, todistuksen voi laatia hänen puolestaan toinen virkaeläinlääkäri TRACES- järjestelmässä. Lähetystä seuraavan todistuksen vahvistaa allekirjoituksellaan ja leimallaan eläimen tai tuotteen tarkastanut virkaeläinlääkäri.

3 luku

Kauttakuljetus

11 §
Kuljetuksen valvonta

Vietäessä liitteissä I―III lueteltuja eläimiä tai tuotteita toisesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta, on kuljetuksen tapahduttava tullin valvonnassa. Elintarviketurvallisuusvirasto voi kuitenkin kiireellisissä tapauksissa eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi myöntää eläinkuljetuksille poikkeuksia tullivalvonnasta.

12 §
Kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

Kuljetettaessa liitteessä I ja II lueteltuja eläimiä tai tuotteita Suomesta kolmanteen maahan toisen jäsenvaltion alueen kautta tai toisesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta, on eläinten ja tuotteiden täytettävä Euroopan yhteisön sisämarkkinakauppaa koskevat määräykset ja niiden mukana on oltava 9 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu terveystodistus tai muu asiakirja. Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun TRACES- järjestelmään vahvistettavassa viestissä on mainittava ne jäsenvaltiot, joiden kautta eläimet tai tuotteet kuljetetaan. Määräpaikaksi on merkittävä se eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema tai muu rajanylityspaikka, josta eläimet tai tuotteet poistuvat Euroopan unionin alueelta, ja eläinten tai tuotteiden tuojaksi rajatarkastusasemasta tai muusta rajanylityspaikasta vastaava henkilö. Jos Suomelle tai toiselle jäsenvaltiolle, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu, on myönnetty oikeus vaatia sen kautta kuljetettavaa eläinlajia koskevia lisävakuuksia, kauttakuljetettavien eläinten on täytettävä vähintään teuraseläinten lisävakuuksia koskevat vaatimukset.

Lisäksi on 1 momentissa tarkoitettujen eläinten ja tuotteiden mukana oltava määräpaikkana olevan kolmannen maan eläinlääkintäviranomaisten vaatimat todistukset ja muut asiakirjat. Jos kolmannen maan tuontia koskevat vaatimukset eivät ole lähtöpaikkana olevan maan viranomaisten tiedossa, 1 momentissa tarkoitettuun todistukseen tai asiakirjaan on liitettävä merkintä, josta ilmenee, että eläin tai tuote on tarkoitettu vietäväksi kyseiseen kolmanteen maahan.

4 luku

Tuonti

13 §
Tuojaksi rekisteröityminen ja tuontilupa

Tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojan on haettava eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettua tuojaksi rekisteröimistä tai tuontilupaa kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolta. Tuojaksi rekisteröimistä on haettava viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Hakemuksessa on oltava:

1) tuojan nimi ja osoite;

2) eläinlaji tai tuote, jota rekisteröinti koskee;

3) jäsenvaltio, josta eläimiä tai tuotteita aiotaan tuoda; ja

4) eläimiä tuotaessa selvitys siitä, että tuojalla on käytössään tilat, jossa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksissä.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta hevosten, jänisten, kanien, lemmikkieläinruokien ja mehiläistuotteiden tuojiin, eikä myöskään sellaisiin tuojiin, jotka tuovat metsästystrofeita omaan käyttöönsä. Lisäksi mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuojiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

14 §
Ennakkoilmoitus

Liitteessä I lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojan on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ennakkoilmoitus eläimen tai tuotteen saapumisesta viimeistään 24 tuntia ennen tuontia. Jos tuontia edeltävä päivä ei ole arkipäivä, ennakkoilmoitus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä. Ilmoitus on tehtävä myös liitteen III eläinperäisestä hydrolysoidusta proteiinista ja eläinten ruokintaan tarkoitetusta eläimistä peräisin olevista verituotteista. Ennakkoilmoituksesta on käytävä ilmi mitä eläimiä ja tuotteita tuontilähetys sisältää, eläinten ja tuotteiden määrät, lähtöpaikka, määräpaikka ja tuontiajankohta.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä hevosista ja kalajauhosta. Lisäksi ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisista koirista, kissoista, hillereistä ja freteistä, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

15 §
Tuontiasiakirjat

Liitteessä I lueteltujen eläinten ja tuotteiden mukana on oltava virkaeläinlääkärin jokaista tuojaa ja tämän vastaanottamaa erää varten antama terveystodistus, joka on eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetun komission asetuksen mukainen ja jossa tulee olla kyseiselle eläinlajille tai tuotteelle erikseen säädetyt tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua todistusta ei vaadita koirilta, kissoilta, hillereiltä ja freteiltä, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi. Kaikilla koirilla, kissoilla, hillereillä ja freteillä on oltava kuitenkin mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen mukainen todistus. Nautaeläinten mukana täytyy seurata terveystodistuksen lisäksi nautaeläinpassi. Muiden eläinten mukana on oltava tunnistusasiakirja silloin kun kyseistä eläinlajia koskevissa säännöksissä sitä erikseen vaaditaan. Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvalla aineksella ja niistä johdetuille tuotteille sekä käsitellyllä eläinvalkuaisella on oltava sivutuoteasetuksen mukainen kaupallinen asiakirja.

Rekisteröidyillä hevosilla voi olla 1 momentista poiketen eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi Suomen ja muiden Euroopan talousalueen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen liitteen A mukainen todistus. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa rekisteröidyille hevosille, jotka tuodaan Suomeen kilpailumatkalle Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta, on edellä mainitussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä säädetty lisäksi tiettyjä poikkeuksia.

Liitteessä II ja III lueteltujen eläinten ja tuotteiden mukana on oltava lähettäjän lähtöpaikalla antama kirjallinen vakuutus, kaupallinen asiakirja tai muu asiakirja, jossa tulee olla kyseiselle eläinlajille tai tuotteelle erikseen säädetyt tiedot.

Tuojan on säilytettävä 1―3 momentissa tarkoitetut todistukset tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta ja 4 momentissa tarkoitetut vakuutukset tai niiden kopiot ja muut asiakirjat vähintään kaksi vuotta tuonnin jälkeen. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut asiakirjat on pyynnöstä esitettävä virkaeläinlääkärille.

16 §
Eläinten tuontitarkastukset

Tuojan on tarkastettava liitteessä I ja II mainitut eläimet, niiden merkitseminen ja 15 §:ssä tarkoitetut tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos määräpaikka on teurastamo tai muu pitopaikka, joka on päivittäin virkaeläinlääkärin valvonnassa, tarkastuksen tekee teurastamoa tai pitopaikkaa valvova virkaeläinlääkäri. Jos määräpaikka on naudan tai sian keinosiemennysasema tai hyväksytty naudan spermavarasto, tarkastuksen tekee asemaeläinlääkäri.

Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että eläinten tuontiasiakirjat tai merkitseminen eivät täytä eläinlajin tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteellisia, taikka jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläin on välittömästi eristettävä määräpaikassa ja tarkastuksen suorittajan on ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille. Sperman ja alkioiden kyseessä ollessa asiasta on ilmoitettava läänineläinlääkärille. Eläimet, spermat ja alkiot on pidettävä eristyksessä siihen asti, kun eläinlääkintöviranomaiset ovat päättäneet tämän asetuksen 21 §:ssä tarkoitetuista tuontierää koskevista toimenpiteistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuoja ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten ja niitä seuraavien tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän eläinlajin tuontia koskevat vaatimukset. Teurastamo ei saa ottaa teurastettavaksi eläimiä, jotka eivät täytä niiden tuontia koskevia vaatimuksia.

17 §
Eläinten muut tarkastukset

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia määräpaikassa ja mahdollisissa muissa pitopaikoissa, joihin eläimet on lähetetty alkuperäisestä määräpaikasta. Tarkastuksessa virkaeläinlääkärin on varmistettava, että eläimet, niiden merkitseminen ja 15 §:ssä tarkoitetut tuontiasiakirjat täyttävät niitä koskevat vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastus on tehtävä viimeistään toisena arkipäivänä eläinten saapumisen jälkeen. Jos tuoja on välittömästi lähettänyt eläimet eteenpäin muuhun pitopaikkaan, tarkastus on tehtävä viimeistään toisena arkipäivänä eläinten saapumisesta kyseiseen pitopaikkaan.

Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja tuontiasiakirjat myös kuljetuksen aikana tai myöhemmin, jos virkaeläinlääkärillä tai Elintarviketurvallisuusvirastolla on syytä epäillä, että eläimet eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai levittävät tarttuvaa tautia.

Tarkastuksen yhteydessä virkaeläinlääkärillä on oikeus ottaa näytteitä. Jos tarkastuksen yhteydessä otetaan näytteitä laboratoriotutkimusta varten, on otettava vähintään kaksi samanlaista näytettä.

18 §
Tuotteiden tuontitarkastukset

Tuojan on tarkastettava liitteessä I ja III mainitut tuotteet, niiden tunnistusmerkinnät ja 15 §:ssä tarkoitetut tuontiasiakirjat välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Jos määräpaikka on päivittäin virkaeläinlääkärin valvonnassa, tarkastuksen tekee määräpaikkaa valvova virkaeläinlääkäri.

Tuoja ei saa ottaa tuotteita käyttöön tai käsittelyyn eikä luovuttaa niitä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin tarkastuksessa on todettu tuotteiden, niiden tunnistusmerkintöjen ja tuontiasiakirjojen täyttävän tuotteen tuontia koskevat vaatimukset. Jos tarkastuksen tekevä tuoja tai virkaeläinlääkäri toteaa, että tuotteet tai tuontiasiakirjat eivät täytä tuotteen tuontia koskevia vaatimuksia taikka tunnistusmerkinnät ovat puutteellisia, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä kunnaneläinlääkärille. Jos määräpaikkaa valvoo läänineläinlääkäri, tämä ilmoitus on tehtävä läänineläinlääkärille. Tuote on pidettävä erillään määräpaikan muista tuotteista siihen asti, kun eläinlääkintöviranomaiset ovat päättäneet sen käytöstä.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia määräpaikassa sen varmistamiseksi, että tuotteet, tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat täyttävät niitä koskevat tuontivaatimukset. Virkaeläinlääkäri voi tarkastaa tuotteet ja tuontiasiakirjat sekä tunnistusmerkinnät myös kuljetuksen aikana, jos virkaeläinlääkärillä tai Elintarviketurvallisuusvirastolla on syytä epäillä, että tuotteet eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai että ne levittävät tarttuvaa tautia.

19 §
Eläinten ja tuotteiden tuontitarkastuksen raportointi TRACES- järjestelmässä

Kun virkaeläinlääkäri on tehnyt eläimelle tai tuotteelle, jonka terveystodistus on TRACES- järjestelmässä, 16―18 §:ssä tarkoitetun tuontitarkastuksen, hänen on raportoitava tarkastuksen tulos TRACES- järjestelmään täyttämällä lähetyksen tarkastusta koskevat tiedot asianomaisen todistuksen osaan III. Ellei tuontitarkastuksen tehnyt virkaeläinlääkäri ole TRACES- järjestelmään rekisteröity käyttäjä tai teknisten ongelmien vuoksi TRACES- järjestelmän käyttö ei tilapäisesti ole hänelle mahdollista, tarkastuksen tuloksen voi hänen puolestaan viedä TRACES- järjestelmään toinen virkaeläinlääkäri.

20 §
Luettelo

Liitteessä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) saapumispäivämäärä;

2) tuontilähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai tuote ja määrä);

3) lähtömaa, lähtöpaikka ja lähettäjä;

4) tuontilähetyksen määräpaikka tai määräpaikat eläinlajeittain tai tuoteryhmittäin;

5) tuontitarkastuksen tekijä; ja

6) mahdolliset seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut eläimiä tai tuotteita eteenpäin.

Liitteessä I lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojien on säilytettävä luettelo vähintään viisi vuotta ja liitteessä II ja III lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojien vähintään kaksi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä virkaeläinlääkärille.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta jänisten ja kanien tuojiin eikä sellaisiin tuojiin, jotka tuovat mehiläistuotteita tai metsästystrofeita omaan käyttöön. Lisäksi mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, frettien ja hillerien tuojiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.

21 §
Toimenpiteet, kun eläimet tai tuotteet eivät täytä tuontivaatimuksia

Toimenpiteistä joihin ryhdytään silloin, jos eläin tai tuote ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia tai vaatimuksia, joita kyseiselle eläinlajille taikka tuotteelle on erikseen säädetty, säädetään eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen 7 ja 8 §:ssä.

5 luku

Kustannukset ja korvaukset

22 §
Palkkiot ja korvaukset

Tässä asetuksessa tarkoitetusta valvonnasta, tarkastuksesta tai muusta toimenpiteestä, joka aiheutuu eläimen tai tuotteen viennistä, on eläimen tai tuotteen viejän maksettava tarkastuksen tai muun toimenpiteen suorittaneelle kunnaneläinlääkärille ja muulle kuin virkaeläinlääkärille korvausta eräistä eläintauti- ja eläinsuojelulain mukaan maksettavista korvauksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (30/EEO/2001) mukaisesti.

Edellä 17 §:ssä ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tuontitarkastuksesta ja siihen liittyvästä näytteenotosta maksetaan kunnaneläinlääkärille valtion varoista palkkio ja kustannusten korvaus eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1234/2001) mukaisesti.

23 §
Muut kustannukset

Tuojan on maksettava kustannukset, jotka aiheutuvat maahan tuodun eläimen tai tuotteen palauttamisesta, säilyttämisestä, käsittelemisestä, tai hävittämisestä taikka eläimen eristämisestä, lopettamisesta tai teurastamisesta.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (572/1995).

25 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tapahtunut tuojaksi tai viejäksi rekisteröinti on voimassa tammikuun 2007 loppuun ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty tuontilupa pysyy voimassa luvassa määrätyn ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätetty hakemus, joka koskee tuojaksi tai viejäksi rekisteröintiä taikka tuontilupaa, mutta jota ei ole ratkaistu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ratkaistaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Neuvoston direktiivi 90/425/ETY (31990L0425); EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29
Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (32003/R0998); EYVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1
Komission päätös 2003/803/EY (32003D0803); EYVL N:o L 312, 27.11.2003, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (32002R1774); EYVL N:o L 273, 10.10.2002, s. 1
Komission päätös 93/444/ETY (31993D0444); EYVL N:o L 208, 19.8.1993, s. 34
Komission päätös 94/338/EY (31994D0338); EYVL N:o L 151, 17.6.1994, s. 36

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

LIITE I

1. Kavio- ja sorkkaeläimet, lukuun ottamatta Ruotsista tilapäisesti kilpailu- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tuotuja poroja

2. Siipikarja ja siitosmunat

3. Muut linnut

4. Apinat

5. Mehiläiset

6. Jänikset ja kanit

7. Koirat, kissat, hillerit ja fretit

8. Elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset

9. Nautaeläinten, sikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien sperma

10. Nautaeläinten, sikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien alkiot

11. Nautaeläinten, sikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien munasolut

12. Kalojen ja äyriäisten viljelyyn tarkoitettu mäti ja mai

ti

13. Eläintautia aiheuttavien mikrobien viljelmät

14. Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluva aines sekä näistä johdetut käsitellyt tuotteet

15. Käsitelty eläinvalkuainen

Kohdissa 3, 5 ja 6 tarkoitetaan myös matkustajan mukanaan kuljettamia lemmikkieläimiä.

Kohdissa 3, 5―7 ja 11 tarkoitetaan kuitenkin vain eläimiä, joiden tuontia ja vientiä varten tarvitaan niitä koskeva, erikseen annettujen määräysten mukainen eläinlääkärin tarkastus ja siitä annettu todistus.

LIITE II

1. Minkit, ketut ja supikoirat

2. Linnut

3. Jänikset ja kanit

Kohdissa 2 ja 3 tarkoitetaan ainoastaan eläimiä, joiden tuontia ja vientiä varten ei niitä koskevien, erikseen annettujen määräysten mukaan tarvita kutakin erää koskevaa eläinlääkärin todistusta.

Kohdissa 1―3 ei tarkoiteta matkustajan mukanaan kuljettamia lemmikkieläimiä.

LIITE III

1. Maito, maitopohjaiset tuotteet ja ternimaito

2. Eläinperäiset hydrolysoidut proteiinit

3. Eläinperäinen di- ja trikalsiumfosfaatti

4. Eläinperäinen kollageeni ja gelatiini

5. Munatuotteet

6. Eläimistä peräisin oleva veri ja verituotteet

7. Hevoseläinten seerumi

8. Renderoitu rasva ja kalaöljy

9. Sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat paitsi pickled pelts -nahat ja -vuodat, wet blue -nahat ja -vuodat tai sellaiset nahat ja vuodat, jotka on käsitelty 8 tunnin ajan kalkkisuolaliuoksessa pH-arvossa 12―13 tai joille on tehty täydellinen parkitus.

10. Eläinperäisiä raaka-aineita sisältävät lemmikkieläinten ruoat ja puruluut sekä lemmikkieläinten ruokien valmistuksessa käytettävät arominvahventeet, paitsi sellaiset käsitellyt lemmikkieläinten ruoat ja puruluut, jotka tuodaan tai viedään omaan käyttöön.

11. Luut, sarvet, kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet.

12. Mehiläishoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet.

13. Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevat metsästystrofeet, paitsi täytetyt, muokatut tai muuten siten käsitellyt, että ne säilyvät huoneenlämmössä.

14. Lanta, käsitelty lanta ja käsitellyt lantatuotteet.

15. Villa, karva ja sianharjakset paitsi sellaiset, jotka on pesty teollisesti, saatu parkitsemisen avulla tai muuten käsitelty siten, ettei niistä aiheudu tautien leviämisen vaaraa, taikka sellaiset, jotka tuodaan tai viedään omaan käyttöön.

16. Sulat, höyhenet sekä sulkien ja höyhenten osat paitsi sellaiset, jotka on höyrytetty tai muuten käsitelty siten, ettei niistä aiheudu tautien leviämisen vaaraa taikka sellaiset, jotka tuodaan tai viedään omaan käyttöön.

17. Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluva käsittelemätön, hapotettu tai kuumennettu aines.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.